Moda

Torebki, w które warto zainwestować w 2021 roku

Będą­ce czę­ścią akce­so­riów toreb­ki są jedy­nie dodat­kiem do naszych sty­li­za­cji. Tym nie mniej, jak nic inne­go potra­fią je „pod­krę­cić” i cał­ko­wi­cie zmie­nić ich cha­rak­ter. W jakie toreb­ki war­to zain­we­sto­wać na począt­ku 2021 roku? Aktu­al­nie nie…

Więcej
NewsroomPolecaneUroda

Męski rytuał pielęgnacyjny z Bleu de Chanel

Pod­sta­wa codzien­ne­go, męskie­go rytu­ału pie­lę­gna­cyj­ne­go – gole­nie. To sztu­ka, któ­rą każ­dy nowo­cze­sny, ele­ganc­ki męż­czy­zna powi­nien opa­no­wać do per­fek­cji. Żyje­my bowiem w cza­sach, gdy bro­da i wąsy sta­ły się praw­dzi­wy­mi wyznacz­ni­ka­mi sty­lu, a zara­zem for­mą osobistej…

Więcej