ModaNewsroom

Julia Roberts twarzą nowej kampanii Calzedonia 2019

Trwająca już od sześciu lat współpraca będzie kontynuowana w sezonie jesień-zima 2019/20. Gwiazda Hollywood, która wcielała się w różne typy kobiet, tym razem wystąpi w spocie stworzonym przez włoskiego reżysera Ago Paniniego, który pracował już z Julią przy podobnym projekcie w 2014 roku. 

Julia Roberts twarzą nowej kampanii Calzedonia 2019

WSZYSTKIE DROGI PROWADZĄ DO WERONY

Boha­te­ra­mi spo­tu są oczy­wi­ście Julia oraz… skle­py Cal­ze­do­nia. Aktor­ka zaglą­da do loka­cji na całym świe­cie i spo­ty­ka się z cie­płym przy­ję­ciem obsłu­gi jak każ­dy inny klient. Te odwie­dzi­ny sta­ją się podró­żą poprzez róż­ne sty­le. Głów­nym miej­scem akcji jest sklep w Wero­nie – to tam powsta­ła Cal­ze­do­nia i do dziś w tym wło­skim mie­ście znaj­du­je się sie­dzi­ba głów­na firmy.

JESIENNO-ZIMOWE MUST HAVE

Klu­czo­wy­mi pro­duk­ta­mi w nowej kam­pa­nii są trzy mode­le raj­stop. Pierw­szy to pepit­ka – ponad­cza­so­wy sym­bol sty­lu i jeden z naj­mod­niej­szych wzo­rów kolek­cji jesień – zima. Dru­gi ma cha­rak­te­ry­stycz­ny, ciem­no­zie­lo­ny kolor, łącząc krop­ki z geo­me­trycz­nym akcen­tem. Trze­ci to nowość w kolek­cji – cie­płe i wygod­ne raj­sto­py z dodat­kiem kasz­mi­ru, ide­al­ne na zimo­we chło­dy. 

Kam­pa­nia będzie towa­rzy­szyć nam we wszyst­kich kana­łach komu­ni­ka­cji. Oprócz spo­tu tele­wi­zyj­ne­go przy­go­to­wa­no wie­le mate­ria­łów digi­ta­lo­wych, któ­re będą poka­zy­wa­ły naj­cie­kaw­sze momen­ty za kulis.

Julia Roberts twarzą nowej kampanii Calzedonia 2019 Julia Roberts twarzą nowej kampanii Calzedonia 2019 Julia Roberts twarzą nowej kampanii Calzedonia 2019 Julia Roberts twarzą nowej kampanii Calzedonia 2019

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
ModaNewsroom

Calzedonia – jesień/zima 2019 

Cal­ze­do­nia w sezo­nie jesien­nym inspi­ru­je się męskim kra­wiec­twem nawią­zu­jąc do żakar­do­wych nadru­ków. Zarów­no w leg­gin­sach, jak i raj­sto­pach, znaj­dzie­my rów­nież kra­ty, m.in.: kla­sycz­ną, kurzą stop­kę, księ­cia Walii, a tak­że tar­ta­no­wą (w tej wer­sji dostęp­na w…
Więcej
ModaNewsroom

Calzedonia prezentuje nową kolekcję na nachodzące lato 2015

W tym roku Cal­ze­do­nia powi­ta lato wraz z nie­zwy­kłą kolek­cją biki­ni, zapro­jek­to­wa­ną z myślą o mło­dych dziew­czy­nach. Znak roz­po­znaw­czy linii? Hash­tag #CLZ! Nasy­co­na gama kolo­ry­stycz­na peł­na flu­ore­scen­cyj­nych akcen­tów oraz ory­gi­nal­ne prin­ty i wzo­ry to motywy…
Więcej