ModaZOOM ON

Lena Terlutter i jej własny świat mody

Wie­le jest inspi­ru­ją­cych kobiet, któ­re osią­gnę­ły suk­ces, zacho­wu­jąc przy tym kla­sę i zdro­wy roz­są­dek. Nie­ła­two taki sta­tus osią­gnąć, ale połą­cze­nie inte­lek­tu, este­ty­ki i cięż­kiej pra­cy spra­wia, że nie trze­ba zabie­gać o uwa­gę odbior­ców, sami ją…

Więcej