NewsroomPolecaneUroda

Les Exclusifs de Chanel – 1957

Les Exc­lu­sifs de Cha­nel to linia skom­po­no­wa­nych z rzad­kich i wyszu­ka­nych skład­ni­ków zapa­chów, któ­re wyróż­nia­ją się wyjąt­ko­wym pięk­nem. Podró­że, spo­tka­nia, tka­ni­ny – każ­dy z nich przy­wo­łu­je inny roz­dział z histo­rii Gabriel­le Cha­nel, tym samym odzwier­cie­dla­jąc jej…

Więcej