Moda

Tezenis x Casa Del Papel

Najnowsza kolekcja kapsułowa Tezenis nawiązuje do jednego z najpopularniejszych seriali na platformie Netflix – Dom z Papieru. To nie lada gratka dla wszystkich fanów nieobliczalnych i ryzykownych rabusiów, którzy odważyli się na wielki skok na samą Mennicę Hiszpanii, gdzie zniewalający i niesamowity klimat gra główną rolę.

Tezenis x Casa Del Papel

Teze­nis x Casa Del Papel

Tema­tycz­na bie­li­zna, t‑shirty oraz piża­my z kolek­cji Teze­nis x Casa Del Papel utrzy­ma­ne w ciem­nej wer­sji kolo­ry­stycz­nej prze­peł­nio­nej czer­wie­nią, czer­nią i bie­lą to ide­al­ny set nie tyl­ko na jesien­ne, dłu­gie wie­czo­ry pod­czas oglą­da­nia ulu­bio­nych seria­li. Znaj­dzie­cie w niej nie tyl­ko bie­li­znę, ale tak­że ubra­nia stwo­rzo­ne do nosze­nia po domu, jak i na co dzień, któ­re jed­no­cze­śnie ide­al­nie pod­kre­śla­ją ory­gi­nal­ną, inspi­ro­wa­ną popem duszę mar­ki Teze­nis. W kolek­cji nie mogło zabrak­nąć więc kul­to­we­go, cha­rak­te­ry­stycz­ne­go moty­wu maski Salva­do­ra Dali, któ­ry poja­wia się na t‑shirtach i piża­mach. Głów­ni boha­te­ro­wie: Tokio, Moscwa, Ber­li­no, Nairo­bi, Rio, Denver, Hel­sin­ki czy Oslo, wid­nie­ją zaś na ple­cach wybra­nych mode­li piżam, bluz czy spodni.

Motyw prze­wod­ni seria­lu w posta­ci loga znaj­du­je się na sze­ro­kich gumach biu­sto­no­szy oraz maj­tek z dam­skiej kolek­cji, zaś w wer­sji męskiej na bie­liź­nie moż­na dostrzec tak­że zabaw­ne nadru­ki maski Dali.

Tezenis x Casa Del Papel Tezenis x Casa Del Papel Tezenis x Casa Del Papel Tezenis x Casa Del Papel Tezenis x Casa Del Papel Tezenis x Casa Del Papel

Zabaw­na, peł­na cha­rak­te­ru kap­su­ło­wa kolek­cja Teze­nis x Casa Del Papel to abso­lut­ny must-have tej jesie­ni, dostęp­ny w skle­pach sta­cjo­nar­nych w całej Pol­sce oraz onli­ne na stro­nie inter­ne­to­wej mar­ki Tezenis.

Tekst: mate­ria­ły prasowe/Marlena Wysocka
Zdję­cia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
ModaNewsroom

Dzień Zakochanych z marką Tezenis

Walen­tyn­ki już za tydzień, dla­te­go z tej oka­zji mar­ka Teze­nis przy­go­to­wa­ła wyjąt­ko­wą, kap­su­ło­wą kolek­cję dla Zako­cha­nych. Spe­cjal­nie po to, aby cele­bro­wać miłość w każ­dej posta­ci. To ide­al­ny moment, na oka­za­nie swo­ich uczuć i oka­zja do…
Więcej
ModaNewsroom

KAMPANIA BILLBOARDOWA Z MAFFASHION

Teze­nis, mar­ka moc­no zako­rze­nio­na w świe­cie muzy­ki i underground’u oraz Maf­fa­shion, naj­bar­dziej popu­lar­na blo­ger­ka modo­wa w Pol­sce pre­zen­tu­ją wyjąt­ko­wą kolek­cję dedy­ko­wa­ną eklek­tycz­nym i nie­kon­wen­cjo­nal­nym cha­rak­te­rom. Ultra-roma­n­ty­cz­na koron­ka prze­pla­ta się z przy­po­mi­na­ją­cy­mi ćwie­ki nadru­ka­mi odzwier­cie­dla­jąc w…
Więcej