Uroda

Idealna cera przez cały rok – kremy korygujące Indeed Labs NanoblurTM Colour Corrector 

Przez cały rok nasza skóra wystawiona jest na ekspozycję promieni słonecznych, które przyspieszają proces starzenia. Różnice w wyglądzie naszej cery dostzruegmy szczególnie po lecie, kiedy nie rzadko korzystamy ze słonecznych kąpieli, zapominamy o okularach przeciwsłonecznych czy kremach z wysokim filtrem. To dlatego, kiedy wchodzimy w jesienny okres, nasza odwodniona, przesuszona cera szczególnie potrzebuje odżywienia i nawilżenia. Na pomoc przychodzi Indeed Labs – kanadyjska marka dermokosmetyków, która stworzyła wyjątkową serię kremów korygujących z pigmentami rozpraszającymi światło NanoblurTM Colour Corrector.

Idealna cera przez cały rok – kremy korygujące Indeed Labs NanoblurTM Colour Corrector 

Ide­al­na cera przez cały rok – kre­my kory­gu­ją­ce Inde­ed Labs Nano­blurTM Colo­ur Corrector 

Nano­blurTM Colo­ur Cor­rec­tor to połą­cze­nie kre­mu pie­lę­gna­cyj­ne­go nowej gene­ra­cji o natych­mia­sto­wym dzia­ła­niu upięk­sza­ją­cym, któ­ry inten­syw­nie pie­lę­gnu­je, kory­gu­je i roz­pra­sza wszel­kie nie­do­sko­na­ło­ści. Ta magicz­na for­mu­ła ukry­ta w czte­rech kolo­rach roz­ja­śnia i roz­świe­tla skó­rę ujed­no­li­ca­jąc jej kolo­ryt: brzo­skwi­nio­wy – roz­ja­śnia cie­nie i wyrów­nu­je prze­bar­wie­nia, o aksa­mit­nym wykoń­cze­niu; żół­ty – jego żół­ty pig­ment neu­tra­li­zu­je prze­bar­wie­nia i ujed­no­li­ca nie­rów­no­mier­ny kolo­ryt skó­ry; zie­lo­ny –  natych­miast neu­tra­li­zu­je zaczer­wie­nie­nia, ujed­no­li­ca kolo­ryt, ale i struk­tu­rę cery, a fio­le­to­wy – roz­ja­śnia i roz­świe­tla zmę­czo­ną, pozba­wio­ną bla­sku cerę, neu­tra­li­zu­jąc nie­rów­no­mier­ne roz­miesz­cze­nie barw­ni­ka w skórze.

Lek­ka kon­sy­sten­cja kre­mu pozwa­la odży­wiać i chro­nić skó­rę, a zawar­tość skwa­la­nu oraz olej­ku Nigel­la Sati­va wzbo­ga­ca go o wła­ści­wo­ści prze­ciw­u­tle­nia­ją­ce, a jed­no­cze­śnie prze­ciw­za­pal­ne. W dodat­ku szyb­ko i łatwo się roz­pro­wa­dza, wta­pia­jąc się w skó­rę i two­rząc nie­wi­docz­ny, upięk­sza­ją­cy filtr na twa­rzy. Krem w kil­ka sekund nada­je cerze zdro­wy odcień, ide­al­nie spraw­dza­jąc się jako baza pod maki­jaż, ale tak­że jako zamien­nik pod­kła­du czy kre­mu koloryzującego.

W każ­dym z czte­rech kre­mów kory­gu­ją­cych zna­lazł się ole­jek Nigel­la Sati­va, czy­li ole­jek o naj­po­tęż­niej­szych wła­ści­wo­ściach pie­lę­gnu­ją­cych na świe­cie: boga­ty w nie­na­sy­co­ne kwa­sy tłusz­czo­we, wapń, selen, magnez, żela­zo, beta-sito­ste­rol, miedź, cynk, potas, nia­cy­nę, wita­mi­ny A, B, B2, B3, C, D i E. Ponad­to, zawie­ra potwier­dzo­ne kli­nicz­nie zdol­no­ści wzmac­nia­ją­ce i nawil­ża­ją­ce naskó­rek oraz dzia­ła­nie prze­ciw­za­pal­nie, prze­ciw­u­tle­nia­ją­ce i prze­ciw­grzy­bi­cze. Zawar­tość mie­dzi, cyn­ku i magne­zu, a więc mine­ra­łów nie­zbęd­nych dla nasze­go funk­cjo­no­wa­nia, któ­re  opty­ma­li­zu­ją bio­che­micz­ny pro­ces oddy­cha­nia komór­ko­we­go, sty­mu­lu­ją ener­gię i prze­mia­nę meta­bo­licz­ną, chro­niąc skó­rę przed wol­ny­mi rod­ni­ka­mi. W kre­mach nie zabra­kło tak­że skwa­la­nu, któ­ry uzu­peł­nia nie­do­bo­ry kwa­sów tłusz­czo­wych, sty­mu­lu­jąc odno­wę barie­ry ochron­nej skó­ry, nawil­ża­jąc, ujędr­nia­jąc i wygła­dza­jąc skórę.

Nano­blurTM Colo­ur Cor­rec­tor nale­ży sto­so­wać punk­to­wo bądź na całą twarz,  wedle uzna­nia i w zależ­no­ści od potrzeb – zamiast pod­kła­du lub jako baza. Co wię­cej, każ­dy z kre­mów kory­gu­ją­cych moż­na dowol­nie łączyć i mie­szać, tak, by opty­mal­nie zapew­nić skó­rze kom­fort i osią­gnąć pożą­da­ny efekt. 

Tekst: mate­ria­ły prasowe/Marlena Wysocka

Komentarze

komentarzy

Related posts
NewsroomUroda

Korygujący krem NanoblurTM - brzoskwiniowa nowość od Indeed Labs

Kosme­ty­ki Inde­ed Labs z for­mu­łą Nano­blurTM optycz­nie wygła­dza­ją i wyrów­nu­ją struk­tu­rę oraz kolo­ryt skó­ry. Wie­lo­krot­nie nagra­dza­na for­mu­ła ma zdol­no­ści roz­pra­sza­nia świa­tła i bły­ska­wicz­ne­go niwe­lo­wa­nia nie­do­sko­na­ło­ści. Kana­dyj­ska mar­ka pre­zen­tu­je nowość – krem kory­gu­ją­cy w wer­sji brzoskwiniowej.…
Więcej
NewsroomUroda

Olejek skwalanowy od Indeed Labs

Wie­lo­funk­cyj­ny Squ­ala­ne od Inde­ed Labs to Świę­ty Gra­al wśród olej­ków, któ­ry czer­pie swo­ją siłę z pro­sto­ty dobo­ru skład­ni­ków i potę­gi natu­ry. Pozy­ski­wa­ny jest wyłącz­nie z trzci­ny cukro­wej. Jest ultra­lek­ki, bez­za­pa­cho­wy, hipo­aler­gicz­ny, nie zaty­ka porów oraz…
Więcej