ModaNewsroom

Calzedonia prezentuje nową kolekcję na nachodzące lato 2015

150127_CALZEDONIA_S06_224

W tym roku Cal­ze­do­nia powi­ta lato wraz z nie­zwy­kłą kolek­cją biki­ni, zapro­jek­to­wa­ną z myślą o mło­dych dziew­czy­nach. Znak roz­po­znaw­czy linii? Hash­tag #CLZ!

Nasy­co­na gama kolo­ry­stycz­na peł­na flu­ore­scen­cyj­nych akcen­tów oraz ory­gi­nal­ne prin­ty i wzo­ry to moty­wy to znak roz­po­znaw­czy linii #CLZ. Nie zabrak­nie naj­mod­niej­szych mode­li kostiu­mów – od biu­sto­no­szy typu push-up czy ban­de­au, po majt­ki w sty­lu bra­zi­lian lub bar­dziej zabu­do­wa­ne faso­ny. Mod­ne stro­je kąpie­lo­we z naj­now­szej kolek­cji Cal­ze­do­nia, roz­po­zna­wal­ne już na pierw­szy rzut oka dzię­ki zna­ko­wi #CLZ, będą praw­dzi­wym must-have tego sezo­nu. Dzię­ki pro­po­zy­cjom mar­ki ide­al­ne sel­fie na pla­ży jest na wycią­gnię­cie ręki – nie zapo­mnij podzie­lić się nim na swo­ich kana­łach social media!

Świa­to­wą twa­rzą kolek­cji #CLZ zosta­ła top model­ka Sara Sam­pa­io. Peł­na pozy­tyw­nej ener­gii i rado­snej swo­bo­dy sesja w obiek­ty­wie Maria­no Vivan­co zosta­ła skie­ro­wa­na do mło­dych i śle­dzą­cych aktu­al­ne tren­dy kobiet.

150127_CALZEDONIA_S01_001

Opie­ra­jąc się na dosko­na­łych wyni­kach w Inter­ne­cie w poprzed­nich sezo­nach, Cal­ze­do­nia coraz więk­szą wagę przy­wią­zu­je do roli kana­łów cyfro­wych i Social Media w pro­mo­cji mar­ki i two­rze­nia medial­ne­go szu­mu. Inspi­ro­wa­na popu­lar­nym zna­kiem hash­tag met­ka, jak rów­nież cie­ka­we mode­le będą ide­al­nym pre­tek­stem do dzie­le­nia się zdję­cia­mi z kolek­cją #CLZ w sieci.

Amba­sa­dor­ką WEB dla linii #CLZ w Pol­sce zosta­ła zna­na model­ka Osi Ugo­noh. Wraz z aktor­ką Nata­lią Kli­mas, ofi­cjal­ną amba­sa­dor­ką Cal­ze­do­nia i Inti­mis­si­mi w kra­ju, bawi­ły się w tym roku na Cal­ze­do­nia Sum­mer Show w Wero­nie gdzie zosta­ła zapre­zen­to­wa­na kolek­cja Cal­ze­do­nia Beachwe­ar na lato 2015.

Pamiętaj – tego lata hasło brzmi #CLZ!

Tekst/zdjęcia: infor­ma­cje prasowe

For Vers-24, Warsaw

_____

Komentarze

komentarzy

Related posts
ModaNewsroom

Julia Roberts twarzą nowej kampanii Calzedonia 2019

Trwa­ją­ca już od sze­ściu lat współ­pra­ca będzie kon­ty­nu­owa­na w sezo­nie jesień-zima 2019/20. Gwiaz­da Hol­ly­wo­od, któ­ra wcie­la­ła się w róż­ne typy kobiet, tym razem wystą­pi w spo­cie stwo­rzo­nym przez wło­skie­go reży­se­ra Ago Pani­nie­go, któ­ry pra­co­wał już…
Więcej
ModaNewsroom

Calzedonia – jesień/zima 2019 

Cal­ze­do­nia w sezo­nie jesien­nym inspi­ru­je się męskim kra­wiec­twem nawią­zu­jąc do żakar­do­wych nadru­ków. Zarów­no w leg­gin­sach, jak i raj­sto­pach, znaj­dzie­my rów­nież kra­ty, m.in.: kla­sycz­ną, kurzą stop­kę, księ­cia Walii, a tak­że tar­ta­no­wą (w tej wer­sji dostęp­na w…
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *