Uroda

Kosmetyki do stylizacji włosów – JOICO nadchodzi z NOWOŚCIAMI!

Kosmetyki do stylizacji włosów powinny nieść za sobą szereg różnorodnych korzyści dla włosów – od utrwalenia po ochronę termiczną. Z takimi produktami nadchodzi JOICO, czyli profesjonalna marka do włosów, którą wyróżniają innowacyjne technologie, zawarte w kosmetykach.

Wrze­sień 2021 nad­cho­dzi pod hasłem zmian. Mar­ka JOICO pre­zen­tu­je odświe­żo­ną linię do sty­li­za­cji wło­sów Style&Finish.

Kosmetyki do stylizacji włosów – JOICO

W nowej odsło­nie Style&Finish zaszło wie­le zmian, któ­re jesz­cze lepiej odda­ją to, co mar­ka JOICO chce poka­zać świa­tu: inno­wa­cyj­ne skła­dy, zapa­chy, bar­dziej eko­lo­gicz­ne kosme­ty­ki, opa­ko­wa­nia. Jed­nak to, na czym mar­ce zale­ży naj­bar­dziej pozo­sta­je bez zmian, czy­li nie­sa­mo­wi­ta jakość produktów.

Dzięki Style&Finish możesz tworzyć ulubione fryzury,  chroniąc włosy przed promieniowaniem UV, wilgocią i uszkodzeniami termicznymi.

Linię Style&Finish uzu­peł­ni­ły 2 nowe pro­duk­ty: JOICO RiseUp oraz JOICO Heat Hero, a kul­to­wy spray prze­ciw pusze­niu się wło­sów –  JOICO Humi­di­ty Bloc­ker – posia­da teraz wyż­szy sto­pień utrwa­le­nia fry­zu­ry, dzię­ki cze­mu możesz cie­szyć się obłęd­nym wyglą­dem fry­zu­ry jesz­cze dłużej.

JOICO Style&Finish Heat Hero

JOICO Style&Finish Heat Hero

JOICO Style&Finish Heat Hero

Spray do wło­sów, któ­ry utrwa­la fry­zu­rę oraz chro­ni wło­sy przed szko­dli­wym dzia­ła­niem narzę­dzi ter­micz­nych, co w efek­cie powo­du­je, że wło­sy rosną zdrow­sze, a koń­ców­ki nie roz­dwa­ja­ją się. Możesz bez obaw korzy­stać z susza­rek, lokó­wek, pro­stow­nic – pod warun­kiem, że zabez­pie­czasz swo­je wło­sy przed wyso­ką tem­pe­ra­tu­rą narzę­dzi, z któ­rych korzy­stasz. 

Nie­sa­mo­wi­cie zdro­wy blask wło­sów to kolej­na z korzy­ści, któ­rą nie­sie za sobą JOICO Style&Finish Heat Hero. Spray blo­ku­je efekt mato­wie­nia wło­sów, któ­ry powsta­je m.in. wsku­tek zanie­czysz­czeń śro­do­wi­sko­wych, dzię­ki cze­mu fry­zu­ra pozo­sta­je zja­wi­sko­wo lśnią­ca. W środ­ku Heat Hero znaj­dzie­my poli­me­ry, zapew­nia­ją­ce utrwa­le­nie fry­zu­ry i ochro­nę wło­sów przed uszko­dze­nia­mi oraz olej z nasion Mori­gni, czy­li boga­te źró­dło prze­ciw­u­tle­nia­czy, wita­mi­ny A i E, cyn­ku oraz krze­mion­ki, któ­re są nie­zbęd­ne do two­rze­nia zdro­wych, moc­nych i odpor­nych na uszko­dze­nia wło­sów. To wła­śnie olej z Morin­gi spra­wia, że fry­zu­ra jest lśnią­ca i mięk­ka przez cały dzień.

JOICO Style&Finish Humidity Blocker+

JOICO Style&Finish Humi­di­ty Blocker+

JOICO Style&Finish Humidity Blocker+

Znasz już Humi­di­ty Bloc­ker – spray, któ­ry chro­ni wło­sy przed pusze­niem się w trak­cie desz­czu? Teraz jest on jesz­cze lep­szy dla Two­ich wło­sów! Zyskał nowy zapach, nowe opa­ko­wa­nie i wyż­szy poziom utrwa­le­nia fry­zu­ry. Teraz jest to 3 sto­pień utrwa­le­nia, a to pozwa­la na utrzy­ma­nie fry­zu­ry w ryzach, jed­nak wciąż z natu­ral­ną lek­ko­ścią. Odro­bi­na sprayu wystar­cza, aby przez cały dzień cie­szyć się z tar­czy chro­nią­cej przed elek­try­zo­wa­niem i pusze­niem się wło­sów. Humi­di­ty Bloc­ker+ doda­je poły­sku, zapew­nia lek­kie utrwa­le­nie i pięk­ne wykoń­cze­nie sty­li­za­cji, a tak­że ochro­nę ter­micz­ną do 232°C. Jego dodat­ko­wym atu­tem jest to, że nie zawie­ra para­be­nów, a swo­je dzia­ła­nie ter­micz­ne zawdzię­cza poli­me­rom, zawar­tym w inno­wa­cyj­nej formule.

JOICO Style&Finish RiseUp

JOICO Style&Finish RiseUp

JOICO Style&Finish RiseUp

W odno­wio­nej linii Style&Finish zna­lazł się rów­nież zupeł­nie nowy pro­dukt, któ­ry był wycze­ki­wa­ny z nie­cier­pli­wo­ścią, czy­li… puder w sprayu RiseUp. Łatwe i szyb­kie doda­nie obję­to­ści wło­som nigdy nie było prost­sze. Zale­tą RiseUp jest rów­nież to, że posia­da lek­ką kon­sy­sten­cję i nie obcią­ża wło­sów oraz chro­ni ją przed zanie­czysz­cze­nia­mi śro­do­wi­sko­wy­mi. For­mu­ła pudru zawie­ra poli­me­ry, dzię­ki któ­rym fry­zu­ra zysku­je kry­sta­licz­nie czy­ste wykoń­cze­nie. Lek­ko­ści i bla­sku doda­je olej z nasion Morin­gi, a gęstość i unie­sie­nie gwa­ran­tu­je syli­lan krze­mion­ki. JOICO Style&Finish RiseUp jest dla każ­de­go kto marzy o obję­to­ści wło­sów w kil­ka sekund.

Heat Hero, Humidity Blocker+ i RiseUp to tylko część odświeżonej linii JOICO Style&Finish. W portfolio JOICO znajdziesz szereg innych kosmetyków do stylizacji, które z pewnością spełnią Twoje oczekiwania.

Kosme­ty­ki JOICO kupisz w auto­ry­zo­wa­nych miej­scach sprze­da­ży, któ­rych lista dostęp­na jest tutaj - http://www.joicopolska.pl/autoryzowanasiecsprzedazy

Pamię­taj, że ory­gi­nal­ne pro­duk­ty JOICO w Pol­sce zawie­ra­ją HOLOGRAMY.

Tekst: mate­ria­ły prasowe/Anna Łaniewska
Zdję­cia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Kosmetyczny must-have na lato

Sezon let­ni w peł­ni i z pew­no­ścią zapla­no­wa­łaś już kolej­ne waka­cyj­ne podró­że.  Ale czy myśla­łaś już o swo­jej let­niej kosme­tycz­ce? Pierw­sze upal­ne dni i począ­tek lata to chwi­la, kie­dy chęt­nie wpro­wa­dza­my do nasze­go życia nowe…
Więcej
Uroda

Keratynowa koloryzacja permanentna JOICO LumiShine odżywia i dodaje włosom połysku

Kera­ty­no­wa kolo­ry­za­cja per­ma­nent­na JOICO Color Lumi­Shi­ne, to deli­kat­na kolo­ry­za­cja i rekon­struk­cja wło­sów w jed­nym. Mini­mal­na zawar­tość amo­nia­ku i doda­tek argi­ni­ny zapew­nia­ją połysk i dłu­go­trwa­łe efek­ty kolo­ry­za­cji, a tak­że więk­sze bez­pie­czeń­stwo dla wło­sów. Jak dzia­ła keratynowa…
Więcej
UrodaWłosy

Objętość włosów – wypróbuj JOICO JoiFull

Obję­tość wło­sów – marzą o niej zarów­no kobie­ty, jak i męż­czyź­ni nie­za­leż­nie od wie­ku. W koń­cu wło­sy mają ogrom­ny wpływ na nasze samo­po­czu­cie i pew­ność sie­bie. Oto pro­fe­sjo­nal­na seria kosme­ty­ków na obję­tość wło­sów od JOICO,…
Więcej