ModaZOOM ON

IT GIRL: JEANNE DAMAS

Jest uoso­bie­niem wszyst­kie­go co podzi­wia­my w Pary­żan­kach: nie­zwy­kle sty­lo­wa, natu­ral­nie pięk­na, inte­li­gent­na i zabaw­na. Zawsze wyglą­da wspa­nia­le, two­rząc przy tym wra­że­nie, jak­by świet­ny wygląd przy­cho­dził jej zupeł­nie od nie­chce­nia. Poznaj­cie Jean­ne Damas – fran­cu­ską IT…

Więcej
ModaZOOM ON

Lena Terlutter i jej własny świat mody

Wie­le jest inspi­ru­ją­cych kobiet, któ­re osią­gnę­ły suk­ces, zacho­wu­jąc przy tym kla­sę i zdro­wy roz­są­dek. Nie­ła­two taki sta­tus osią­gnąć, ale połą­cze­nie inte­lek­tu, este­ty­ki i cięż­kiej pra­cy spra­wia, że nie trze­ba zabie­gać o uwa­gę odbior­ców, sami ją…

Więcej