Uroda

CZERWONA KARTKA DLA NIEDOSKONAŁOŚCI, ZASKÓRNIKÓW I PRZEBARWIEŃ –  POZNAJ CZARNE SERUM GARNIER PURE ACTIVE

 NIEDOSKONAŁOŚCI, ZASKÓRNIKI I PRZEBARWIENIA TRAFIAJĄ NA CZARNĄ LISTĘ! ZAPOMNIEĆ O NICH POMOŻE CI PIERWSZE CZARNE SERUM GARNIER PURE ACTIVE DLA SKÓRY PROBLEMATYCZNEJ. FORMUŁA Z KWASAMI AHA I BHA, OCZYSZCZAJĄCYM WĘGLEM
I WYRÓWNUJĄCYM KOLORYT NIACYNAMIDEM SKUTECZNIE REDUKUJE NIEDOSKONAŁOŚCI JUŻ W 4 TYGODNIE!*

CZERWONA KARTKA DLA NIEDOSKONAŁOŚCI, ZASKÓRNIKÓW I PRZEBARWIEŃ –   POZNAJ CZARNE SERUM GARNIER PURE ACTIVE

 Nie­do­sko­na­ło­ści, strzeż­cie się! Nad­cho­dzi Serum Gar­nier Pure Acti­ve, któ­re sku­tecz­nie roz­pra­wi się z wszyst­ki­mi prze­ciw­ni­ka­mi zdro­wej skó­ry. To pierw­sze czar­ne serum od Gar­nier z wegań­ską,  skon­cen­tro­wa­ną 4% for­mu­łą, zawie­ra­ją­cą kom­pleks skład­ni­ków aktyw­nych, wzbo­ga­co­ną o eks­trak­ty natu­ral­ne­go pocho­dze­nia. Lek­ka kon­sy­sten­cja szyb­ko się wchła­nia i bez obaw: nie pozo­sta­wia czar­nych śla­dów! A jak działa?

  • Złusz­cza­ją­cy kwas AHA usu­wa mar­twy naskó­rek i sku­tecz­nie wygła­dza skórę
  • Kwas BHA zmniej­sza pro­duk­cję sebum dzię­ki cze­mu poma­ga redu­ko­wać nie­do­sko­na­ło­ści i zwę­żać pory
  • Nia­cy­na­mid wyrów­nu­je kolo­ryt, redu­ku­je prze­bar­wie­nia i natych­miast zapew­nia uczu­cie uko­je­nia i przy­wra­ca skó­rze komfort
  • Węgiel – skład­nik pocho­dze­nia natu­ral­ne­go, zna­ny ze swo­ich wła­ści­wo­ści oczysz­cza­ją­cych i matu­ją­cych skó­rę. Prze­zna­czo­ny dla skó­ry wrażliwej

 Zada­niem eks­per­ta Garnier:

Czę­sto spo­ty­kam się z oba­wa­mi przed codzien­nym sto­so­wa­niem kwa­sów owo­co­wych czy nia­cy­na­mi­du. AHA i BHA w niskich stę­że­niach są cudow­nym dodat­kiem do codzien­nej ruty­ny pie­lę­gna­cyj­nej! Kwa­sy AHA dzia­ła­ją bar­dziej powierz­chow­nie, w tym nawil­ża­ją skó­rę. BHA zaś zadzia­ła głę­biej, odblo­ku­je pory i razem z AHA zadba­ją o gład­ki naskó­rek. Bez obaw moż­na się­gać po nie nawet i codzien­nie. Naj­pierw nale­ży spraw­dzić jak nasza skó­ra na nie reagu­je. Następ­nie wpro­wa­dza­my je stop­nio­wo: zaczy­na­jąc od sto­so­wa­nia kil­ka razy w tygo­dniu, by po kil­ku­na­stu dniach uży­wać ich już codzien­nie.” – wyja­śnia dr n. med. Mał­go­rza­ta Mar­cin­kie­wicz, zało­ży­ciel­ka Pro­jekt Skó­ra, człon­ki­ni Rady Der­ma­to­lo­gów Garnier.

 

Nia­cy­na­mid i węgiel aktyw­ny to sub­stan­cje, któ­re moi pacjen­ci sto­su­ją od lat, nie­za­leż­nie od pory roku. Nia­cy­na­mid dba o war­stwę hydro­li­pi­do­wą i poma­ga w wyrów­na­niu kolo­ry­tu, a węgiel aktyw­ny oczysz­cza skó­rę i oczysz­cza ją z tok­syn”- doda­je dr Marcinkiewicz.

Wegań­ska for­mu­ła serum prze­ciw nie­do­sko­na­ło­ściom zosta­ła prze­te­sto­wa­na der­ma­to­lo­gicz­nie i jest odpo­wied­nia dla skó­ry wraż­li­wej. Pro­dukt został tak­że zatwier­dzo­ny przez Cru­el­ty Free Inter­na­tio­nal. Wszyst­kie te dzia­ła­nia reali­zo­wa­ne są w myśl przy­ję­te­go w 2020 roku pro­gra­mu GREEN BEAUTY, któ­ry okre­śla ZIELONE ZOBOWIĄZANIA GARNIER – czy­li kom­plek­so­we dzia­ła­nia dla zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju. (Wię­cej info: Gar­nier Gre­en Beau­ty )

*Test kon­su­menc­ki: 155 ochot­ni­ków wie­ku 18–40 | Skó­ra mie­sza­na i tłu­sta z nie­do­sko­na­ło­ścia­mi } 28 dni

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Miksuj sera i znajdź idealne połączenie dla swojej skóry!

Dla wszyst­kich entu­zja­stów pie­lę­gna­cji oraz dla tych, któ­rzy chcie­li­by o sie­bie zadbać, ale nie wie­dzą, od cze­go zacząć, mar­ki Gar­nier, Mixa oraz L’Oréal Paris przy­go­to­wa­ły krót­ki prze­wod­nik odkry­wa­ją­cy tajem­ni­ce naj­lep­szych duetów dla Two­jej cery! Witamina…
Więcej
UrodaWłosy

Czarny składnik, który działa cuda – kosmetyki z węglem od Garnier

Bran­ża beau­ty wie, że czar­ny kolor, to kolor nie­za­stą­pio­ne­go… węgla aktyw­ne­go. Już od wie­lu sezo­nów jest to ulu­bio­ny skład­nik w pie­lę­gna­cji zarów­no skó­ry twa­rzy, jak i wło­sów. Jego pro­ste, lecz sku­tecz­ne dzia­ła­nie zna­ne jest od…
Więcej
Uroda

REMOVE YOUR MAKE-UP, DON’T REMOVE YOUR PRIDE

Kul­to­wy płyn mice­lar­ny PINK do skó­ry wraż­li­wej 3w1 od Gar­nier Skin Natu­rals obcho­dzi w tym roku swo­je 10. uro­dzi­ny! Płyn mice­lar­ny nr 1. w Pol­sce już teraz dostęp­ny jest w limi­to­wa­nej, tęczo­wej odsło­nie! Mar­ka Garnier…
Więcej