NewsroomPolecaneUroda

Męski rytuał pielęgnacyjny z Bleu de Chanel

Pod­sta­wa codzien­ne­go, męskie­go rytu­ału pie­lę­gna­cyj­ne­go – gole­nie. To sztu­ka, któ­rą każ­dy nowo­cze­sny, ele­ganc­ki męż­czy­zna powi­nien opa­no­wać do per­fek­cji. Żyje­my bowiem w cza­sach, gdy bro­da i wąsy sta­ły się praw­dzi­wy­mi wyznacz­ni­ka­mi sty­lu, a zara­zem for­mą oso­bi­stej…

Więcej