Styl życiaVers24 Bloguje

Jak uczynić pakowanie łatwiejszym?/Wskazówki dla podróżnych

Tekst: Mar­ty­na Ludwiniak
Zdję­cia: Vers-24

jak się spakować na wyjazd-2

Sezon urlo­po­wy tuż, tuż, i zapew­ne wie­lu z Was zde­cy­do­wa­ło się na dłuż­szy urlop, aby odpo­cząć od codzien­ne­go hała­su i zabie­ga­nia. Dla tych, któ­ry już wycią­gnę­li waliz­ki z sza­fy i zasta­na­wia­ją się jak zmie­ścić wszyst­kie potrzeb­ne rze­czy i spra­wić, żeby nie dotar­ły na miej­sce w kawał­kach, a przy tym nie zwa­rio­wać, mamy kil­ka cen­nych wskazówek.

jak się spakować na wyjazd

waliz­ka jak się spakować

 • Włóż w skar­pet­ki (lub po pro­stu owiń w nie) rze­czy, któ­re są szkla­ne i łatwo mogą się stłuc
  w podró­ży, np. perfumy.
 •  Biżu­te­ria – część biżu­te­rii może­my po pro­stu zało­żyć na sie­bie. Aby nie zgu­bić małych kol­czy­ków może­my połą­czyć je w pary za pomo­cą sta­rych guzi­ków. Deli­kat­ne łań­cusz­ki włóż w pla­sti­ko­we słom­ki – zapo­bie­gnie to ich splą­ta­niu. Nie zabie­raj zbyt dużej ilo­ści biżu­te­rii, szcze­gól­nie tej drogocennej.
 •  Łado­war­kę do tele­fo­nu zapa­kuj w etui od oku­la­rów – dzię­ki temu kabel nie splą­cze się i nie uszkodzi.
 •  Aby chro­nić ubra­nia od desz­czu i bru­du zapa­kuj je w pla­sti­ko­we ochraniacze.
 •  Buty – aby chro­nić wnę­trze waliz­ki, ubra­nia a tak­że pozo­sta­łe rze­czy, któ­re zabie­ra­my w podróż załóż na buty cze­pek kąpie­lo­wy lub zwy­kły ochra­niacz na buty.
 •  T‑shirty oraz spodnie zro­luj w rur­kę. Dzię­ki temu zaosz­czę­dzisz wie­le cen­ne­go miej­sca w waliz­ce oraz unik­niesz gnie­ce­nia się odzie­ży. W przy­pad­ku spodni złóż je na pół wzdłuż noga­wek, następ­nie zro­luj, zaczy­na­jąc od pasa. T‑shirty ułóż brze­ga­mi do środ­ka, a następ­nie zwiń od dekol­tu w dół. Meto­da ta spraw­dza się dobrze w przy­pad­ku ubrań wyko­na­nych w baweł­ny lub wełny.
 • Bie­li­zna – aby zaosz­czę­dzić miej­sce i ochro­nić biu­sto­no­sze przez znisz­cze­niem i zagnie­ce­niem ułóż je na sobie, następ­nie złóż na pół i scho­waj pomię­dzy ubra­nia. Pozwo­li to wyko­rzy­stać puste miej­sca w walizce.
 • Naj­cięż­sze ele­men­ty gar­de­ro­by załóż na sie­bie – zamiast upy­chać kurt­kę lub gru­by sweter
  do waliz­ki, po pro­stu załóż na sie­bie. Podob­nie możesz postą­pić z buta­mi – załóż te, któ­re ważą najwięcej.

 

Bon voy­age!

jak się spakować na wyjazd-3

For Vers-24, Warsaw

_____

POLECAJCIE:

Komentarze

komentarzy

Related posts
Styl życiaVers24 Bloguje

KORPO ŻYCIE - CZYLI TROCHĘ INACZEJ O PRACY W KORPORACJI

Życie w kor­po­ra­cja, kor­po szczu­rek, kor­po życie, kor­po­ra­cja, kor­po­ra­cja, kor­po­ra­cja – co myśli­my jak to sły­szy­my? Jakie mamy sko­ja­rze­nia? Każ­dy z nas na pew­no chodź raz widział film, czy­tał książ­kę czy oglą­dał serial przed­sta­wia­ją­cy pracę…
Więcej
Styl życiaVers24 Bloguje

Jak zmotywować się do pracy latem?

Twoi zna­jo­mi świet­nie bawią się na waka­cyj­nych wyjaz­dach, a Ty sie­dzisz w pra­cy za biur­kiem i masz ocho­tę rzu­cić to wszyst­ko tu i teraz, i dołą­czyć do nich? Chy­ba każ­dy zna to uczu­cie. Sprawdź kil­ka pro­stych sztu­czek, dzię­ki któ­rym a nowo poczu­jesz się zmo­ty­wo­wa­na do dzia­ła­nian, a czas do wyma­rzo­ne­go urlo­pu upły­nie Ci znacz­nie szybciej.
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *