Druga kolekcja skórzanych torebek Zofii Chylak

W czerw­cu 2015 roku swo­ją pre­mie­rę ma dru­ga kolek­cja skó­rza­nych tore­bek Zofii Chy­lak. Kon­ty­nu­uje­my w niej to, co widocz­ne było już w pierw­szych pro­jek­tach. Tema­tem prze­wod­nim jest nadal czar­ny kolor i budo­wa­nie róż­nych form dzię­ki łącze­niu skór o róż­nych fak­tu­rach, wzo­rach oraz odcie­niach.

W naj­now­szych pro­jek­tach poja­wia­ją się tło­cze­nia we wzo­ry skór pyto­na i kro­ko­dy­la wyko­na­ne spe­cjal­nie dla nas we Wło­szech. Toreb­ki z tej kolek­cji są nie­zwy­kle lek­kie, skó­ry mię­si­ste, pięk­nie odbi­ja­ją­ce świa­tło. W tej kolek­cji znaj­du­je się pięć nowych mode­li tore­bek oraz kil­ka dodat­ków.

Druga kolekcja skórzanych torebek Zofii Chylak

Koper­tów­ki i nie­wiel­kie toreb­ki na ramię uszy­te zosta­ły ze sztyw­nej skó­ry tło­czo­nej w łuskę pyto­na, wykoń­czo­ne baweł­nia­ną pod­szew­ką. Toreb­ki zamy­ka­ne są na meta­lo­we suwa­ki w kolo­rze mato­we­go zło­ta. W kolek­cji znaj­du­ją się rów­nież wor­ki zakła­da­ne na ramię, uszy­te z nie­zwy­kle mięk­kiej i lek­kiej skó­ry tło­czo­nej w łuskę pyto­na, wią­za­ne skó­rza­ny­mi frędz­la­mi. Ze skó­ry imi­tu­ją­cej wzór kro­ko­dy­la uszy­ta zosta­ła duża tor­ba typu „shop­per” oraz paski two­rzą­ce rodzaj frędz­lo­wej spód­nicz­ki.

Druga kolekcja skórzanych torebek Zofii Chylak

W pro­jek­to­wa­niu nadal przy­świe­ca­ły nam przede wszyst­kim war­stwa este­tycz­na oraz uży­tecz­na. Nasze toreb­ki nada­ją się do nosze­nia na co dzień
i od świę­ta. Wie­my, że toreb­ka powin­na być przede wszyst­kim ele­ganc­ka, ład­na i przy­dat­na.

Toreb­ki wykoń­czo­ne są meta­lo­wy­mi ele­men­ta­mi, w kolo­rze mato­we­go zło­ta, któ­re pro­du­ko­wa­ne są dla nas we Wło­szech. Pro­duk­cja tore­bek odby­wa się w Pol­sce, co pozwa­la na uzy­ska­nie naj­wyż­szej jako­ści. Kolek­cje powsta­ją w limi­to­wa­nych seriach, każ­da toreb­ka posia­da ręcz­nie wybi­ty zło­ty numer serii.

PicMonkey Colgtdlage Druga kolekcja skórzanych torebek Zofii Chylak Druga kolekcja skórzanych torebek Zofii Chylak Druga kolekcja skórzanych torebek Zofii Chylak Druga kolekcja skórzanych torebek Zofii Chylak

Tekst/zdjęcia: infor­ma­cje pra­so­we

For Vers-24, War­saw

_____
Komentarze

komen­ta­rzy