CHYLAK – KOLEKCJA 05

Najpiękniejsze, ręcznie wykonane torby, które zasługują na miano polskich it-bag. Chylak to marka, która powstała w 2014 i której domeną są przede wszystkim skórzane torebki ale i akcesoria, stworzona przez absolwentkę historii sztuki która doświadczenie zdobywała w dziale projektowania w Proenza Schouler w Nowym Yorku oraz w atelier Nicolas Caito, uznawanego za najlepszego nowojorskiego konstruktora. I chociaż skóry i dodatki produkowane są we Włoszech, wszystkie torebki są szyte w Polsce z największą dbałością o jakość i nawet najmniejszy detal.

Każ­da z poja­wia­ją­cych się kolek­cji jest ogrom­nym wyda­rze­niem, a same toreb­ki i akce­so­ria powsta­ją w limi­to­wa­nych seriach i posia­da­ją ręcz­nie wybi­ty zło­ty stem­pel z nume­rem. Zofia nie zwal­nia tem­pa- wręcz prze­ciw­nie, wła­śnie może­my podzi­wiać kolej­ną już, naj­now­szą linię tore­bek i akce­so­riów nume­ro­wa­ną 05.

Naj­now­sza kam­pa­nia pro­mu­ją­ca KOLEKCJĘ 05 to kolej­na część, któ­ra skła­da się na spój­ne DNA mar­ki. Kam­pa­nia KOLEKCJI 05 to mix grunge;u i lat 90, w któ­rych dla kon­tra­stu twa­rza­mi są deli­kat­ne model­ki o ete­rycz­nej uro­dzie. Skó­rza­ne ramo­ne­ski, denim , oku­la­ry prze­ciw­sło­necz­ne w wer­sji mini, bere­ty i pli­so­wa­ne spód­ni­ce są per­fek­cyj­nym tłem, któ­re eks­po­nu­je toreb­ki i akce­so­ria z linii 05.

KOLEKCJA 05 to uwiel­bia­ne przez kobie­ty shop­pe­ry, tak­że w nowym, brą­zo­wym kolo­rze, ale i dobrze zna­ne już mode­le: jest więc mały i duży worek, kla­sycz­na toreb­ka na ramię, toreb­ki w wer­sji mini, pół­księ­ży­ce, a tak­że etui na kom­pu­ter rów­nież w obu wer­sjach kolo­ry­stycz­nych- czar­nej i brą­zo­wej. Naj­now­sza linia skła­da się z mode­li wyko­na­nych z błysz­czą­cych, tło­czo­nych skór (czar­nych i brą­zo­wych) we wzór kro­ko­dy­la, któ­re ide­al­nie wpi­su­ją się w naj­now­sze, jesien­ne tren­dy wśród któ­rych prym wio­dą skó­ry i lateks.

Zofia Chy­lak jak nikt potra­fi nie tyl­ko two­rzyć małe dzie­ła sztu­ki, któ­re towa­rzy­szą nam na co dzień, ale tak­że świet­nie kre­ować wize­ru­nek fir­my. Każ­dy pro­jekt toreb­ki zacho­wu­je zarów­no war­stwę este­tycz­ną jak i funk­cjo­nal­ną, zgod­nie z prze­ko­na­niem, że dobra toreb­ka powin­na być nie tyl­ko ele­ganc­ka i ład­na, lecz przede wszyst­kim przy­dat­na i wygod­na.

Tekst/zdjęcia: Infor­ma­cje pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy