ModaNewsroom

Julia Roberts twarzą nowej kampanii Calzedonia 2019

Trwa­ją­ca już od sze­ściu lat współ­pra­ca będzie kon­ty­nu­owa­na w sezo­nie jesień-zima 2019/20. Gwiaz­da Hol­ly­wo­od, któ­ra wcie­la­ła się w róż­ne typy kobiet, tym razem wystą­pi w spo­cie stwo­rzo­nym przez wło­skie­go reży­se­ra Ago Pani­nie­go, któ­ry pra­co­wał już…

Więcej
ModaNewsroom

Calzedonia – jesień/zima 2019 

Cal­ze­do­nia w sezo­nie jesien­nym inspi­ru­je się męskim kra­wiec­twem nawią­zu­jąc do żakar­do­wych nadru­ków. Zarów­no w leg­gin­sach, jak i raj­sto­pach, znaj­dzie­my rów­nież kra­ty, m.in.: kla­sycz­ną, kurzą stop­kę, księ­cia Walii, a tak­że tar­ta­no­wą (w tej wer­sji dostęp­na w…

Więcej
ModaNewsroom

Calzedonia prezentuje nową kolekcję na nachodzące lato 2015

W tym roku Cal­ze­do­nia powi­ta lato wraz z nie­zwy­kłą kolek­cją biki­ni, zapro­jek­to­wa­ną z myślą o mło­dych dziew­czy­nach. Znak roz­po­znaw­czy linii? Hash­tag #CLZ! Nasy­co­na gama kolo­ry­stycz­na peł­na flu­ore­scen­cyj­nych akcen­tów oraz ory­gi­nal­ne prin­ty i wzo­ry to motywy…

Więcej