Styl życiaVers24 Bloguje

Jak być szczęśliwą?

Nie od dziś wia­do­mo, że pozy­tyw­ne nasta­wie­nie i myśli budu­ją nasze postrze­ga­nie świa­ta i mają ogrom­ny, wręcz decy­du­ją­cy wpływ na codzien­ność oraz zawo­do­we suk­ce­sy. Nie upie­raj się, że jesteś realist­ką- war­to mimo wszyst­ko każ­de­go dnia…

Więcej
Styl życia

Pozytywne Myślenie? Niekoniecznie!

Od lat sły­szy­my, że pozy­tyw­ne myśle­nie poma­ga w osią­gnię­ciu celów, a nawet wystar­czy by je osią­gnąć. O tym mówi­li Oprah Win­frey, Rhon­da Byr­nes (autor­ka słyn­ne­go Sekre­tu) i … Biblia. Psy­cho­lo­gia mówi nato­miast co inne­go.

Więcej