ModaNewsroom

Kolekcja KOPI na sezon jesień/zima 2018

W śro­dę, 7 listo­pa­da, odby­ła się pre­zen­ta­cja nowej kolek­cji i pro­mu­ją­cej ją kam­pa­nii mar­ki KOPI. Tym razem moty­wem prze­wod­nim swo­ich pro­jek­tów Nata­lia Kopisz­ka uczy­ni­ła pol­ski bursz­tyn – w nowej, współ­cze­snej odsło­nie.

Naj­now­sze pro­po­zy­cje mar­ki KOPI powsta­ły wsku­tek sil­nej fascy­na­cji pro­jek­tant­ki lata­mi 80. Kolek­cję cechu­ją moc­ne, nie­re­gu­lar­ne for­my, wyko­na­ne głów­nie z pozła­ca­ne­go sre­bra lub mosią­dzu. Poja­wia się tak­że cha­rak­te­ry­stycz­ny dla tego okre­su motyw zwie­rzę­cy – na nie­któ­rych mode­lach został wytło­czo­ny print skó­ry węża.

Pro­jek­ty KOPI na nad­cho­dzą­cy sezon to przede wszyst­kim duże, przy­ku­wa­ją­ce wzrok kol­czy­ki koła o róż­nych roz­mia­rach i gru­bo­ści, ozdo­bio­ne obły­mi kamie­nia­mi bursz­ty­nu. “Od zawsze fascy­no­wa­ło mnie wyko­rzy­sty­wa­nie popu­lar­nych, dobrze zna­nym wszyst­kim surow­ców w zupeł­nie nowy, odmien­ny spo­sób. Po per­łach w poprzed­nim sezo­nie, przy­szedł czas na zna­ny od wie­ków bursz­tyn, któ­ry sta­ra­łam się poka­zać w nowo­cze­snej opra­wie” – tak o swo­ich naj­now­szych dzie­łach mówi pro­jek­tant­ka, Nata­lia Kopisz­ka. Poza kol­czy­ka­mi, wśród pro­jek­tów znaj­du­ją się rów­nież pier­ścion­ki, naszyj­ni­ki i brosz­ki, wszyst­kie wyko­na­ne ręcz­nie przez pol­skich jubi­le­rów.

Kolek­cję pro­mu­je kam­pa­nia autor­stwa Łuka­sza Mur­gra­bi, któ­ry już po raz kolej­ny sfo­to­gra­fo­wał pro­jek­ty KOPI.  Zdję­cia zosta­ły utrzy­ma­ne w cie­płej kolo­ry­sty­ce, przy­wo­dzą­cej na myśl styl retro, a mini­ma­li­stycz­ne kadry pre­zen­tu­ją biżu­te­rię w deli­kat­ny i lek­ko nostal­gicz­ny spo­sób.  

Nowa kolek­cja od 7 listo­pa­da dostęp­na jest w sta­cjo­nar­nym buti­ku KOPI przy uli­cy Nowo­grodz­kiej 40 w War­sza­wie, a tak­że onli­ne na www.kopi.com.pl

Pod­czas pre­zen­ta­cji kolek­cji na gości cze­kał poczę­stu­nek od MOD donuts oraz upo­min­ki od mar­ki Paese.

Zdję­cia: Łukasz Mur­gra­bia

Model­ka: Martyna/ D’vision

Make-up: wiza­ży­ści pol­skiej mar­ki Paese

Wło­sy: Joan­na Januch­ta

Sty­li­za­cja: Nata­lia Kopisz­ka

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
ModaMust haveNewsroom

Autorskie akcesoria do włosów od KOPI 

Nie­speł­na mie­siąc po pre­mie­rze nowej kolek­cji biżu­te­rii na sezon wiosna/lato 2019, pro­jek­tant­ka Nata­lia Kopisz­ka posze­rza ofer­tę swo­jej mar­ki o kolej­ne let­nie nowo­ści. Wśród nich domi­nu­ją deli­kat­ne akce­so­ria do wło­sów, któ­re ozdo­bią waka­cyj­ne fry­zu­ry i upię­cia,…
Więcej
ModaNewsroom

Butik KOPI świętuje pierwsze urodziny

Minął rok, od kie­dy na mapie sto­li­cy poja­wi­ło się nowe miej­sce przy­cią­ga­ją­ce wiel­bi­cie­li pol­skiej mody – fla­go­wy butik mar­ki biżu­te­rii KOPI. W minio­ny czwar­tek Kopisz­ka świę­to­wa­ła pierw­sze uro­dzi­ny buti­ku, a w jego różo­wych wnę­trzach było…
Więcej
ModaNewsroom

Romantyczna mini kolekcja biżuterii KOPI

Mar­ka KOPI po raz kolej­ny zaska­ku­je i w mie­sią­cu miło­ści, jakim nie­za­prze­czal­nie jest luty, pre­zen­tu­je kap­su­ło­wą kolek­cję walen­tyn­ko­wą. Miło­śnicz­ki biżu­te­rii autor­stwa Nata­lii Kopisz­ki znaj­dą w niej sześć uni­ka­to­wych pro­jek­tów, któ­rych ele­men­tem łączą­cym jest ser­ce o…
Więcej