7vi_01_earth_srgb_72dpi

H&M ma przyjemność zapre­zen­to­wać eks­klu­zyw­ną kolek­cję zapro­jek­to­wa­ną we współpracy z Hap­py Plugs.

H&M połączył siły ze szwedz­ką fir­mą modo­wo-tech­no­lo­gicz­ną Hap­py Plugs, aby wspólnie stwo­rzyć limi­to­wa­ną kolek­cję słu­cha­wek, etui na tele­fo­ny i bez­prze­wo­do­wych głośników.

Kolek­cja inspi­ro­wa­na jest czte­re­ma żywiołami – ogniem, wodą zie­mią i wia­trem – i poja­wia­ją się w niej ele­men­ty, takie jak etui na tele­fo­ny w meta­licz­ne lub per­ło­we prin­ty oraz pasujące do nich słu­chaw­ki i głośniki.

Bar­dzo cie­szy­my się z tej współpracy. Hap­py Plugs two­rzy cie­ka­we i nowo­cze­sne pro­duk­ty, które w świetnym sty­lu łączą w sobie design i tech­no­lo­gię. Nie możemy docze­kać się, kie­dy będziemy mogli zapro­po­no­wać naszym klien­tom pro­duk­ty z tej uni­kal­nej kolek­cji”, powie­dzia­ła Per­nil­la Wohl­fahrt, Head of Design w H&M.

7vi_02_fire_srgb_72dpi7vi_03_water_srgb_72dpi 7vi_04_wind_srgb_72dpi

Kolek­cja jest zapro­jek­to­wa­na i wypro­du­ko­wa­na przez fir­mę H&M we współpracy z Hap­py Plugs i będzie dostępna onli­ne od 1. grud­nia, 2016.

Tekst, zdję­cia: infor­ma­cja pra­so­wa

Komentarze

komen­ta­rzy

About author

Articles

Dziennikarka, pr-girl oraz redaktor działu moda, pracująca od wielu lat w branży modowej. Zwiedza cały świat w poszukiwaniu nowych inspiracji i pomysłów do tworzenia wyjątkowej treści dla VERS-24. Założycielka pierwszej w Polsce agencji kreatywnej, poświęconej budowaniu wizerunku na Instagramie - 2increatives. Nie może żyć bez swojego Instagrama, notatnika Moleskine oraz czarnej kawy.
  Avatar
  Related posts
  Moda

  Najbardziej komfortowe szlafroki

  Czy nie ma nic przy­jem­niej­sze­go w jesien­ne wie­czo­ry niż relaks z masecz­ką na twa­rzy, odpa­lo­ny­mi świe­ca­mi i ulu­bio­nym seria­lem? Zda­je się, że do tego ide­al­ne­go zesta­wu bra­ku­je jedy­nie luk­su­so­we­go, kom­for­to­we­go szla­fro­ka. Nie­za­leż­nie od tego, czy…
  Więcej
  Moda

  Siła, kobiecość i wrażliwość - The Vampire’s Wife x H&M

  Wytwor­na i kobie­ca – taka jest naj­now­sza kolek­cja H&M stwo­rzo­na we współ­pra­cy z kul­to­wą mar­ką o ame­ry­kań­skim sty­lu i z mrocz­ną, euro­pej­ską duszą – The Vampire’s Wife – dziec­kiem bry­tyj­skiej pro­jek­tant­ki, model­ki i muzy –…
  Więcej
  Moda

  Najpiękniejsze swetry na jesień

  Nie­uchron­nie poże­gna­li­śmy się z let­nim sezo­nem peł­nym zwiew­nych sukie­nek i topów, a w powie­trzu czuć pierw­sze powie­wy jesien­ne­go chło­du. Pierw­sze chłod­ne dni to naj­lep­szy znak, że zbli­ża­my się do jesien­no – zimo­we­go sezo­nu na gru­be,…
  Więcej