Vers24 Bloguje

Singielki celebrują miłość nie tylko w Walentynki

Zbli­ża­ją się Walen­tyn­ki, czy­li obcho­dzo­ne co roku Świę­to Zako­cha­nych, na któ­rym świet­nie zara­bia­ją fir­my i przed­się­bior­stwa zachę­ca­ją­ce swo­ich klien­tów spe­cjal­ny­mi ofer­ta­mi na ten dzień. Naj­lep­sze restau­ra­cje w mie­ście oble­ga­ne są przez pary, któ­re posta­na­wia­ją zjeść…

Więcej
Styl życia

Kiedy miłość się kończy

Pamię­tasz moment, kie­dy zwią­zek doda­wał ci skrzy­deł? Każ­dy dzień wyda­wał się lep­szy od poprzed­nie­go, a oso­ba obok spra­wia­ła, że się uśmie­chasz. Co jeśli prze­sta­je tak być? Decy­zja o roz­sta­niu nie nale­ży do łatwych, choć ist­nie­ją…

Więcej
Styl życia

Nauka i Miłość. Mózg versus Serce

O miło­ści powie­dzia­no już chy­ba wszyst­ko, praw­da? A może jed­nak nie? Bo czy wiesz, że dwo­je obcych ludzi zako­cha­ło się w sobie … pod­czas psy­cho­lo­gicz­ne­go eks­pe­ry­men­tu? Sta­ło się to ponad 20 lat temu, zaś rolę kupi­dy­na ode­grał psy­cho­log Arthur Aron.

Więcej