Należy zdawać sobie sprawę, że koronawirus ma ogromny wpływ na każdego z nas i to bez względu na to, czy zetknęliśmy się z nim bezpośrednio, czy też nie. To dlatego grupa H&M, podobnie jak wiele innych organizacji, w ramach swoich możliwości i jak najlepiej stara się jak pomóc w tej niecodziennej sytuacji. Z uwagi na to, że jesteśmy w tym wszyscy razem, także nasze działania muszą być podejmowane zbiorowo.

Anna Gedda, Head of Sustainability H&M

Anna Ged­da, Head of Susta­ina­bi­li­ty H&M

W tym celu, Pre­zes Zarzą­du gru­py H&M – Hele­na Hel­mers­son skon­tak­to­wa­ła się z Unią Euro­pej­ską w celu zasię­gnię­cia infor­ma­cji, jakie są pierw­sze potrze­by i zaofe­ro­wać pomoc fir­my. Na odpo­wiedź nie trze­ba było dłu­go cze­kać i wkrót­ce ruszy­ły przy­go­to­wa­nia pro­duk­cji środ­ków wypo­sa­że­nia ochron­ne­go dla pra­cow­ni­ków medycz­nych. 

Wyko­rzy­stu­jąc swo­je logi­stycz­ne moż­li­wo­ści w łań­cu­chu dostaw, a tak­że wszel­kie ope­ra­cje zaku­po­we, gru­pa H&M posta­no­wi­ła jak naj­szyb­ciej dostar­czać środ­ki ochro­ny oso­bi­stej szpi­ta­lom, a tak­że pra­cow­ni­kom całej służ­by zdro­wia. Wobec tego, pra­cow­ni­cy poszcze­gól­nych zespo­łów glo­bal­ne­go łań­cu­cha dostaw mar­ki H&M wspól­nie wspie­ra­ją począt­ko­we wysił­ki fir­my na rzecz pomo­cy kra­jom i spo­łecz­no­ściom nie­mal na całym świe­cie.

A wszyst­ko po to, aby pomóc upo­rać się z powszech­ny­mi skut­ka­mi panu­ją­cej na świe­cie pan­de­mii COVID-19.

Tekst: mate­ria­ły prasowe/Marlena Wysoc­ka
Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
ModaMust havePolecane

10 sukienek na święta z H&M

Gru­dzień to mie­siąc, któ­ry szyb­ko zapeł­nia się świą­tecz­ny­mi impre­za­mi – od kiep­skich i nud­nych spo­tkań w pra­cy, po sza­lo­ne spo­tka­nia ze zna­jo­my­mi do bia­łe­go rana, a wkrót­ce i rodzin­ną kola­cją i impre­zą syl­we­stro­wą. Wów­czas roz­po­czy­na…
Więcej
ModaMust havePolecane

9 rzeczy marki H&M, które warto kupić tej  jesieni

Dni sta­ją się coraz krót­sze, a wie­czo­ry chłod­niej­sze – to znak, że nasta­ła już jesień. Nie­rzad­ko dopie­ro wte­dy zasta­na­wia­my się nad kom­ple­to­wa­niem jesien­no-zimo­wej gar­de­ro­by. Poszu­ku­je­my, cie­płych swe­trów, ide­al­nych na jesien­ną sło­tę butów czy wygod­nych kur­tek.…
Więcej
ModaPolecaneTrendy

Biel - kolor sezonu

Czy­sta i nie­ska­zi­tel­na biel już od kil­ku sezo­nów powra­ca jako sil­ny trend na wio­snę-lato. Wszyst­ko dla­te­go, że po zimie i sza­ru­dze marzą nam się jasne, przej­rzy­ste kolo­ry. Uni­wer­sal­na, kla­sycz­na, dziew­czę­ca – czy jest prócz niej…
Więcej