PolecaneStyl życia

Jak mądrze kupować i korzystać z wyprzedaży?

Początek lata to nie tylko dla projektantów, ale i dla sklepów emocjonujący i gorący okres. To nie tylko wprowadzanie i prezentowanie nowych, jesienno-zimowych kolekcji, ale przede wszystkim początki pierwszych, letnich wyprzedaży. Nie ulega wątpliwości, że zadaniem sklepu jest zarabianie pieniędzy. Nie ma nic lepszego, niż uczucie, kiedy okazuje się, że robisz jedne z największych zakupów za śmiesznie niską cenę. Istotne jednak, by w szaleństwie obniżek nie zapomnieć o zdrowym rozsądku. 

Jak mądrze kupować i korzystać z wyprzedaży?

Jak mądrze kupo­wać i korzy­stać z wyprze­da­ży?

Nie śpiesz się. Jeśli nie polu­jesz na żad­ną kon­kret­ną rzecz, koniecz­nie pocze­kaj kil­ka tygo­dni. Na począt­ku sklep wywie­sza nowe ubra­nia na głów­nych wie­sza­kach, jed­nak asor­ty­ment cią­gle się zmie­nia, więc skle­py zwy­kle nie mogą pozwo­lić sobie na mar­no­wa­nie miej­sca. Jest zatem duża szan­sa, że rze­czy zosta­ną wkrót­ce prze­nie­sio­ne do innej sek­cji tyłu skle­pu, gdzie znaj­dziesz je w nowych, o wie­le niż­szych cenach. Przed wypra­wą do skle­pu koniecz­nie zapla­nuj, cze­go potrze­bu­jesz i na czym naj­bar­dziej Ci zale­ży, a z zaku­pem cze­go do tej pory zwle­ka­łaś. Może będzie to wyma­rzo­na toreb­ka, na któ­rą dłu­go odkła­da­łaś? Albo naj­wyż­szej jako­ści saty­no­wa sukien­ka? Buty upa­trzo­ne kil­ka mie­się­cy temu? Przede wszyst­kim – myśl per­spek­ty­wi­stycz­nie. Wyprze­da­że to czas, gdy bez uszczerb­ku dla port­fe­la możesz pozwo­lić sobie na coś, co posłu­ży Ci przez lata i będzie praw­dzi­wą inwe­sty­cją. Bądź świa­do­my tego, cze­go ci bra­ku­je. Czy może masz w sza­fie już coś podob­ne­go, co speł­nia dokład­nie tę samą funk­cję? Koniecz­nie przed zaku­pa­mi zrób porzą­dek w gar­de­ro­bie – zano­tuj, cze­go potrze­bu­jesz i zano­tuj, by unik­nąć impul­so­wych zaku­pów, któ­rych możesz póź­niej żało­wać. Pozbądź się z niej wszyst­kie­go, cze­go już nie nosisz, co szyb­ko pozwo­li Ci się zorien­to­wać, cze­go tak napraw­dę Ci bra­ku­je. 

Zakreśl w kalen­da­rzu czwart­ki – jeże­li napraw­dę zale­ży Ci na szyb­kim zdo­by­ciu pary butów czy sukien­ki, na któ­re dłu­go się zapa­tru­jesz, na zaku­py wybierz się w czwar­tek. Skle­py wie­dzą bowiem, że więk­szość ludzi cen­tra han­dlo­we odwie­dza w week­en­dy, zatem już w czwart­ki zaczy­na­ją przy­go­to­wa­nia do prze­ce­nia­nia towa­rów i wpro­wa­dza­nia nowych. Decy­du­jąc się na zaku­py w pią­tek i sobo­tę tak­że możesz tra­fić na wyma­rzo­ną prze­ce­nę, jed­nak ryzy­ku­jesz ogra­ni­czo­nym wybo­rem, co nie jest dobre, gdy chcesz cze­goś kon­kret­ne­go. Zaku­py w czwar­tek to za to gwa­rant naj­lep­sze­go wybo­ru i naj­lep­szych cen. Pamię­taj, że wyprze­da­że odby­wa­ją się nie tyl­ko sta­cjo­nar­nie. Jeśli widzisz coś, na czym Ci zale­ży, ale wybór w skle­pie sta­cjo­nar­nym jest nie­wiel­ki, poproś o spraw­dze­nie, czy możesz dostać rzecz w innym skle­pie. Świet­nym roz­wią­za­niem są tutaj apli­ka­cje na smart­fo­ny, któ­re pozwa­la­ją spraw­dzić onli­ne dostęp­ność danej rze­czy w maga­zy­nie skle­pu. Zasta­nów się, jaką mar­kę tak  napraw­dę lubisz? Pod­czas wyprze­da­ży zwy­kle poja­wia się poku­sa, by zamiast kupić coś, co kocha­my, rzu­cić się w wir wie­sza­ków i skle­pów, któ­re nor­mal­nie  uni­ka­my. Dla­te­go uni­kaj eks­pe­ry­men­tów i trzy­maj się spraw­dzo­nych marek, któ­re kochasz. 

Poświęć wię­cej cza­su swo­jej syl­wet­ce, nie ciu­chom. Nie podą­żaj śle­po za tren­da­mi. Przed każ­dym zaku­pem war­to spę­dzić tro­chę cza­su w przy­mie­rzal­ni, nawet, gdy tego nie lubisz – przy­glą­da­jąc się sobie i swo­jej syl­wet­ce szu­ka­jąc tych rze­czy, któ­re napraw­dę jej słu­żą. Nie zawsze spraw­dza się wyda­wa­nie mniej a kupo­wa­nie wię­cej. Pod­czas wyprze­da­ży w skle­pach łatwo dać się ponieść, prze­ce­ny wca­le nie są oka­zją, jeśli nie zamie­rzasz nosić kupio­nych na wyprze­da­żach ubrań. Jeśli nie są war­te Two­jej uwa­gi na tyle, by kupić je w peł­nej cenie, nie war­to nawet wyda­wać jej poło­wy. Pamię­taj, że naj­lep­sze ofer­ty w rze­czy­wi­sto­ści doty­czą rze­czy, któ­rą czę­sto nosisz, a nie tych, któ­re pozo­sta­ną na dnie sza­fy. Pamię­taj, że jeże­li ubra­nie jest dobre, powin­no auto­ma­tycz­nie współ­grać z pozo­sta­ły­mi ele­men­ta­mi Two­jej gar­de­ro­by – ina­czej szyb­ko o nim zapo­mniesz. Koniecz­nie zrób wcze­śniej rese­arch w sie­ci. Więk­szość skle­pów znacz­nie wcze­śniej ujaw­nia pla­no­wa­ne wyprze­da­że o czym infor­mu­je na swo­ich stro­nach. Upew­nij się, że wiesz gdzie szu­kać naj­lep­szych ofert. To szcze­gól­nie waż­ne w przy­pad­ku, gdy szu­kasz kon­kret­ne­go pro­duk­tu, któ­ry jest dostęp­ny w wie­lu skle­pach. Roz­glą­da­nie się z wyprze­dze­niem może pozwo­lić Ci zaosz­czę­dzić spo­rą sumę pie­nię­dzy. W tym celu, zapisz się do wszyst­kich biu­le­ty­nów swo­ich ulu­bio­nych marek, dzię­ki cze­mu będziesz mieć gwa­ran­cję, że o naj­lep­szych oka­zjach dowiesz się pierw­sza. 

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Styl życia

Kilka faktów na temat osobowości 

Cho­ciaż oso­bo­wość to coś, o czym roz­ma­wia­my przez cały czas opi­su­jąc innych ludzi, defi­ni­cja oso­bo­wo­ści może być dla wie­lu zasko­cze­niem, ponie­waż psy­cho­lo­go­wie nie zga­dza­ją się co do jed­nej defi­ni­cji. Oso­bo­wość jest opi­sy­wa­na jako cha­rak­te­ry­stycz­ne wzor­ce myśli,…
Więcej
Vers24 Bloguje

Jak sobie radzić z kryzysowym zmęczeniem? 

Rok 2020 nas nie roz­piesz­cza. Pan­de­mia COVID-19 od mie­się­cy jest dla wszyst­kich poważ­nym źró­dłem zmar­twień i stre­su (w dodat­ku bez bli­skie­go koń­ca). Dodat­ko­wo docho­dzi do róż­nych pro­te­stów na tle poli­tycz­nym i spo­łecz­nym. Wie­lu z nas…
Więcej
Vers24 Bloguje

7 sposobów na zwiększenie energii 

Każ­dy z nas doświad­cza zmę­cze­nia lub bra­ku ener­gii, czę­sto w naj­gor­szych moż­li­wych momen­tach (na przy­kład w pra­cy) lub kie­dy wyko­nu­je­my pro­ste, codzien­ne czyn­no­ści.  Powo­dy czu­cia się zmę­czo­nym i wyczer­pa­nym mogą być róż­ne – zaczy­na­jąc od…
Więcej