Jak uczynić pakowanie łatwiejszym?/Wskazówki dla podróżnych

Tekst: Mar­ty­na Ludwi­niak
Zdję­cia: Vers-24

jak się spakować na wyjazd-2

Sezon urlo­po­wy tuż, tuż, i zapew­ne wie­lu z Was zde­cy­do­wa­ło się na dłuż­szy urlop, aby odpo­cząć od codzien­ne­go hała­su i zabie­ga­nia. Dla tych, któ­ry już wycią­gnę­li waliz­ki z sza­fy i zasta­na­wia­ją się jak zmie­ścić wszyst­kie potrzeb­ne rze­czy i spra­wić, żeby nie dotar­ły na miej­sce w kawał­kach, a przy tym nie zwa­rio­wać, mamy kil­ka cen­nych wska­zó­wek.

jak się spakować na wyjazd

waliz­ka jak się spa­ko­wać

 • Włóż w skar­pet­ki (lub po pro­stu owiń w nie) rze­czy, któ­re są szkla­ne i łatwo mogą się stłuc
  w podró­ży, np. per­fu­my.
 •  Biżu­te­ria – część biżu­te­rii może­my po pro­stu zało­żyć na sie­bie. Aby nie zgu­bić małych kol­czy­ków może­my połą­czyć je w pary za pomo­cą sta­rych guzi­ków. Deli­kat­ne łań­cusz­ki włóż w pla­sti­ko­we słom­ki – zapo­bie­gnie to ich splą­ta­niu. Nie zabie­raj zbyt dużej ilo­ści biżu­te­rii, szcze­gól­nie tej dro­go­cen­nej.
 •  Łado­war­kę do tele­fo­nu zapa­kuj w etui od oku­la­rów – dzię­ki temu kabel nie splą­cze się i nie uszko­dzi.
 •  Aby chro­nić ubra­nia od desz­czu i bru­du zapa­kuj je w pla­sti­ko­we ochra­nia­cze.
 •  Buty – aby chro­nić wnę­trze waliz­ki, ubra­nia a tak­że pozo­sta­łe rze­czy, któ­re zabie­ra­my w podróż załóż na buty cze­pek kąpie­lo­wy lub zwy­kły ochra­niacz na buty.
 •  T‑shirty oraz spodnie zro­luj w rur­kę. Dzię­ki temu zaosz­czę­dzisz wie­le cen­ne­go miej­sca w waliz­ce oraz unik­niesz gnie­ce­nia się odzie­ży. W przy­pad­ku spodni złóż je na pół wzdłuż noga­wek, następ­nie zro­luj, zaczy­na­jąc od pasa. T‑shirty ułóż brze­ga­mi do środ­ka, a następ­nie zwiń od dekol­tu w dół. Meto­da ta spraw­dza się dobrze w przy­pad­ku ubrań wyko­na­nych w baweł­ny lub weł­ny.
 • Bie­li­zna – aby zaosz­czę­dzić miej­sce i ochro­nić biu­sto­no­sze przez znisz­cze­niem i zagnie­ce­niem ułóż je na sobie, następ­nie złóż na pół i scho­waj pomię­dzy ubra­nia. Pozwo­li to wyko­rzy­stać puste miej­sca w waliz­ce.
 • Naj­cięż­sze ele­men­ty gar­de­ro­by załóż na sie­bie – zamiast upy­chać kurt­kę lub gru­by swe­ter
  do waliz­ki, po pro­stu załóż na sie­bie. Podob­nie możesz postą­pić z buta­mi – załóż te, któ­re ważą naj­wię­cej.

 

Bon voy­age!

jak się spakować na wyjazd-3

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy