UrodaZdrowie

Jabłka sekretem smukłej sylwetki i wspaniałego wyglądu

Tekst: Ewe­li­na Wój­ci­kow­ska
Zdję­cia: Vers-24

jabłka

Die­te­ty­cy nie od dziś twier­dzą, że codzien­ne jedze­nie jabłek to samo zdro­wie, dla­te­go powin­ni­śmy po nie się­gać każ­de­go dnia. Wszyst­ko w ramach zdro­we­go roz­sąd­ku.

Od nie­daw­na w Inter­ne­cie, coraz czę­ściej poja­wia­ją się infor­ma­cje na temat ‘3 Day Apple Diet’. Jej auto­rzy są świa­do­mi, że nie jest ona ide­al­nym roz­wią­za­niem i prze­pi­sem na bycie szczu­płym, lecz nie­wąt­pli­wie jedze­nie jabłek może przy­nieść, szyb­ki, choć czę­sto krót­ko­trwa­ły, efekt ‘slim’.

Trzy­dnio­wa kura­cja jabł­ko­wa, pole­ga na tym, że przez trzy, kolej­ne dni oso­ba odchu­dza­ją­ca się je jabł­ka, któ­re mają zde­cy­do­wa­nie mniej kalo­rii niż inne, spo­ży­wa­ne na co dzień pro­duk­ty. Jak twier­dzą jej zwo­len­ni­cy, głów­nym atu­tem die­ty jest brak ogra­ni­czeń w ilo­ści pochła­nia­nych owo­ców, ponie­waż ist­nie­je nie­wiel­kie praw­do­po­do­bień­stwo prze­kro­cze­nia dobo­we­go zapo­trze­bo­wa­nia na kalo­rie, pod­czas jej sto­so­wa­nia. Kolej­ną zale­tą spo­ży­wa­nia jabłek jest duża zawar­tość błon­ni­ka, odpo­wie­dzial­ne­go za spa­la­nie tłusz­czów.

Die­ta jest bar­dzo smacz­na, dla­te­go szyb­ko zyska­ła rze­sze zwo­len­ni­ków. War­to wie­dzieć, że wystę­pu­je w dwóch odmia­nach:

 • łagod­na – jabł­ka są jedy­nie dodat­kiem do posił­ków (może być sto­so­wa­na nie­co dłu­żej niż trzy dni);
 • ści­sła – jabł­ka są jedy­nym skład­ni­kiem posił­ków (trwa mak­sy­mal­nie trzy dni).

Jabł­ka zawie­ra­ją dużo wita­min i mine­ra­łów, dla­te­go pod­czas kura­cji orga­ni­zmo­wi ich nie zabrak­nie. Ponad­to, owo­ce te poma­ga­ją pozbyć się z orga­ni­zmu złe­go cho­le­ste­ro­lu i oczysz­cza­ją go oraz są źró­dłem anty­ok­sy­dan­tów.

War­to jed­nak pamię­tać, ze pra­wi­dło­wa die­ta nie powin­na trwać dłu­żej niż trzy dni, ponie­waż nasz orga­nizm potrze­bu­je wie­lu innych skład­ni­ków odżyw­czych, któ­rych jabł­ka nie zawie­ra­ją.

War­to być świa­do­mym tego, że dokład­nie tak samo jak łatwo zrzu­cić wagę z die­tą jabł­ko­wą, moż­na uzy­skać efekt jo-jo, w przy­pad­ku nie­kon­se­kwen­cji w jej sto­so­wa­niu.

Prze­strze­ga­my rów­nież przed kon­ty­nu­acją kura­cji w przy­pad­ku złe­go samo­po­czu­cia pod­czas jej sto­so­wa­nia. Die­ta jest odra­dza­na rów­nież pod­czas prze­zię­bie­nia, czy men­stru­acji.

jabłka

Zasady diety jabłkowej?

Zale­ca się, aby:

 • każ­dy dzień kura­cji roz­po­czy­nać od wypi­cia szklan­ki wody z dodat­kiem octu jabł­ko­we­go, któ­ry przy­śpie­sza prze­mia­nę mate­rii i poma­ga w usu­wa­niu tok­syn z orga­ni­zmu;
 • zmi­ni­ma­li­zo­wać jedze­nie tłu­stych i solo­nych potraw;
 • codzien­nie przyj­mo­wać mini­mum 2 litry pły­nów, naj­le­piej wody mine­ral­nej lub zio­ło­wych her­ba­tek;
 • uni­kać jedze­nia wędlin;
 • ogra­ni­czyć spo­ży­wa­nie sło­dy­czy;
 • zwięk­szyć ilo­ści jedzo­nych owo­ców i warzyw;
 • zmi­ni­ma­li­zo­wać spo­ży­cie kawy.

Jabł­ka dzię­ki niskiej zawar­to­ści kalo­rii i wła­ści­wo­ściom oczysz­cza­ją­cym są świet­nym prze­pi­sem na detok­sy­ka­cję orga­ni­zmu i świet­ne samo­po­czu­cie. Die­ta wspo­ma­ga rów­nież absorb­cję sub­stan­cji odżyw­czych, a poprzez zawar­te w nich pek­ty­ny w natu­ral­ny spo­sób blo­ku­je wchła­nia­nie nie­chcia­ne­go w orga­ni­zmie, dodat­ko­we­go zapa­su tłusz­czu.

Kura­cja jabł­ko­wa, sto­so­wa­na z gło­wą, może mieć spo­ro zalet. Smacz­ne­go!

 For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:

Komentarze

komen­ta­rzy

About author

Articles

Uważa, że nie ma rzeczy niemożliwych. Wszystko można osiągnąć ciężką pracą i wiarą w swoje siły. Uczennica V liceum w Krakowie, amatorka podróży i dobrych filmów. Nieustannie kursuje między Krakowem i Warszawą. Uwielbia zaczynać dzień od dobrej kawy i włoskiego Vogue'a. Żyje chwilą, marzy o studiach projektowania ubioru w Mediolanie oraz przeszklonym penthousie w Nowym Jorku. Kocha modę, sztukę nowoczesną i piękne wnętrza. Ponad wszystko ceni chwile spędzone w towarzystwie najbliższych przyjaciół oraz okazje poznania nowych zakątków świata.
  Avatar
  Related posts
  JedzenieStyl życia

  Węglowodany, których musisz unikać

  Węglo­wo­da­ny są obec­nie naj­bar­dziej kon­tro­wer­syj­nym skład­ni­kiem odżyw­czym. Die­te­ty­cy zale­ca­ją, aby poło­wa nasze­go zapo­trze­bo­wa­nia ener­ge­tycz­ne­go była zaspo­ka­ja­na wła­śnie w posta­ci węglo­wo­da­nów. Z dru­giej stro­ny nie­któ­rzy twier­dzą, że die­ta boga­ta w węglo­wo­da­ny pro­wa­dzi do oty­ło­ści i cukrzy­cy…
  Więcej
  Zdrowie

  Co jeść, żeby obniżyć cholesterol?

  Nie wystar­czy zre­zy­gno­wać z pokar­mów boga­tych w cho­le­ste­rol, żeby popra­wić swój pro­fil lipi­do­wy. Nie­któ­re z badań suge­ru­ją, że nie ma związ­ku pomię­dzy spo­ży­ciem cho­le­ste­ro­lu wraz z die­tą i stę­że­niem cho­le­ste­ro­lu we krwi. Wie­le z nich…
  Więcej
  UrodaZdrowie

  Ranking 10 najlepszych diet na świecie

  Jeśli jeste­ście na eta­pie szu­ka­nia naj­lep­szej die­ty dla świe­cie, spie­szy­my wam z pomo­cą. Na tego­rocz­nej liście ran­kin­go­wej US News & World Report zna­la­zło się 38 pla­nów żywie­nio­wych, któ­re oce­nia­ne były mię­dzy inny­mi pod wzglę­dem łatwo­ści…
  Więcej

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *