Cotton Essentials by MOYE

Zna­kiem roz­po­znaw­czym MOYE są mini­ma­li­stycz­ne for­my oraz szla­chet­ne i uni­ka­to­we mate­ria­ły. Debiu­tanc­ka kolek­cja mar­ki oka­za­ła się suk­ce­sem. Nie spo­czy­wa­jąc jed­nak na lau­rach, szyb­ko pre­zen­tu­je nowe mode­le w swo­im port­fo­lio.

Moye_1

Pre­cy­zyj­nie tka­na, nie­zwy­kle mięk­ka i gład­ka dzia­ni­na swój sub­tel­ny połysk zawdzię­cza pro­ce­so­wi mer­ce­ry­za­cji. Dzię­ki nie­mu jest ona też bar­dziej wytrzy­ma­ła na roz­cią­ga­nie i odpor­na na mecha­ce­nie. Praw­dzi­wy kom­fort zapew­nią pro­ste i deli­kat­nie over­si­zo­we kro­je, a wyso­ką jakość – czy­sta, 100% baweł­na pocho­dzą­ca z eko­lo­gicz­nych upraw. Kolek­cja obej­mu­je czte­ry faso­ny uję­te w kolo­rze czar­nym oraz nude. Naj­now­sza pro­po­zy­cja MOYE dosko­na­le odzwier­cie­dla filo­zo­fię „quali­ty over quan­ti­ty”.

Moye_7 Moye_6

Zdjęcia/tekst: mate­ria­ły pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy