Nie­daw­no pisa­li­śmy o zło­tych glo­bach, dzi­siaj mamy peł­ną listę nomi­na­cji do Oska­ra. “Ida” Paw­ła Paw­li­kow­skie­go, któ­ra nie zdo­by­ła zło­tych glo­bów, ma szan­se na Oskra! I to w dwóch kate­go­riach na “naj­lep­sze zdję­cia” oraz “naj­lep­szy film nie­an­glo­ję­zycz­ny”.

Naj­wię­cej, po dzie­więć nomi­na­cji, zdo­by­ły fil­my “The Grand Buda­pest Hotel” I “Bird­man. Osiem stau­etek może zdo­być “Gra tajem­nic”. Trzy­ma­my kciu­ki za pol­skie filmy!

OSKARY 2015: NAJLEPSZY FILM
“Snaj­per”
, Clint Eastwo­od, Robert Lorenz, Andrew Lazar, Bra­dley Cooper i Peter Morgan
“Bird­man”, Ale­jan­dro G. Iñár­ri­tu, John Lesher i James W. Skotchdopole
“Boy­ho­od”, Richard Lin­kla­ter and Cath­le­en Sutherland
“The Grand Buda­pest Hotel”, Wes Ander­son, Scott Rudin, Ste­ven Rales i Jere­my Dawson
“Gra tajem­nic”, Nora Gros­sman, Ido Ostrow­sky i Ted­dy Schwarzman
“Sel­ma”, Chri­stian Col­son, Oprah Win­frey, Dede Gard­ner i Jere­my Kleiner
“Teo­ria wszyst­kie­go”, Tim Bevan, Eric Fel­l­ner, Lisa Bru­ce i Antho­ny McCarten
“Whi­plash”, Jason Blum, Helen Esta­bro­ok i David Lancaster

OSKARY 2015: NAJLEPSZA REŻYSERIA
Ale­jan­dro Gon­zález Iñár­ri­tu – “Bird­man”
Ri­chard Lin­kla­ter – “Boy­ho­od”
Ben­nett Mil­ler – “Fo­xcat­cher”
Wes An­der­son – “Grand Bu­da­pest Hotel”
Mor­ten Tyl­dum – “Gra tajemnic”

OSKARY 2015: NAJLEPSZY AKTOR
Ste­ve Ca­rell - “Fo­xcat­cher”
Bra­dley Co­oper - “Snaj­per”
Be­ne­dict Cum­ber­batch - “Gra tajemnic”
Mi­cha­el Ke­aton - “Bird­man”
Eddie Red­may­ne - “Teo­ria wszystkiego”

OSKARY 2015: NAJLEPSZA AKTORKA
Ma­rion Co­til­lard - “Dwa dni, jed­na noc”
Fe­li­ci­ty Jones - “Teo­ria wszystkiego”
Ju­lian­ne Moore - “Still Alice”
Ro­sa­mund Pike - “Za­gi­nio­na dziewczyna”
Reese Wi­ther­spo­on - “Dzi­ka droga”

OSKARY 2015: NAJLEPSZY AKTOR DRUGOPLANOWY
Ro­bert Du­vall - “Sę­dzia”
Ethan Haw­ke - “Boy­ho­od”
Edward Nor­ton - “Bird­man”
Mark Ruf­fa­lo - “Fo­xcat­cher”
J.K. Sim­mons - “Whi­plash”

OSKARY 2015: NAJLEPSZA AKTORKA DRUGOPLANOWA
Pa­tri­cia Arqu­et­te – „Boy­ho­od”
Emma Sto­ne - „Bird­man”
Lau­ra Dern - „Dzi­ka droga”
Meryl Stre­ep - „Ta­jem­ni­ce lasu”
Keira Kni­gh­tley - „Gra tajemnic”

OSKARY 2015: NAJLEPSZY SCENARIUSZ ORYGINALNY
Ale­jan­dro G. Iñár­ri­tu, Nico­lás Gia­co­bo­ne, Ale­xan­der Di­ne­la­ris, Jr. & Ar­man­do Bo – „Bird­man”
Ri­chard Lin­kla­ter – „Boy­ho­od”
E. Max Frye i Dan Fut­ter­man – „Fo­xcat­cher”
Wes An­der­son i Hugo Gu­in­ness – “Grand Bu­da­pest Hotel”
Dan Gil­roy – “Wol­ny strzelec”

OSKARY 2015: NAJLEPSZY SCENARIUSZ ADAPTOWANY
Jason Hall – “Snaj­per”
Gra­ham Moore – “Gra tajemnic”
Paul Tho­mas An­der­son – “Wada ukryta”
An­tho­ny McCar­ten – “Teo­ria wszystkiego”
Da­mien Cha­zel­le – “Whi­plash”

OSKARY 2015: NAJLEPSZY FILM ANIMOWANY
Don Hall, Chris Wil­liams i Roy Con­li – “Wiel­ka szóstka”
Antho­ny Stac­chi, Gra­ham Anna­ble i Tra­vis Kni­ght – “Pudła­ki”
Dean DeBlo­is i Bon­nie Arnold – “Jak wytre­so­wać smo­ka 2”
Tomm Moore i Paul Young – “Song of the Sea”
Isao Taka­ha­ta i Yoshia­ki Nishi­mu­ra – “The Tale of the Prin­cess Kaguya”

OSKARY 2015: NAJLEPSZY FILM NIEANGLOJĘZYCZNY
„Ida”
, Pol­ska
„Le­wia­tan”, Rosja
„Man­da­ryn­ki”, Es­to­nia
„Dzi­kie hi­sto­rie”, Ar­gen­ty­na
„Tim­bu­ku”, Mau­re­ta­nia

OSKARY 2015: NAJLEPSZY FILM DOKUMNTALNY
“Cri­sis Hotli­ne: Vete­rans Press 1” -
 Ellen Goosen­berg Kent i Dana Perry
“Joan­na” - Ane­ta Kopacz
“Nasza klą­twa” - Tomasz Śli­wiń­ski i Maciej Ślesicki
“The Reaper” - Gabriel Ser­ra Arguello
“Whi­te Earth” - J. Chri­stian Jensen

OSKARY 2015: NAJLEPSZE ZDJĘCIA
“Nie­złom­ny”
– Roger Deakins
“Bird­man” – Em­ma­nu­el Lubezki
“Mr. Tur­ner” – Dick Pope
“Ida” – Ry­szard Len­czew­ski, Łu­kasz Żal
“Grand Bu­da­pest Hotel” – Ro­bert D. Yeoman

OSKARY 2015: NAJLEPSZY MONTAŻ
Joel Cox i Gary D. Roach – “Snaj­per”
San­dra Ada­ir - “Boy­ho­od”
Bar­ney Pil­ling – “The Grand Buda­pest Hotel”
Wil­liam Gol­den­berg – “Gra tajemnic”
Tom Cross - “Whi­plash”

OSKARY 2015: NAJLEPSZA SCENOGRAFIA
Adam Stoc­khau­sen i Anna Pin­nock – “Grand Bu­da­pest Hotel”
Maria Djur­ko­vic i Ta­tia­na Mac­do­nald – “Gra tajemnic”
Na­than Crow­ley i Gary Fet­tis – “In­ter­stel­lar”
Den­nis Gas­sner i Anna Pin­nock – “Ta­jem­ni­ce lasu”
Suzie Da­vies i Char­lot­te Watts – “Pan Turner”

OSKARY 2015: NAJLEPSZE KOSTIUMY
“Grand Bu­da­pest Hotel” – Mi­le­na Canonero
“In­he­rent Vice” – Mark Bridges
“Ta­jem­ni­ce lasu” – Col­le­en Atwood
“Mr. Tur­ner” – Ja­cqu­eli­ne Durran
“Cza­row­ni­ca” – Anna B. Shep­pard, Jane Clive

OSKARY 2015: NAJLEPSZY UTWÓR
Shawn Pat­ter­son : “Eve­ry­thing Is Awe­so­me” – „LEGO: Przygoda”
John Ste­phens i Lon­nie Lynn: “Glo­ry” – „Sel­ma”
Dia­ne War­ren: “Gra­te­ful” – “Bey­ond the Lights”
Glen Camp­bell i Julian Ray­mond: “I’m Not Gon­na Miss You” – “Glen Camp­bell: I’ll Be Me”
Gregg Ale­xan­der i Daniel­le Bri­se­bo­is: “Lost Stars” – „Zacznij­my od nowa”

OSKARY 2015: NAJLEPSZA MUZYKA
Ale­xan­dre De­splat – “Grand Bu­da­pest Hotel”
Ale­xan­dre De­splat – “Gra tajemnic”
Hans Zim­mer – “In­ter­stel­lar”
Gary Yer­shon – “Pan Turner”
Jó­hann Jó­han­ns­son – “Teo­ria wszystkiego”

OSKARY 2015: NAJLEPSZE EFEKTY SPECJALNE
“Ka­pi­tan Ame­ry­ka: Zi­mo­wy żołnierz”
“Ewo­lu­cja pla­ne­ty małp”
“Straż­ni­cy galaktyki”
“In­ter­stel­lar”
“X‑Men: Prze­szłość, któ­ra nadejdzie”

OSKARY 2015: NAJLEPSZA CHARAKTERYZACJA
“Foxcat­cher” – Bill Cor­so, Den­nis Liddiard
“Grand Buda­pest Hotel” – Fran­ces Han­non, Mark Coulier
“Straż­ni­cy Galak­ty­ki” – Eli­za­beth Yian­ni-Geo­r­giou, David White

OSKARY 2015: NAJLEPSZY MONTAŻ DŹWIĘKU
“Snaj­per”
“Bird­man”
“Hob­bit: Bitwa pię­ciu armii”
“In­ter­stel­lar”
“Nie­złom­ny”

OSKARY 2015: NAJLEPSZY DŹWIĘK
John Reitz, Gregg Rudloff i Walt Mar­tin – “Snaj­per”
Jon Tay­lor, Frank A. Mon­ta­ño i Tho­mas Var­ga – “Bird­man”
Gary A. Riz­zo, Gregg Lan­da­ker i Mark Wein­gar­ten – “Inter­stel­lar”
Jon Tay­lor, Frank A. Mon­ta­ño i David Lee – “Nie­złom­ny”
Cra­ig Mann, Ben Wil­kins i Tho­mas Cur­ley – “Whi­plash”

OSKARY 2015: NAJLEPSZY FILM KRÓTKOMETRAŻOWY
“Aya”
– Oded Bin­nun, Mihal Brezis
“Booga­loo and Gra­ham” – Micha­el Len­nox, Ronan Blaney
“But­ter Lamp (La Lam­pe au Beur­re de Yak)” – Hu Wei, Julien Féret
“Parva­neh” – Tal­khon Ham­za­vi, Ste­fan Eichenberger
“The Pho­ne Call” – Mat Kirk­by, James Lucas

Osca­ry 2015: naj­lep­szy krót­ko­me­tra­żo­wy film animowany
“The Big­ger Pic­tu­re”
– Daisy Jacobs i Chri­sto­pher Hees
“The Dam Keeper” – Robert Kon­do i Dice Tsutsumi
“Feast” – Patrick Osbor­ne i Kri­sti­na Reed
“Me and My Moul­ton”- Torill Kove
“A Sin­gle Life” – Joris Oprins

OSKARY 2015: NAJLEPSZY KRÓTKOMETRAŻOWY FILM DOKUMENTALNY
“Cri­sis Ho­tli­ne: Ve­te­rans Press 1” -
 Ellen Go­osen­berg Kent i Dana Perry
“Jo­an­na” - Ane­ta Kopacz
“Nasza klą­twa” – To­masz Śli­wiń­ski i Ma­ciej Ślesicki
“The Re­aper” – Ga­briel Ser­ra Arguello
“Whi­te Earth” – J. Chri­stian Jensen

For Vers-24, Warsaw

_____

POLECAJCIE:

Komentarze

komentarzy

Related posts
FilmKultura

Po tamtej stronie drzwi

Psy­cho­lo­gicz­ny film gro­zy, utrzy­ma­ny w sty­lu słyn­ne­go „Szó­ste­go zmysłu”.
Więcej
FilmKultura

Kino dla feministki. 5 filmów, które warto obejrzeć

Jakie mamy być? Takie, jak chce­my – sil­ne mimo sła­bo­ści, pięk­ne wbrew temu, co nam się w sobie nie podo­ba, szczę­śli­we bez narzu­co­ne­go męskie­go ramie­nia. Do tego doszły boha­ter­ki obra­zów ze zna­kiem „Girl Power”. Rozsiądźmy…
Więcej
FilmKultura

Wrześniowe nowości filmowe

Jesień w pol­skich kinach zapo­wia­da się napraw­dę inte­re­su­ją­co. Fil­my gro­zy, sen­sa­cyj­ne, i dobre kome­die cze­ka­ją na widzów spra­gnio­nych praw­dzi­wych, fil­mo­wych emo­cji. Nasz redak­cja wybra­ła kil­ka z nich, na któ­re watro war­to poświę­cić wrze­śnio­we wieczory.
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *