ModaNewsroom

Kolekcja Wrangler ICONS

Dreszcz emo­cji, pod­eks­cy­to­wa­ny tłum, potę­ga muzy­ki. Histo­ria Wran­gler od zawsze prze­pla­ta­ła się z naj­więk­szy­mi arty­sta­mi sce­ny muzycz­nej. Zain­spi­ro­wa­ni ich twór­czo­ścią i cha­ry­zmą stwo­rzy­li­śmy kolek­cję ICONS, a w niej sześć legen­dar­nych faso­nów w nowo­cze­snej odsło­nie. Londyn,…

Więcej