Należy zdawać sobie sprawę, że koronawirus ma ogromny wpływ na każdego z nas i to bez względu na to, czy zetknęliśmy się z nim bezpośrednio, czy też nie. To dlatego grupa H&M, podobnie jak wiele innych organizacji, w ramach swoich możliwości i jak najlepiej stara się jak pomóc w tej niecodziennej sytuacji. Z uwagi na to, że jesteśmy w tym wszyscy razem, także nasze działania muszą być podejmowane zbiorowo.

Anna Gedda, Head of Sustainability H&M

Anna Ged­da, Head of Susta­ina­bi­li­ty H&M

W tym celu, Pre­zes Zarzą­du gru­py H&M – Hele­na Hel­mers­son skon­tak­to­wa­ła się z Unią Euro­pej­ską w celu zasię­gnię­cia infor­ma­cji, jakie są pierw­sze potrze­by i zaofe­ro­wać pomoc fir­my. Na odpo­wiedź nie trze­ba było dłu­go cze­kać i wkrót­ce ruszy­ły przy­go­to­wa­nia pro­duk­cji środ­ków wypo­sa­że­nia ochron­ne­go dla pra­cow­ni­ków medycz­nych. 

Wyko­rzy­stu­jąc swo­je logi­stycz­ne moż­li­wo­ści w łań­cu­chu dostaw, a tak­że wszel­kie ope­ra­cje zaku­po­we, gru­pa H&M posta­no­wi­ła jak naj­szyb­ciej dostar­czać środ­ki ochro­ny oso­bi­stej szpi­ta­lom, a tak­że pra­cow­ni­kom całej służ­by zdro­wia. Wobec tego, pra­cow­ni­cy poszcze­gól­nych zespo­łów glo­bal­ne­go łań­cu­cha dostaw mar­ki H&M wspól­nie wspie­ra­ją począt­ko­we wysił­ki fir­my na rzecz pomo­cy kra­jom i spo­łecz­no­ściom nie­mal na całym świecie.

A wszyst­ko po to, aby pomóc upo­rać się z powszech­ny­mi skut­ka­mi panu­ją­cej na świe­cie pan­de­mii COVID-19.

Tekst: mate­ria­ły prasowe/Marlena Wysocka
Zdję­cia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
Moda

Świeża energia w modzie męskiej - Pete Davidson gwiazdą nowej kampanii H&M

Gwiaz­dą naj­now­szej kam­pa­nii mar­ki H&M został zna­ny komik Pete David­son, przy­no­sząc w ten spo­sób powiew świe­żo­ści do mody męskiej. Kam­pa­nia ta jest wyjąt­ko­wa szcze­gól­nie dla­te­go, że moc­no akcen­tu­je sil­ny zwią­zek mię­dzy ubra­nia­mi i pew­no­ścią siebie,…
Więcej
Moda

Praktyczny, miejski romantyzm - Brock Collection x H&M 

Czy nowo­cze­sność idzie w parze z roman­ty­zmem? W naj­now­szej kola­bo­ra­cji mar­ka H&M we współ­pra­cy z pocho­dzą­cą z Los Ange­les, uwiel­bia­ną na całym świe­cie ame­ry­kań­ską mar­ką Brock Col­lec­tion udo­wad­nia, że jak naj­bar­dziej tak, two­rząc peł­ną ulicznego…
Więcej
Uroda

H&M Innovation Stories: Colour Story, czyli zrównoważone farbowanie tkanin

Kon­cept Inno­va­tion Sto­ries wpro­wa­dzo­ny przez mar­kę H&M w bie­żą­cym roku przede wszyst­kim kon­cen­tru­je się na roz­wo­ju i dąże­niu do prze­nie­sie­nia inno­wa­cyj­no­ści na wyż­szy poziom. W ramach kon­cep­tu powsta­nia sze­reg kolek­cji, z któ­rych każ­da z nich…
Więcej