Dzień Zakochanych z marką Tezenis

Walentynki już za tydzień, dlatego z tej okazji marka Tezenis przygotowała wyjątkową, kapsułową kolekcję dla Zakochanych. Specjalnie po to, aby celebrować miłość w każdej postaci. To idealny moment, na okazanie swoich uczuć i okazja do przygotowania wyjątkowej niespodzianki dla ukochanej osobie. 

bielizna Tezenis

Jeże­li nadal poszu­ku­jesz ide­al­ne­go pre­zen­tu, koniecz­nie sprawdź pro­po­zy­cje mar­ki Teze­nis zarów­no dla Niej, jak i dla Nie­go. W kolek­cji znaj­dzie­my zarów­no bar­dzo kobie­cą czar­ną, koron­ko­wą bie­li­znę, jak i sub­tel­ną, różo­wą – peł­ną czer­wo­nych ser­du­szek i cału­śnych prin­tów. Wśród niej sta­ni­ki, figi dam­skie, culot­te, hal­ki i dziew­czę­ce body, a tak­że męskie sli­py i bok­ser­ki, któ­re możesz łączyć ze sobą dowol­nie i stwo­rzyć wła­sny, nie­po­wta­rzal­ny zestaw. 

bielizna Tezenis bielizna na Walentynki bielizna na Walentynki Tezenis bielizna na Walentynki Tezenis

Zaskocz uko­cha­ną oso­bę – cała kolek­cja jest już dostęp­na w skle­pach Teze­nis w całej Pol­sce, a tak­że w skle­pie inter­ne­to­wym www.tezenis.com/pl

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka
Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy