ModaNewsroom

Dzień Zakochanych z marką Tezenis

Walentynki już za tydzień, dlatego z tej okazji marka Tezenis przygotowała wyjątkową, kapsułową kolekcję dla Zakochanych. Specjalnie po to, aby celebrować miłość w każdej postaci. To idealny moment, na okazanie swoich uczuć i okazja do przygotowania wyjątkowej niespodzianki dla ukochanej osobie. 

bielizna Tezenis

Jeże­li nadal poszu­ku­jesz ide­al­ne­go pre­zen­tu, koniecz­nie sprawdź pro­po­zy­cje mar­ki Teze­nis zarów­no dla Niej, jak i dla Nie­go. W kolek­cji znaj­dzie­my zarów­no bar­dzo kobie­cą czar­ną, koron­ko­wą bie­li­znę, jak i sub­tel­ną, różo­wą – peł­ną czer­wo­nych ser­du­szek i cału­śnych prin­tów. Wśród niej sta­ni­ki, figi dam­skie, culot­te, hal­ki i dziew­czę­ce body, a tak­że męskie sli­py i bok­ser­ki, któ­re możesz łączyć ze sobą dowol­nie i stwo­rzyć wła­sny, nie­po­wta­rzal­ny zestaw. 

bielizna Tezenis bielizna na Walentynki bielizna na Walentynki Tezenis bielizna na Walentynki Tezenis

Zaskocz uko­cha­ną oso­bę – cała kolek­cja jest już dostęp­na w skle­pach Teze­nis w całej Pol­sce, a tak­że w skle­pie inter­ne­to­wym www.tezenis.com/pl

Tekst: Mar­le­na Wysocka
Zdję­cia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
Moda

Tezenis x Casa Del Papel

Naj­now­sza kolek­cja kap­su­ło­wa Teze­nis nawią­zu­je do jed­ne­go z naj­po­pu­lar­niej­szych seria­li na plat­for­mie Net­flix – Dom z Papie­ru. To nie lada grat­ka dla wszyst­kich fanów nie­obli­czal­nych i ryzy­kow­nych rabu­siów, któ­rzy odwa­ży­li się na wiel­ki skok na…
Więcej
ModaNewsroom

KAMPANIA BILLBOARDOWA Z MAFFASHION

Teze­nis, mar­ka moc­no zako­rze­nio­na w świe­cie muzy­ki i underground’u oraz Maf­fa­shion, naj­bar­dziej popu­lar­na blo­ger­ka modo­wa w Pol­sce pre­zen­tu­ją wyjąt­ko­wą kolek­cję dedy­ko­wa­ną eklek­tycz­nym i nie­kon­wen­cjo­nal­nym cha­rak­te­rom. Ultra-roma­n­ty­cz­na koron­ka prze­pla­ta się z przy­po­mi­na­ją­cy­mi ćwie­ki nadru­ka­mi odzwier­cie­dla­jąc w…
Więcej