ModaNewsroom

CHYLAK kampania wiosna-lato 2017

Zofia Chy­lak to pro­jek­tant­ka zna­na ze swo­je­go zami­ło­wa­nia do mini­ma­li­zmu. W naj­now­szej i jak­że uwo­dzą­cej kam­pa­nii nie odcho­dzi od ducha pro­wa­dzo­nej przez sie­bie mar­ki. Sto­no­wa­ne i pro­ste zdję­cia Bła­że­ja Żuraw­skie­go i Mag­da­le­ny Łuniew­skiej utrzy­mu­ją kli­mat melan­cho­lii i tajem­ni­cy, a sto­ją­ca przed obiek­ty­wem Ola Rud­nic­ka ubra­na w gol­fy i cie­płe swe­try ide­al­nie wpa­so­wu­je się w ete­rycz­ną wizję pro­jek­tan­ki. W pro­po­zy­cjach Zofii Chy­lak na wio­snę 2017 roku znaj­dzie­my więc odświe­żo­ne wer­sje kla­sycz­nych tore­bek, jak i cał­kiem nowe roz­wią­za­nia. Nowo­ści ide­al­nie spraw­dzą się na wie­czor­ne wyj­ście i jako doda­tek do codzien­nych sty­li­za­cji. Pro­jek­tant­ka nie rezy­gnu­je z dobrych mate­ria­łów jak i swo­je­go przy­wią­za­nia do deta­li. Nie spo­sób się nie zako­chać!

 

MODELKA: Ola Rud­nic­ka

FOTOGRAFIA: Mag­da­le­na Łuniew­ska

FOTOGRAFIA STILL LIFE: Bła­żej Żuław­ski

STYLIZACJA: Zuzan­na Kuczyń­ska

MAKE-UP: Wil­son

WŁOSY: Michał Bie­lec­ki

PRODUKCJA: Łukasz Nowak

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
ModaNewsroom

Klasyka ponad wszystko. Najnowsza kolekcja 06 Chylak

Naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­ne tor­by w Pol­sce i nasz naj­lep­szy towar eks­­po­r­to­­wy- toreb­ki Zofii Chy­lak za ponad­cza­so­wą kla­sy­kę i nie­ba­nal­ne kształ­ty poko­cha­ły nie tyl­ko model­ki. I nic dziw­ne­go, bo te nie­zwy­kle prze­my­śla­ne, ponad­cza­so­we pro­jek­ty świet­nie spraw­dza­ją się…
Więcej
ModaMust haveNewsroom

CHYLAK - KOLEKCJA 05

Naj­pięk­niej­sze, ręcz­nie wyko­na­ne tor­by, któ­re zasłu­gu­ją na mia­no pol­skich it-bag. Chy­lak to mar­ka, któ­ra powsta­ła w 2014 i któ­rej dome­ną są przede wszyst­kim skó­rza­ne toreb­ki ale i akce­so­ria, stwo­rzo­na przez absol­went­kę histo­rii sztu­ki któ­ra doświad­cze­nie…
Więcej
ModaMust have

Torebki z frędzlami - jak nosić trend z wybiegów

Tekst: Gosia Bere­za Kola­że: Ivan Tor­chi­lov Frędz­le to jeden z naj­sil­niej­szych tren­dów sezo­nu wiosna/lato 2015. Poja­wia­ją się wszę­dzie, ale domi­nu­ją głów­nie na toreb­kach, któ­re na dobre wku­pi­ły się w łaski stre­et sty­le­’u. Razem z Vers-24 zer­k­nij­cie…
Więcej