Klasyka ponad wszystko. Najnowsza kolekcja 06 Chylak

Naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­ne tor­by w Pol­sce i nasz naj­lep­szy towar eks­por­to­wy- toreb­ki Zofii Chy­lak za ponad­cza­so­wą kla­sy­kę i nie­ba­nal­ne kształ­ty poko­cha­ły nie tyl­ko model­ki. I nic dziw­ne­go, bo te nie­zwy­kle prze­my­śla­ne, ponad­cza­so­we pro­jek­ty świet­nie spraw­dza­ją się na co dzień. Co wię­cej, zdą­ży­ły zdo­być już uzna­nie i publi­ka­cje na całym świe­cie, m.in. Vogue czy bry­tyj­skie­go Harper’s Baza­ar.

Pro­jek­tant­ka nie zamie­rza zwal­niać tem­pa i wła­śnie pre­zen­tu­je kam­pa­nię do swo­jej szó­stej kolek­cji, któ­rej twa­rzą zosta­ła model­ka Nata­lia Siód­mak. Wspól­nie z nią przed obiek­ty­wem Soni Szó­stak poja­wi­ły się zwie­rzę­ta (nie jest to pierw­sza taka kam­pa­nia)- tym razem… sowa i ozdob­ne kury! Prócz dosko­na­le zna­nych kształ­tów: kla­sycz­nych toreb na ramię, shop­pe­rów, wor­ków, pół­księ­ży­ca, a tak­że wężo­wych tło­czeń i lakie­ro­wa­nych skór, poja­wi­ły się zupeł­nie nowe. Zofia bawi się nowy­mi fak­tu­ra­mi, wpro­wa­dza­jąc do kolek­cji 06 kube­łek z rącz­ką i dłu­gim łań­cusz­kiem (rów­nież w wer­sji z lakie­ro­wa­nej skó­ry), ple­ca­ki (tak­że w dwóch odsło­nach w cha­rak­te­ry­stycz­ny „kro­ko­dyl) oraz podłuż­ne, pojem­ne mode­le z sze­ro­kim paskiem, któ­re moż­na wygod­nie nosić cross body.

Wszyst­kie mode­le pozwa­la­ją na eks­pe­ry­men­to­wa­nie i swo­bo­dę w kre­owa­niu wła­sne­go sty­lu, przy jed­no­cze­snym zacho­wa­niu ponad­cza­so­wej ele­gan­cji.

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka
Komentarze

komen­ta­rzy