Moda

Kolekcja specjalna – Maciek Kot i 4F

Kontrast, detal i komfort definiują kolekcję przygotowaną przez Maćka Kota oraz zespół projektantów marki 4F. Skocznia to nie miejska dżungla, w której można pozwolić sobie na luz i swobodę noszenia się. Kolekcja Maćka Kota stawia na wygodę. Fani luźnego, sportowego stylu obok bluz, spodni, T‑shirtów znajdą akcesoria i plecaki. Kolekcja trafi do sklepów 4F i 4Faces z końcem listopada.

Wiel­ki start

Pre­mie­ra kolek­cji będzie mia­ła miej­sce pod­czas Puchar Świa­ta w sko­kach nar­ciar­skich w Wiśle. 4F Truck zabie­rze wszyst­kich fanów w świat Mać­ka Kota. Cho­ciaż sprze­daż peł­nej kolek­cji ruszy z koń­cem listo­pa­da, to już  pod­czas Pucha­ru Świa­ta  w Wiśle, w stre­fie kibi­ca miesz­czą­cej się na Pl. B. Hof­fa, będzie moż­na kupić T‑shirty i akce­so­ria z sygno­wa­nej kolek­cji Mać­ka Kota.

Moda na sport

Spor­ty sty­le to pro­ste i wygod­ne ubra­nia. Wyko­na­ne z ela­stycz­nych, wyso­kiej jako­ści mate­ria­łów gwa­ran­tu­ją kom­fort. Od wie­lu lat mar­ka 4F wspie­ra zawo­do­wych spor­tow­ców two­rząc dla nich kolek­cje ubrań. 4F nie zapo­mi­na tak­że o tych, dla któ­rych sport jest pasją. A łącząc te dwa świa­ty  przy­go­to­wu­je kolek­cje spe­cjal­ne.  

Marzy­ła mi się wła­sna kolek­cja ubrań. Jestem spor­tow­cem, a sport to wyzwa­nia. Tym razem moje wyzwa­nie przy­ję­ła mar­ka 4F. Zespół pro­jek­tan­tów total­nie zaufał mi –  mogłem two­rzyć bez ogra­ni­czeń i speł­niać wła­sne wizje. Uda­ło się! To z pasji do spor­tu, sła­bo­ści do mody powsta­ła kolek­cja spe­cjal­na sygno­wa­na moim nazwi­skiem. Teraz po każ­dych zawo­dach będę mógł wsko­czyć w relaks –  mówi Maciek Kot.

Kolek­cja Mać­ka Kota ma spor­to­wy, swo­bod­ny styl. Domi­nu­ją w niej kolo­ry: czar­ny, bia­ły i nie­bie­ski. W gra­ficz­nych deta­lach, któ­re poja­wia­ją się w poszcze­gól­nych ele­men­tach kolek­cji zosta­ły zaszy­fro­wa­ne waż­ne momen­ty z  życia Mać­ka Kota – daty naj­waż­niej­szych sko­ków, data uro­dze­nia.

Kom­fort i moż­li­wość relak­su po sko­kach to waż­ne funk­cje, któ­re ma speł­niać ubra­nie. Takie zało­że­nia reali­zu­je kolek­cja Mać­ka, któ­ry na sto­ku chce się zmę­czyć wygod­nie, a po zawo­dach mieć szan­sę na relaks w wygod­nym zesta­wie ubrań.

Kolek­cja będzie dostęp­na w skle­pach 4F, 4Faces i na www.4f.com.pl

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Moda

Nowy rok szkolny z 4F Junior AW20

4F to pol­ska mar­ka powsta­ła z pasji do spor­tu, któ­ra ofe­ru­je naj­wyż­szej jako­ści odzież i akce­so­ria spor­to­we nie tyl­ko dla pro­fe­sjo­na­li­stów. To praw­dzi­we połą­cze­nie naj­now­szych tech­no­lo­gii i naj­lep­szej jako­ści z kom­for­tem i sty­lem. Wiel­ki­mi kro­ka­mi…
Więcej
ModaNewsroom

Letnie historie z 4F - kolekcja lato 2020 

Pol­ska mar­ka odzie­żo­wa 4F od ponad 13 lat wspie­ra nie tyl­ko pro­fe­sjo­na­li­stów, ale i ama­to­rów pro­pa­gu­jąc aktyw­ny tryb życia i zdro­wą, spor­to­wą rywa­li­za­cję. 4F ofe­ru­je nie tyl­ko wyso­kiej kla­sy odzież spor­to­wą do tre­nin­gów, ale i…
Więcej
ModaNewsroom

Anna Lewandowska została Ambasadorką 4F

Anny Lewan­dow­skiej, wie­lo­krot­nej meda­list­ki mistrzostw świa­ta, Euro­py i Pol­ski w kara­te niko­mu nie trze­ba przed­sta­wiać. Tre­ner­ka per­so­nal­na wła­śnie roz­po­czę­ła współ­pra­cę z 4F.  W pierw­szym kwar­ta­le 2020 roku wystar­tu­je kam­pa­nia moty­wa­cyj­na, pre­zen­tu­ją­ca pro­duk­ty reko­men­do­wa­ne przez Annę,…
Więcej