UrodaVers24 favorites

Kwas migdałowy – jak go stosować?

Kwas migdałowy jest jedyny w swoim rodzaju – zarówno złuszcza skórę, jak i ją nawilża. Jest doskonały dla osób, które borykają się z problemem zaskórników, ale mają wrażliwą cerę.

Kwas migdałowy - jak go stosować?

Kwas mig­da­ło­wy – jak go sto­so­wać? Pro­duk­ty: Der­ma­Qu­est anty­bak­te­ryj­no-enzy­ma­tycz­ny żel do mycia skó­ry z kwa­sem mig­da­ło­wym; Ses­der­ma serum inten­syw­nie odmła­dza­ją­ce; Medik8 żel oczysz­cza­ją­cy mini­ma­li­zu­ją­cy widocz­ne pory; Norel Dr Wilsz żel do głę­bo­kie­go oczysz­cze­nia każ­de­go rodza­ju cery; FILORGA Oxy­gen-Peel peeling do twa­rzy; Ses­DER­MA MANDELAC krem nawil­ża­ją­cy; ALLIES OF SKIN boga­te serum do sto­so­wa­nia na noc; Yonel­le peeling z kwa­sem migdałowym.

Wybór kwa­su odpo­wied­nie­go dla naszej skó­ry jest trud­ny, szcze­gól­nie dla kogoś, kto dopie­ro zaczy­na swo­ją przy­go­dę z tego typu pie­lę­gna­cją. W dro­ge­riach i per­fu­me­riach znaj­dzie­my wie­le kosme­ty­ków z róż­ny­mi kwa­sa­mi i o róż­nych stę­że­niach. Nie wszyst­kie nada­ją się dla każ­de­go, ponad­to nie wszyst­kie nale­ży sto­so­wać przez cały roku. Wyjąt­kiem jest kwas mig­da­ło­wy – to bez­piecz­ny dla skó­ry kwas, któ­ry odpo­wied­nio sto­so­wa­ny przy­nie­sie ocze­ki­wa­ne rezul­ta­ty bez zbęd­ne­go podrażnienia.

Kwas migdałowy – działanie 

Kwas mig­da­ło­wy to jeden z naj­de­li­kat­niej­szych kwa­sów sto­so­wa­nych na skó­rę. Jego czą­stecz­ki są sto­sun­ko­wo duże, dzię­ki cze­mu wol­niej pene­tru­ję on skó­rę. Deli­kat­ność nie ozna­cza jed­nak osła­bie­nia sku­tecz­no­ści – sto­su­jąc kwas mig­da­ło­wy osią­gnie­my te same rezul­ta­ty, co przy­kła­do­wo z kwa­sem gli­ko­lo­wym, ale w nie­co dłuż­szym cza­sie.  

Kwas mig­da­ło­wy dzia­ła przede wszyst­kim anty­bak­te­ryj­nie i złusz­cza­ją­co na skó­rę. Zapo­bie­ga powsta­wa­niu prysz­czy i redu­ku­je zaskór­ni­ki. Skó­ra sta­je się gład­ka, oczysz­czo­na i peł­na bla­sku. To jed­nak nie wszyst­ko! Jak każ­dy kwas doda­je on skó­rze ela­stycz­no­ści, zmięk­cza ją, redu­ku­je bli­zny i prze­bar­wie­nia. W dodat­ku w niskich stę­że­niach tak­że ją nawilża.

Kwas migdałowy – jak stosować

Na począ­tek war­to wybrać kwas mig­da­ło­wy w mak­sy­mal­nie 10-pro­cen­to­wym stę­że­niu. Wte­dy odczu­je­my nie tyl­ko deli­kat­ne złusz­cze­nie, ale tak­że nawil­że­nie cery. Kwas mig­da­ło­wy o niskim stę­że­niu pobu­dza komór­ki do pro­duk­cji kwa­su hia­lu­ro­no­we­go oraz kola­ge­nu – jest to więc dodat­ko­we dzia­ła­nie prze­ciw­sta­rze­nio­we. Bar­dziej stę­żo­ny kwas mig­da­ło­wy wska­za­ny jest w przy­pad­ku nasi­lo­ne­go trą­dzi­ku. 

Kwas mig­da­ło­wy moż­na sto­so­wać przez cały rok na skó­rę twa­rzy i szyi tyl­ko jeśli dodat­ko­wo zadba­my o ochro­nę prze­ciw­sło­necz­ną. War­to nakła­dać serum z kwa­sem na noc, naj­le­piej pod ulu­bio­ny krem nawil­ża­ją­cy. Następ­nie rano nale­ży umyć twarz i nało­żyć krem z fil­trem UVA/UVB o SPF 50 i A++, nawet  jeśli więk­szość cza­su prze­by­wa­my w pomiesz­cze­niach. Jak każ­dy kwas, rów­nież mig­da­ło­wy, uwraż­li­wia skó­rę na pro­mie­nio­wa­nie, co może skut­ko­wać opa­rze­nia­mi i prze­bar­wie­nia­mi w przy­szło­ści. 

Ze sto­so­wa­nia kwa­su mig­da­ło­we­go naj­bar­dziej zado­wo­lo­ne będą oso­by o mie­sza­nej, cien­kiej i naczyn­ko­wej skó­rze. Mogą po nie­go się­gnąć tak­że ci, któ­rzy zma­ga­ją się z tłu­stą, nor­mal­ną i zanie­czysz­czo­ną skó­rą, co pomo­że im przy­zwy­cza­ić skó­rę do kwa­su, by następ­nie się­gnąć po te o wyraź­nie moc­niej­szym dzia­ła­niu – sali­cy­lo­wy czy aze­la­ino­wy. 

Tekst: Vers-24

Komentarze

komentarzy

Related posts
PolecaneUroda

Produkty do pielęgnacji, które warto kupić na Black Friday – lista Indii 

Za kil­ka dni ostat­ni pią­tek mie­sią­ca, a to ozna­cza mnó­stwo dobrych oka­zji aby kupić to, cze­go tak napraw­dę potrze­bu­je­my –  Black Fri­day  to nie lada wyzwa­nie. Jak odna­leźć się w przed­świą­tecz­nym sza­le zaku­pów i wybrać…
Więcej