ModaNewsroom

Magia zwierząt – COS Animals on Tour

Zaprojektowana specjalnie dla tych małych i tych większych stworzeń – najnowsza kolekcja marki COS Animals on Tour to zainspirowana naturą kolekcja w całości wykonana z ekologicznej bawełny pochodzącej ze zrównoważonych źródeł.

COS kolekcja dla dzieci

Eko­lo­gia od naj­młod­szych lat i moda idą w parze dzię­ki peł­nej kolo­rów kolek­cji COS Ani­mals on Tour. To ubra­nia, któ­re moż­na nosić nie tyl­ko wio­sną, wśród nich: topy, spodnie, sukien­ki i akce­so­ria (takie jak m.in. pla­ka­ty), a nawet książ­ki (m.in. inspi­ru­ją­ce do goto­wa­nia czy edu­ka­cyj­ne, uczą­ce prze­ci­wieństw, kolo­rów, sztu­ki) oraz zabaw­ki (kred­ki). A wszyst­ko to w zabaw­nych, zwie­rzę­cych wzo­rach. 

COS Ani­mals on Tour to kolek­cja z nowo­cze­snym spoj­rze­niem na codzien­ną gar­de­ro­bę prze­zna­czo­ną zarów­no dla dziew­cząt, jak i chłop­ców. Nie brak w nich zie­lo­nych, nie­bie­skich, kre­mo­wych, żół­tych czy poma­rań­czo­wych pro­stych swe­trów, topów i sukie­nek, a tak­że nie­oczy­wi­stych nadru­ków. Prócz tego znaj­dzie­my rów­nież sze­ro­ki wybór uni­wer­sal­nych spodni wyko­na­nej z wygod­nej baweł­ny i swo­bod­nych jeansów.

Tekst: Mar­le­na Wysocka

Komentarze

komentarzy

Related posts
Moda

Sweater weather - klasyczne swetry, dzięki którym zachowasz ciepło

Tem­pe­ra­tu­ry zaczę­ły regu­lar­nie spa­dać poni­żej 10 stop­ni i przy­wi­ta­ło nas pierw­sze chłod­niej­sze powie­trze – to znak, że jesień w peł­ni i powo­li wkra­cza­my w sezon zimo­wy. A czy może być coś bar­dziej przy­tul­ne­go, niż dobrze…
Więcej
Styl życia

Szykowne i nietypowe prezenty Walentynkowe dla Niego

14 lute­go już w tym tygo­dniu, a to może ozna­czać tyl­ko jed­no: zosta­ła coraz mniej cza­su, aby przy­go­to­wać ide­al­ny pre­zent walen­tyn­ko­wy dla wyjąt­ko­we­go męż­czy­zny w Two­im życiu.  Mąż, chło­pak, uko­cha­na oso­ba – dzię­ki naszej liście…
Więcej
Moda

Ruszaj się lepiej w kolekcji z recyklingu. COS Active

Wkrocz w Nowy Rok aktyw­nie i ruszaj na tre­ning w naj­now­szej kolek­cji COS Acti­ve – zapro­jek­to­wa­nej tak, aby jak naj­sku­tecz­niej uspraw­nić codzien­ny ruch. Wyko­na­na z tka­nin pocho­dzą­cych z recy­klin­gu, pozy­ski­wa­nych w zrów­no­wa­żo­ny spo­sób odzież sportowa…
Więcej