Styl życia

Kiedy miłość się kończy

Pamiętasz moment, kiedy związek dodawał ci skrzydeł? Każdy dzień wydawał się lepszy od poprzedniego, a osoba obok sprawiała, że się uśmiechasz. Co jeśli przestaje tak być? Decyzja o rozstaniu nie należy do łatwych, choć istnieją argumenty, które pozwolą ją podjąć.

zakochana para w Londynie

 

  • Nie czu­jesz się sobą

Patrzysz w lustrza­ne odbi­cie i zasta­na­wiasz się kim jesteś – poda­jesz w wąt­pli­wość, gdzie zapro­wa­dził cię twój zwią­zek. Może jesz­cze nie tak daw­no byłaś swo­im total­nym prze­ci­wień­stwem, ale part­ner spra­wił, że uzna­łaś: War­to się zmie­nić. Nie ma w tym nic złe­go, ale pra­ca nad cha­rak­te­rem to jed­no, poczu­cie zagu­bie­nia nie powin­no ci towa­rzy­szyć. Jeśli cią­gle sły­szysz: Nie zacho­wuj się w taki spo­sób, nie bądź taka, nie rób tego – czas zawi­nąć żagle i odpły­nąć w innym kie­run­ku.

  • Tyl­ko tu i teraz

Kochasz i jesteś kocha­na, a jed­nak coś nie gra. W pla­nach na przy­szłość nie widzisz dru­giej połów­ki, nie zale­ży ci na tym, by kie­dy­kol­wiek sfor­ma­li­zo­wać zwią­zek czy  mieć dzie­ci – to sygna­ły, któ­rych nie wol­no lek­ce­wa­żyć.

Miłość nie zawsze ozna­cza fajer­wer­ki, ale czy war­to tra­cić czas na coś, co nie daje ci nicze­go poza poczu­ciem sta­bil­no­ści?

  • Nie ma „Ale”

Narze­kasz i to nor­mal­ne, zauwa­żasz wady i wyty­kasz błę­dy. Dopó­ki jed­nak mówi­łaś: „Dener­wu­je mnie, że po sobie nie sprzą­tasz, ale za to świet­nie gotu­jesz”, zwią­zek miał się dobrze. O jego roz­pa­dzie świad­czy fakt, że skra­casz to zda­nie i pozby­wasz się sło­wa „ale”.

  • Prze­sta­je ci zale­żeć

Rze­czy, któ­re dotąd robi­łaś z part­ne­rem wyda­ją się bez­sen­sow­ne – wspól­ne wypa­dy męczą, roz­mo­wy nudzą i cią­gną się w nie­skoń­czo­ność. Moty­le nie trze­po­czą ci już w brzu­chu, bo ich po pro­stu nie chcesz, dru­ga

  • Mowa cia­ła

Uni­ka­cie fizycz­ne­go kon­tak­tu, nie trzy­ma­cie się już za ręce, on cię nie przy­tu­la, ty go nie cału­jesz. Dystans rośnie, pożą­da­nie zni­ka. To dowód, że coś się koń­czy i nie war­to zatrzy­my­wać spa­da­ją­cej już kur­ty­ny.

Lovers in London

Tekst: Karo­li­na Błasz­kie­wicz
Zdję­cia: Vers-24

For Vers-24, War­saw

_____

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Vers24 Bloguje

Singielki celebrują miłość nie tylko w Walentynki

Zbli­ża­ją się Walen­tyn­ki, czy­li obcho­dzo­ne co roku Świę­to Zako­cha­nych, na któ­rym świet­nie zara­bia­ją fir­my i przed­się­bior­stwa zachę­ca­ją­ce swo­ich klien­tów spe­cjal­ny­mi ofer­ta­mi na ten dzień. Naj­lep­sze restau­ra­cje w mie­ście oble­ga­ne są przez pary, któ­re posta­na­wia­ją zjeść…
Więcej
Styl życia

Nauka i Miłość. Mózg versus Serce

O miło­ści powie­dzia­no już chy­ba wszyst­ko, praw­da? A może jed­nak nie? Bo czy wiesz, że dwo­je obcych ludzi zako­cha­ło się w sobie … pod­czas psy­cho­lo­gicz­ne­go eks­pe­ry­men­tu? Sta­ło się to ponad 20 lat temu, zaś rolę kupi­dy­na ode­grał psy­cho­log Arthur Aron.
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *