Uroda

Idealna cera przez cały rok – kremy korygujące Indeed Labs NanoblurTM Colour Corrector 

Przez cały rok nasza skó­ra wysta­wio­na jest na eks­po­zy­cję pro­mie­ni sło­necz­nych, któ­re przy­spie­sza­ją pro­ces sta­rze­nia. Róż­ni­ce w wyglą­dzie naszej cery dost­zru­eg­my szcze­gól­nie po lecie, kie­dy nie rzad­ko korzy­sta­my ze sło­necz­nych kąpie­li, zapo­mi­na­my o oku­la­rach prze­ciw­sło­necz­nych…

Więcej
NewsroomUroda

Korygujący krem NanoblurTM - brzoskwiniowa nowość od Indeed Labs

Kosme­ty­ki Inde­ed Labs z for­mu­łą Nano­blurTM optycz­nie wygła­dza­ją i wyrów­nu­ją struk­tu­rę oraz kolo­ryt skó­ry. Wie­lo­krot­nie nagra­dza­na for­mu­ła ma zdol­no­ści roz­pra­sza­nia świa­tła i bły­ska­wicz­ne­go niwe­lo­wa­nia nie­do­sko­na­ło­ści. Kana­dyj­ska mar­ka pre­zen­tu­je nowość – krem kory­gu­ją­cy w wer­sji brzo­skwi­nio­wej.…

Więcej
NewsroomUroda

Olejek skwalanowy od Indeed Labs

Wie­lo­funk­cyj­ny Squ­ala­ne od Inde­ed Labs to Świę­ty Gra­al wśród olej­ków, któ­ry czer­pie swo­ją siłę z pro­sto­ty dobo­ru skład­ni­ków i potę­gi natu­ry. Pozy­ski­wa­ny jest wyłącz­nie z trzci­ny cukro­wej. Jest ultra­lek­ki, bez­za­pa­cho­wy, hipo­aler­gicz­ny, nie zaty­ka porów oraz…

Więcej