CHYLAK kampania wiosna-lato 2017

Zofia Chy­lak to pro­jek­tant­ka zna­na ze swo­je­go zami­ło­wa­nia do mini­ma­li­zmu. W naj­now­szej i jak­że uwo­dzą­cej kam­pa­nii nie odcho­dzi od ducha pro­wa­dzo­nej przez sie­bie mar­ki. Sto­no­wa­ne i pro­ste zdję­cia Bła­że­ja Żuraw­skie­go i Mag­da­le­ny Łuniew­skiej utrzy­mu­ją kli­mat melan­cho­lii i tajem­ni­cy, a sto­ją­ca przed obiek­ty­wem Ola Rud­nic­ka ubra­na w gol­fy i cie­płe swe­try ide­al­nie wpa­so­wu­je się w ete­rycz­ną wizję pro­jek­tan­ki. W pro­po­zy­cjach Zofii Chy­lak na wio­snę 2017 roku znaj­dzie­my więc odświe­żo­ne wer­sje kla­sycz­nych tore­bek, jak i cał­kiem nowe roz­wią­za­nia. Nowo­ści ide­al­nie spraw­dzą się na wie­czor­ne wyj­ście i jako doda­tek do codzien­nych sty­li­za­cji. Pro­jek­tant­ka nie rezy­gnu­je z dobrych mate­ria­łów jak i swo­je­go przy­wią­za­nia do deta­li. Nie spo­sób się nie zako­chać!

 

MODELKA: Ola Rud­nic­ka

FOTOGRAFIA: Mag­da­le­na Łuniew­ska

FOTOGRAFIA STILL LIFE: Bła­żej Żuław­ski

STYLIZACJA: Zuzan­na Kuczyń­ska

MAKE-UP: Wil­son

WŁOSY: Michał Bie­lec­ki

PRODUKCJA: Łukasz Nowak
Komentarze

komen­ta­rzy