7vi_01_earth_srgb_72dpi

H&M ma przyjemność zapre­zen­to­wać eks­klu­zyw­ną kolek­cję zapro­jek­to­wa­ną we współpracy z Hap­py Plugs.

H&M połączył siły ze szwedz­ką fir­mą modo­wo-tech­no­lo­gicz­ną Hap­py Plugs, aby wspólnie stwo­rzyć limi­to­wa­ną kolek­cję słu­cha­wek, etui na tele­fo­ny i bez­prze­wo­do­wych głośników.

Kolek­cja inspi­ro­wa­na jest czte­re­ma żywiołami – ogniem, wodą zie­mią i wia­trem – i poja­wia­ją się w niej ele­men­ty, takie jak etui na tele­fo­ny w meta­licz­ne lub per­ło­we prin­ty oraz pasujące do nich słu­chaw­ki i głośniki.

Bar­dzo cie­szy­my się z tej współpracy. Hap­py Plugs two­rzy cie­ka­we i nowo­cze­sne pro­duk­ty, które w świetnym sty­lu łączą w sobie design i tech­no­lo­gię. Nie możemy docze­kać się, kie­dy będziemy mogli zapro­po­no­wać naszym klien­tom pro­duk­ty z tej uni­kal­nej kolek­cji”, powie­dzia­ła Per­nil­la Wohl­fahrt, Head of Design w H&M.

7vi_02_fire_srgb_72dpi7vi_03_water_srgb_72dpi 7vi_04_wind_srgb_72dpi

Kolek­cja jest zapro­jek­to­wa­na i wypro­du­ko­wa­na przez fir­mę H&M we współpracy z Hap­py Plugs i będzie dostępna onli­ne od 1. grud­nia, 2016.

Tekst, zdję­cia: infor­ma­cja pra­so­wa

Komentarze

komen­ta­rzy

About author

Articles

Dziennikarka, pr-girl oraz redaktor działu moda, pracująca od wielu lat w branży modowej. Zwiedza cały świat w poszukiwaniu nowych inspiracji i pomysłów do tworzenia wyjątkowej treści dla VERS-24. Założycielka pierwszej w Polsce agencji kreatywnej, poświęconej budowaniu wizerunku na Instagramie - 2increatives. Nie może żyć bez swojego Instagrama, notatnika Moleskine oraz czarnej kawy.
  Avatar
  Related posts
  Moda

  Bajkowy i ultra - kobiecy romantyzm - H&M x Simone Rocha

  Już od począt­ku 2021 roku H&M nie prze­sta­je zaska­ki­wać i wła­śnie ogła­sza kola­bo­ra­cję z kolej­nym pro­jek­tan­tem, kon­ty­nu­ując wie­lo­let­nia tra­dy­cję współ­pra­cy z wiel­ki­mi doma­mi mody. Tym razem zna­na na świe­cie szwedz­ka sie­ciów­ka połą­czy siły z  z…
  Więcej
  Moda

  Najpiękniejsze i najwygodniejsze kombinezony do yogi, które zmotywują Cię do ćwiczeń

  Zamknię­te klu­by fit­ness i siłow­nie to żad­na wymów­ka przed wkro­cze­niem w Nowy Rok z nową ener­gią w posta­ci ćwi­czeń. Nie możesz prze­cież pozwo­lić, aby Two­je cele i posta­no­wie­nia zwią­za­ne z dba­niem o zdro­wie i syl­wet­kę…
  Więcej
  Moda

  Najpiękniejsze sukienki na Święta i pozostałe 300 dni w roku

  Wigi­lia Boże­go Naro­dze­nia to szcze­gól­ny dzień i nie ule­ga wąt­pli­wo­ści, że pod­czas kola­cji chce­my wyglą­dać wyjąt­ko­wo. Tym­cza­sem, Świę­ta to nie­ła­twy czas pod wzglę­dem wybór ubrań – w każ­dej rodzi­nie panu­ją bowiem inne, świą­tecz­ne tra­dy­cje, dla­te­go…
  Więcej