ModaNewsroom

Kasia Struss w filmowej kampanii Simple CP na jesień/zimę 2017

Zbliżający się sezon jesień/zima 2017–18 przynosi nowe spojrzenie na damską modę i mocne odwołanie do nazwy marki, która zakłada oszczędność formy i szlachetny minimalizm. Tworząc najnowszą kolekcję, zespół projektancki Simple CP postawił na prostotę i wyrafinowanie, i tym samym wrócił do najlepszych kolekcji w historii marki. Mimo, że propozycje na zimę nie będą rewolucyjne, będzie dało się zauważyć innowacje w nastroju projektów, stylistyce, krojach oraz kompozycjach kolorystycznych. Oprócz typowych dla marki modeli, w kolekcji będzie również widoczna inspiracja filmem noir i ikonami kina XX wieku.

Kolek­cja skła­da się z dosko­na­le skro­jo­nych, uzu­peł­nia­ją­cych się mode­li ubrań, two­rzą­cych kom­ple­ty zarów­no na co dzień, jak i spe­cjal­ne oka­zje. Pro­jek­tan­ci posta­wi­li na pro­po­zy­cje peł­ne lek­ko­ści, któ­re zosta­ły zapro­jek­to­wa­ne tak, aby być bli­sko kobiet, ich codzien­ne­go funk­cjo­no­wa­nia i sty­li­za­cyj­nych wybo­rów. W kolek­cji jesien­no-zimo­wej domi­nu­ją kul­to­we mode­le mar­ki w nowo­cze­snym wyda­niu, czy­li mięk­kie płasz­cze w wie­lu wer­sjach kolo­ry­stycz­nych, oversize’owe sukien­ki z asy­me­trycz­ny­mi cię­cia­mi i ele­men­ta­mi wią­zań, a tak­że kla­sycz­ne gar­ni­tu­ry, koszu­le i mod­ne golfy.

Za cało­kształt kolek­cji jesień/zima odpo­wia­da Jago­da Pie­kar­ska, któ­ra jest zwią­za­na z mar­ką od 2014, a od kwiet­nia 2017 peł­ni rolę Głów­nej Pro­jek­tant­ki Sim­ple CP. Jej zami­ło­wa­nie do pro­sto­ty i deta­li zosta­ło odzwier­cie­dlo­ne w naj­now­szych pro­po­zy­cjach mar­ki: „Pro­jek­tu­jąc kolek­cję na sezon jesień/zima sku­pi­łam się na tych ele­men­tach, któ­re cha­rak­te­ry­zu­ją Sim­ple CP i zosta­ły doce­nio­ne przez Klient­ki mar­ki. Wraz z zespo­łem pro­jek­tanc­kim posta­wi­li­śmy na nowo­cze­sne, pro­ste kro­je, kla­sycz­ne mode­le kul­to­wych ubrań z met­ką Sim­ple CP, czy­li płasz­cze, sukien­ki i gar­ni­tu­ry, oraz neu­tral­ne, sto­no­wa­ne zesta­wie­nia kolo­ry­stycz­ne. Zarów­no ogól­ny nastrój kolek­cji, jak i poszcze­gól­ne wzo­ry ubrań i dodat­ków to wynik dłu­go­trwa­łe­go rese­ar­chu i ana­li­zy pro­jek­tów z archi­wum Sim­ple CP, ale rów­nież inspi­ra­cji współ­cze­sny­mi roz­wią­za­nia­mi kra­wiec­ki­mi, dzię­ki cze­mu uda­ło nam się wyko­rzy­stać nowo­cze­sne tren­dy, a jed­no­cze­śnie zacho­wać DNA mar­ki” – powie­dzia­ła Jago­da Piekarska.

Kobie­ta Sim­ple odnaj­dzie w tym sezo­nie spo­koj­niej­szą, mini­ma­li­stycz­ną kolo­ryst­kę, uroz­ma­ico­ną o moc­niej­sze akcen­ty oraz abs­trak­cyj­ne, wie­lo­barw­ne nadru­ki. Kolek­cję, utrzy­ma­ną w jasnych, neu­tral­nych odcie­niach, oży­wia­ją mode­le w inten­syw­nych kolo­rach: mili­tar­ne zie­le­nie, głę­bo­kie błę­ki­ty i czer­wie­nie lako­we. Kla­sycz­ne beże, sza­ro­ści i gra­na­ty prze­nie­sio­ne zosta­ły na nowe, lżej­sze jako­ści wisko­zo­we. Na począt­ku sezo­nu jesień/zima w kolo­ry­sty­ce będzie kró­lo­wać moc­ne kha­ki oraz kar­mi­no­wa czer­wień roz­świe­tlo­na akcen­ta­mi zło­ta oraz struk­tu­rą latek­su. W kolej­nych odsło­nach będzie moż­na zna­leźć nowe odcie­nie błę­ki­tów, sto­no­wa­nych róży i kolo­ru arbu­za. Nowo­ścią jest deni­mo­wy wzór prze­nie­sio­ny na weł­nia­ne tka­ni­ny. Kolo­ry zie­mi mie­sza­ją się z moc­ny­mi odcie­nia­mi, two­rząc wyra­fi­no­wa­ną mozai­kę barw­ną, a szla­chet­ne bor­do zna­la­zło się w towa­rzy­stwie ener­ge­tycz­ne­go cytrusa.

W pro­po­zy­cjach na jesień poja­wia­ją się nie­oczy­wi­ste dla Sim­ple CP tka­ni­ny, m.in. lateks, oraz bar­dziej uni­wer­sal­ne mate­ria­ły, np. sza­ra dzia­ni­na, weł­na, oraz wisko­za. W kolek­cji nie zabra­kło nowych dese­ni oraz dzia­nin nawią­zu­ją­cych splo­tem do roz­wią­zań swe­tro­wych. Dzię­ki temu jesien­no-zimo­we pro­po­zy­cje kuszą przy­tul­ny­mi, kom­for­to­wy­mi kro­ja­mi i tka­ni­na­mi o natu­ral­nych skła­dach. W zbli­ża­ją­cym się sezo­nie będzie moż­na zoba­czyć rów­nież nową odsło­nę linii biz­nes w lek­kiej, bar­dziej uni­wer­sal­nej wer­sji. Dzię­ki zasto­so­wa­niu pro­stych roz­wią­zań kra­wiec­kich i bazo­wej linii kolo­ry­stycz­nej, biz­ne­so­we pro­po­zy­cje będą mod­nym i funk­cjo­nal­nym roz­wią­za­niem rów­nież na co dzień.

Sim­ple CP współ­two­rzy styl swo­ich cza­sów. Umie­jęt­nie daw­ku­je kla­sycz­ną ele­gan­cję naj­wyż­szej pró­by w połą­cze­niu z non­sza­lanc­ki­mi, kobie­cy­mi kro­ja­mi. Kolek­cja na jesień/zimę 2018 nawią­zu­je nie tyl­ko do powro­tu do korze­ni mar­ki, ale rów­nież do odnie­sień rodem z kina noir. Inspi­ra­cja­mi do syl­we­tek oraz faso­nów były gwiaz­dy kina, takie jak Gre­ta Gar­bo, Mar­le­na Die­trich, Lau­ren Becall czy Ingrid Berg­man. Jed­nym z głów­nych moty­wów tej czę­ści kolek­cji będą nadru­ki inspi­ro­wa­ne fil­ma­mi noir oraz ponad­cza­so­we faso­ny w sty­lu vin­ta­ge w nowej, uwspół­cze­śnio­nej wer­sji. W sezo­nie jesień/zima kobie­ta Sim­ple to współ­cze­sna fem­me fatal, któ­ra nie boi się nie­oczy­wi­stych zesta­wień i zaba­wy modą. Sto­no­wa­ne kolo­ry two­rzą przy­dy­mio­ną atmos­fe­rę tajem­ni­czo­ści, a moc­ne, wybi­ja­ją­ce się akcen­ty pod­kre­śla­ją nowo­cze­sną sty­li­sty­kę kolekcji.

Tekst/zdjęcia: infor­ma­cje prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
ModaNewsroom

STYLOWE PŁASZCZE NA JESIEŃ 2018

PŁASZCZE W DOBRYM STYLU: TRENDY JESIEŃ 2018 Jesie­nią 2018 kró­lu­ją dwu­rzę­do­we płasz­cze w mili­tar­nym sty­lu, dyplo­mat­ki i mode­le o pudeł­ko­wym kształ­cie, pro­mo­wa­ne w latach 60. przez kul­to­wą model­kę Twig­gy. Mod­ne są przede wszyst­kim cie­płe, miłe…
Więcej