ModaNewsroom

Magia zwierząt – COS Animals on Tour

Zaprojektowana specjalnie dla tych małych i tych większych stworzeń – najnowsza kolekcja marki COS Animals on Tour to zainspirowana naturą kolekcja w całości wykonana z ekologicznej bawełny pochodzącej ze zrównoważonych źródeł.

COS kolekcja dla dzieci

Eko­lo­gia od naj­młod­szych lat i moda idą w parze dzię­ki peł­nej kolo­rów kolek­cji COS Ani­mals on Tour. To ubra­nia, któ­re moż­na nosić nie tyl­ko wio­sną, wśród nich: topy, spodnie, sukien­ki i akce­so­ria (takie jak m.in. pla­ka­ty), a nawet książ­ki (m.in. inspi­ru­ją­ce do goto­wa­nia czy edu­ka­cyj­ne, uczą­ce prze­ci­wieństw, kolo­rów, sztu­ki) oraz zabaw­ki (kred­ki). A wszyst­ko to w zabaw­nych, zwie­rzę­cych wzo­rach. 

COS Ani­mals on Tour to kolek­cja z nowo­cze­snym spoj­rze­niem na codzien­ną gar­de­ro­bę prze­zna­czo­ną zarów­no dla dziew­cząt, jak i chłop­ców. Nie brak w nich zie­lo­nych, nie­bie­skich, kre­mo­wych, żół­tych czy poma­rań­czo­wych pro­stych swe­trów, topów i sukie­nek, a tak­że nie­oczy­wi­stych nadru­ków. Prócz tego znaj­dzie­my rów­nież sze­ro­ki wybór uni­wer­sal­nych spodni wyko­na­nej z wygod­nej baweł­ny i swo­bod­nych jean­sów.

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Moda

Luksus kaszmiru i troska o środowisko - kolekcja COS Cashmere

Mar­ka moc­no inspi­ro­wa­na sztu­ką i kul­tu­rą od same­go począt­ku sły­nie z nowa­tor­skich, a jed­no­cze­śnie kla­sycz­nych pro­jek­tów łączą­cych inno­wa­cyj­ny design z ponad­cza­so­wym sty­lem. Podob­nie, COS od swo­je­go powsta­nia wspie­ra świat sztu­ki, współ­pra­cu­jąc z uzna­ny­mi arty­sta­mi czy…
Więcej
Moda

Monochromatyczne portrety oczami Jacka Davidsona - COS na jesień-zimę 2020

Mini­ma­li­stycz­na mar­ka COS z sie­dzi­bą w Lon­dy­nie od same­go począt­ku jest uoso­bie­niem inno­wa­cyj­ne­go desi­gnu z ponad­cza­so­wym sty­lem, ofe­ru­jąc nowo­cze­sne, a zara­zem funk­cjo­nal­ne kolek­cje dla kobiet, męż­czyzn oraz dzie­ci. Jed­no­cze­śnie, poprzez współ­pra­ce z uzna­ny­mi i roz­wi­ja­ją­cy­mi…
Więcej
Moda

Nowoczesna technologia i tradycja w zaskakującej kolekcji COS jesień-zima 2020

Mar­ka COS od same­go począt­ku pro­jek­tu­je nowo­cze­sne ubra­nia, łączą­ce kla­sy­kę z inno­wa­cją, sku­pia­jąc wokół kolek­cji nie tyl­ko pro­jek­tan­tów i kon­struk­to­rów, ale tak­że archi­tek­tów, sprze­daw­ców czy spe­cja­li­stów od mar­ke­tin­gu. Tego­rocz­na jesien­no – zimo­wa kolek­cja COS sil­nie…
Więcej