ModaNewsroom

MANDEL – pięknie opakowana funkcjonalność

Minimalizm, stonowany design, praktyczność i możliwość personalizacji – to najważniejsze cechy produktów Mandel. Marka, która powstała w 2016 roku z inicjatywy Moniki Kalicińskiej, od samego początku stawia na funkcjonalność. Torebki Mandel, wykonane ręcznie w Polsce z garbowanych roślinnie skór, nie tylko dobrze wyglądają. Ich wnętrza posiadają kieszonki, zakamarki i przyssawki na telefon, które ułatwiają organizacje wszystkich niezbędnych rzeczy. 

 

MANDEL torebki

Histo­ria mar­ki roz­po­czę­ła się od chę­ci stwo­rze­nia tor­by, któ­ra pomie­ści­ła­by wszyst­ko co nie­zbęd­ne do codzien­ne­go funk­cjo­no­wa­nia: tele­fon, kar­ty kre­dy­to­we, pie­nią­dze, pasz­port, klu­cze czy pod­sta­wo­wy make-up. Wią­za­ło się z tym wie­le prób, ale final­nie powstał topo­wy pro­dukt Man­del – mini­ma­li­stycz­na tor­ba na tele­fon (pho­ne pur­se), któ­ry moco­wa­ny jest w jej środ­ku za pomo­cą gumo­wych przy­ssa­wek. Są one ele­men­tem cha­rak­te­ry­stycz­nym dla więk­szo­ści pro­duk­tów mar­ki.  

Od tego momen­tu minę­ło spo­ro cza­su, a do rodzi­ny Man­dla dołą­czy­ły kolej­ne tor­by. Idea pro­jek­tów jest jed­nak nie­zmien­na – cie­ka­we roz­wią­za­nia, aby uła­twić życie użyt­kow­nicz­kom. 

Man­del DNA 

Man­del bazu­je na pod­sta­wo­wych kolo­rach czer­ni i brą­zie. Nie­któ­re tor­by poja­wia­ją się dodat­ko­wo w odcie­niach butel­ko­wej zie­le­ni i bor­do. 

Waż­nym dla mar­ki aspek­tem jest moż­li­wość per­so­na­li­za­cji. Toreb­ki może­my dostać w trzech warian­tach skó­ry – suro­wej, pole­ro­wa­nej i na wzór jasz­czur­ki. Wystę­pu­ją tak­że wer­sje w któ­rych skó­ry są ze sobą łączo­ne. Ponad­to mamy moż­li­wość dobo­ru odpo­wied­nie­go paska. Dostęp­ne są warian­ty sze­ro­kie i wąskie na ramię oraz bio­dra. Dzię­ki per­so­na­li­za­cji ta sama toreb­ka może bar­dzo szyb­ko zmie­niać nie tyl­ko wygląd, ale rów­nież zasto­so­wa­nie. 

Nowa kolek­cja i prze­strzeń, Man­del House  

Nowa kolek­cja Man­del na rok 2019 wła­śnie ujrza­ła świa­tło dzien­ne.  W ofer­cie poja­wi­ły się czte­ry dodat­ko­we pro­duk­ty, któ­re po per­so­na­li­za­cji nosić moż­na na co naj­mniej kil­ka­na­ście róż­nych spo­so­bów. W pro­po­zy­cji na nowy rok znaj­dzie­my mię­dzy inny­mi mini­ma­li­stycz­ną toreb­kę z klap­ką w dwóch roz­mia­rach i róż­nych wer­sjach skó­ry. Ponad­to ple­cak, któ­ry po odpię­ciu jed­nej z klap zamie­nia się w worek. Jest rów­nież linia tore­bek inspi­ro­wa­nych papie­ro­wą tor­bą na zaku­py. Nosić może­my je ze spe­cjal­ną baweł­nia­ną wkład­ką z prze­gród­ka­mi, któ­re poma­ga­ją zacho­wać porzą­dek. Toreb­ki te dostęp­ne są w trzech roz­mia­rach ze spe­cjal­ny­mi, mate­ria­ło­wy­mi rącz­ka­mi oraz mecha­ni­zmem do pod­pię­cia dodat­ko­wych pasków. 

Man­del w tym sezo­nie moc­no sta­wia rów­nież na moż­li­wość nosze­nia kil­ku tore­bek lub sasze­tek jed­no­cze­śnie. W tym wła­śnie celu zapro­jek­to­wa­ny został spe­cjal­ny pasek z więk­szą ilo­ścią spe­cjal­nych haczy­ków do zamon­to­wa­nia pro­duk­tów.  

Wraz z nową kolek­cją przy­szedł rów­nież czas na zmia­nę prze­strze­ni. Mar­ka od poło­wy mar­ca dostęp­na jest w swo­im buti­ku w cen­trum War­sza­wy, przy uli­cy Nowo­grodz­kiej 18a. Man­del House to nie tyl­ko sklep! W naj­bliż­szej przy­szło­ści moż­na spo­dzie­wać się tam wie­lu kre­atyw­nych i twór­czych ini­cja­tyw. 

MANDEL torebka MANDEL torebka MANDEL torebka MANDEL torebka MANDEL torebka MANDEL torebka MANDEL portfel      

Zdję­cia naj­now­szej kolek­cji Man­del stwo­rzył Robert Cera­no­wicz. Przed jego obiek­ty­wem sta­nę­ła model­ka Ola Ści­ślew­ska. Za make-up odpo­wie­dzial­na była Jo Ber­dziń­ska, a o sty­li­za­cje zadba­ła sama wła­ści­ciel­ka mar­ki, Moni­ka Kili­ciń­ska. 

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Moda

Pocałunek z Akwitanii  – Mandel Wiosna/Lato 2021

Naj­now­sza kolek­cja Man­del to odpo­wiedź na potrze­by współ­cze­snych kobiet: ma być mod­nie, pięk­nie, ale i prak­tycz­nie. Każ­dy pro­jekt jest niczym zre­ali­zo­wa­ne marze­nie o toreb­kach ide­al­nie wpa­so­wu­ją­cych się w nasz aktu­al­ny styl życia – takich, któ­re…
Więcej
Moda

Jesienne niezbędniki w Twojej garderobie

Sezon jesien­no – zimo­wy w peł­ni, a to naj­lep­sza wia­do­mość dla tych, któ­rzy kocha­ją war­stwy. W tym roku jest to sezon szcze­gól­ny i abso­lut­nie wyjąt­ko­wy – z pew­no­ścią więk­szość z nas pla­nu­je bowiem zakup dobrej…
Więcej
ModaNewsroom

Lato pełne pasteli według Mandel Store 

Pol­ska mar­ka Man­del powsta­ła gdzieś mię­dzy Zuri­chem a Kopen­ha­gą, to toreb­ki w któ­rych funk­cjo­nal­ność spo­ty­ka się ze sztu­ką i posza­no­wa­niem two­rze­nia w duchu zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju. Latem Man­del zabie­ra nas do bez­tro­skie­go świa­ta prze­peł­nio­ne­go paste­lo­wy­mi kolo­ra­mi,…
Więcej