Styl życia

KOMPETENCJE MIĘKKIE, JAKIE DOCENIĄ PRACODAWCY

Kom­pe­ten­cje mięk­kie wyróż­nią Cie­bie w śro­do­wi­sku pra­cy. Sta­no­wią świet­ne uzu­peł­nie­nie umie­jęt­no­ści i wie­dzy oraz spra­wia­ją, że nie tyl­ko może­my wyko­ny­wać zada­nia na naj­wyż­szym pozio­mie, ale rów­nież poszu­ku­je­my nie­sza­blo­no­wych roz­wią­zań.   KOMPETENCJE MIĘKKIE – PROCES SOCJALIZACJI …

Więcej