Uroda

JOINATION – wirtualny event dla fryzjerów, na którym nie może Cię zabraknąć

JOINATION to wirtualny event organizowany przez markę JOICO. Jeśli pracujesz w branży fryzjerskiej, śledzisz najnowsze trendy lub chcesz, aby Twoje włosy wyglądały zawsze jak z czerwonego dywanu, to koniecznie musisz dołączyć do nas 31.01.2022 o godzinie 10:30.

JOINATION - wirtualny event dla fryzjerów, na którym nie może Cię zabraknąć

Plat­for­ma JOINATION pozwa­la na wir­tu­al­ny spa­cer po budyn­ku, aby roz­ma­wiać z inny­mi uczest­ni­ka­mi, a nawet stwo­rzyć swój oso­bi­sty awa­tar. Plat­for­ma daje Ci rów­nież swo­bo­dę słu­cha­nia róż­nych pre­le­gen­tów w cią­gu dnia lub inte­rak­cji z zapro­szo­ny­mi arty­sta­mi i człon­ka­mi zespo­łu na bar­dziej oso­bi­stym pozio­mie pod­czas sesji „Table Talk – Poznaj, przy­wi­taj się i połącz z arty­sta­mi”.  Każ­dy znaj­dzie tu coś dla sie­bie! 

Zapro­sze­ni arty­ści, w tym Alber­to Di Dome­ni­co, Bru­no-Marc Gia­mat­tei, Paul Watts, Danie­la Eng­ström, Sevda Duru­kan i Gill Ber­ry, zapre­zen­tu­ją inno­wa­cyj­ne pro­duk­ty i tech­ni­ki JOICO, w tym nowy kolor JOICO Lumi­Shi­ne LUMI10 Color, któ­ry pokry­wa nie­chcia­ną siwi­znę w mniej niż dzie­sięć minut. Po połu­dniu przy­je­dzie czas na sty­li­za­cję – JOICO Sty­le & Finish. Eks­per­ci zade­mon­stru­ją, jak odtwo­rzyć róż­no­rod­ne fry­zu­ry w salo­nie fry­zjer­skim „Od hol­ly­wo­odz­kie­go gla­mu do pla­żo­wych fal – JOICO STYLE & FINISH w cen­trum uwagi”.

Zespół Arty­stycz­ny Mar­ca Anto­nie­go rów­nież zapre­zen­tu­je swo­ją wie­lo­krot­nie nagra­dza­ną kolek­cję pod­czas jed­nej z popo­łu­dnio­wych sesji.

Eks­klu­zyw­ne sesje Table Talk będą oka­zją do nie­for­mal­nej i inte­rak­tyw­nej dys­ku­sji z inspi­ru­ją­cy­mi gość­mi. Udział w Table Talk pozwo­li Ci zadać pyta­nia, na któ­re zawsze chcia­łeś poznać odpo­wie­dzi i poznać gości w zabaw­nym, edu­ka­cyj­nym i inspi­ru­ją­cym śro­do­wi­sku.  Licz­ba miejsc jest ogra­ni­czo­na, więc zare­je­struj się przed 31 stycz­nia, aby unik­nąć roz­cza­ro­wa­nia. Bio­rąc udział w JOINATION, robisz wię­cej niż tyl­ko uczest­ni­czysz w nie­sa­mo­wi­tym wir­tu­al­nym wyda­rze­niu – inwe­stu­jesz w swo­ją przy­szłość i swój biznes.

Zapo­znaj się z har­mo­no­gra­mem zapi­sów poni­żej i odwiedź stro­nę https://www.joico.eu/joination, aby zare­je­stro­wać się na pierw­szy wło­so­wy event w 2022 roku. Twój biz­nes będzie Ci za to wdzięcz­ny!  

10.30 Wpro­wa­dze­nie do JOINATION

10.45 Moc 10 minut! LUMI10 – Pokryj siwi­znę i roz­ja­śnij wło­sy o 2 pozio­my w 10 minut z Lumi10

11.30 Table Talks – Poznaj, przy­wi­taj się i połącz z artystami

11.45 Roz­wiń swo­je media spo­łecz­no­ścio­we z SAGAHAUS

12.45 Table Talks – Poznaj, przy­wi­taj się i połącz z artystami

13.30 NOWOŚCI JOICO

14.15 Table Talks – Poznaj, przy­wi­taj i połącz się z artystami

14.30 Od hol­ly­wo­odz­kie­go gla­mu do pla­żo­wych fal. JOICO STYLE & FINISH w cen­trum uwagi

15.15 Pokaz kolek­cji Marc Anto­ni Art Team

16.15 Zamknięcie

O JOICO

JOICO od 1975 roku rewo­lu­cjo­ni­zu­je bran­żę fry­zjer­ską w dzie­dzi­nie zdro­wych wło­sów. Wraz z naj­now­szy­mi inno­wa­cja­mi w dzie­dzi­nie pie­lę­gna­cji wło­sów two­rzy pięk­ne, zdro­we wło­sy, któ­re pod­no­szą na duchu i wzbu­dza­ją zaufa­nie. “Joi” jest nie tyl­ko w naszej nazwie, ale prze­wi­ja się przez wszyst­ko, co robi­my i każ­dy pro­dukt, któ­ry two­rzy­my. Każ­dy z naszych zaawan­so­wa­nych pro­duk­tów został stwo­rzo­ny po to, aby pomóc przy­wró­cić wło­som ich naj­sil­niej­szy, naj­bar­dziej lśnią­cy i naj­zdrow­szy stan, nawet po jed­nym uży­ciu, a następ­nie po każ­dym kolej­nym. Dzie­le­nie się „rado­ścią ze zdro­wych wło­sów” to coś wię­cej niż tyl­ko obiet­ni­ca, to gwa­ran­cja. Wię­cej infor­ma­cji moż­na zna­leźć na stro­nie www.joicopolska.pl

Tekst: mate­ria­ły prasowe/Anna Łaniewska
Gra­fi­ka: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
UrodaWłosy

Objętość włosów – wypróbuj JOICO JoiFull

Obję­tość wło­sów – marzą o niej zarów­no kobie­ty, jak i męż­czyź­ni nie­za­leż­nie od wie­ku. W koń­cu wło­sy mają ogrom­ny wpływ na nasze samo­po­czu­cie i pew­ność sie­bie. Oto pro­fe­sjo­nal­na seria kosme­ty­ków na obję­tość wło­sów od JOICO,…
Więcej
Uroda

Wiosenna pielęgnacja włosów

Naj­wyż­szy czas zacząć wio­sen­ną pie­lę­gna­cję wło­sów i poże­gnać się z łam­li­wy­mi, zmę­czo­ny­mi i sła­by­mi wło­sa­mi, któ­re prze­szły sezon zimo­wy. Odpo­wied­nio dobra­ne kosme­ty­ki do wło­sów to pod­sta­wa w ich pie­lę­gna­cji. War­to jest posta­wić na pro­duk­ty profesjonalnych…
Więcej
Uroda

Włosy kręcone – 4 zasady odpowiedniej pielęgnacji

Loki od daw­na są przed­mio­tem podzi­wu i pożą­da­nia, szcze­gól­nie u płci pięk­nej. Krę­co­ne wło­sy przy­cią­ga­ją uwa­gę od lat  i sta­no­wią nie­wąt­pli­wy atut. Loki, fale czy też sprę­żyn­ki mogą być jed­nak pro­ble­ma­tycz­ne i sta­wiać opór podczas…
Więcej