ModaNewsroom

Cotton Essentials by MOYE

Zna­kiem roz­po­znaw­czym MOYE są mini­ma­li­stycz­ne for­my oraz szla­chet­ne i uni­ka­to­we mate­ria­ły. Debiu­tanc­ka kolek­cja mar­ki oka­za­ła się suk­ce­sem. Nie spo­czy­wa­jąc jed­nak na lau­rach, szyb­ko pre­zen­tu­je nowe mode­le w swo­im port­fo­lio.

Moye_1

Pre­cy­zyj­nie tka­na, nie­zwy­kle mięk­ka i gład­ka dzia­ni­na swój sub­tel­ny połysk zawdzię­cza pro­ce­so­wi mer­ce­ry­za­cji. Dzię­ki nie­mu jest ona też bar­dziej wytrzy­ma­ła na roz­cią­ga­nie i odpor­na na mecha­ce­nie. Praw­dzi­wy kom­fort zapew­nią pro­ste i deli­kat­nie over­si­zo­we kro­je, a wyso­ką jakość – czy­sta, 100% baweł­na pocho­dzą­ca z eko­lo­gicz­nych upraw. Kolek­cja obej­mu­je czte­ry faso­ny uję­te w kolo­rze czar­nym oraz nude. Naj­now­sza pro­po­zy­cja MOYE dosko­na­le odzwier­cie­dla filo­zo­fię „quali­ty over quan­ti­ty”.

Moye_7 Moye_6

Zdjęcia/tekst: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
ModaNewsroom

Nowa kolekcja MOYE - The New Classic

MOYE – pol­ska mar­ka spe­cja­li­zu­ją­ca się w natu­ral­nym jedwa­biu, wpro­wa­dza sta­łą   poza­se­zo­no­wą kolek­cję – The New Clas­sic, czy­li zbiór kla­sycz­nych mode­li w sub­tel­nie odświe­żo­nej wer­sji.  Nowa kolek­cja powsta­ła z myślą o współ­cze­snych kobie­tach, któ­re…
Więcej
ModaMust have

Najpiękniejsze ozdoby do włosów

Wyjąt­ko­we wsuw­ki do wło­sów pięk­nie pod­kre­ślą każ­de nie­chluj­ne ucze­sa­nie, wpro­wa­dza­jąc ele­ment zasko­cze­nia i w kil­ka sekund stwo­rzą nie­wy­mu­szo­ny, ale szy­kow­ny look. Gru­be, aksa­mit­ne gum­ki do wło­sów doda­dzą kla­sy, a klip­sy spra­wią, że stwo­rze­nie efek­tow­nej fry­zu­ry…
Więcej
ModaNewsroom

The Emerald Collection by MOYE

Mar­ka MOYE nawią­zu­jąc do kam­pa­nii The Art of Loun­ge stwo­rzy­ła limi­to­wa­ną kolek­cję EMERALD. To luk­su­so­we dodat­ki, któ­re powsta­ły z naj­wyż­szej jako­ści jedwa­biu natu­ral­ne­go w pre­mie­ro­wym kolo­rze – głę­bo­kiej szma­rag­do­wej zie­le­ni. W kap­su­ło­wej kolek­cji zna­la­zła się…
Więcej