Należy zdawać sobie sprawę, że koronawirus ma ogromny wpływ na każdego z nas i to bez względu na to, czy zetknęliśmy się z nim bezpośrednio, czy też nie. To dlatego grupa H&M, podobnie jak wiele innych organizacji, w ramach swoich możliwości i jak najlepiej stara się jak pomóc w tej niecodziennej sytuacji. Z uwagi na to, że jesteśmy w tym wszyscy razem, także nasze działania muszą być podejmowane zbiorowo.

Anna Gedda, Head of Sustainability H&M

Anna Ged­da, Head of Susta­ina­bi­li­ty H&M

W tym celu, Pre­zes Zarzą­du gru­py H&M – Hele­na Hel­mers­son skon­tak­to­wa­ła się z Unią Euro­pej­ską w celu zasię­gnię­cia infor­ma­cji, jakie są pierw­sze potrze­by i zaofe­ro­wać pomoc fir­my. Na odpo­wiedź nie trze­ba było dłu­go cze­kać i wkrót­ce ruszy­ły przy­go­to­wa­nia pro­duk­cji środ­ków wypo­sa­że­nia ochron­ne­go dla pra­cow­ni­ków medycz­nych. 

Wyko­rzy­stu­jąc swo­je logi­stycz­ne moż­li­wo­ści w łań­cu­chu dostaw, a tak­że wszel­kie ope­ra­cje zaku­po­we, gru­pa H&M posta­no­wi­ła jak naj­szyb­ciej dostar­czać środ­ki ochro­ny oso­bi­stej szpi­ta­lom, a tak­że pra­cow­ni­kom całej służ­by zdro­wia. Wobec tego, pra­cow­ni­cy poszcze­gól­nych zespo­łów glo­bal­ne­go łań­cu­cha dostaw mar­ki H&M wspól­nie wspie­ra­ją począt­ko­we wysił­ki fir­my na rzecz pomo­cy kra­jom i spo­łecz­no­ściom nie­mal na całym świe­cie.

A wszyst­ko po to, aby pomóc upo­rać się z powszech­ny­mi skut­ka­mi panu­ją­cej na świe­cie pan­de­mii COVID-19.

Tekst: mate­ria­ły prasowe/Marlena Wysoc­ka
Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Uroda

H&M Innovation Stories: Colour Story, czyli zrównoważone farbowanie tkanin

Kon­cept Inno­va­tion Sto­ries wpro­wa­dzo­ny przez mar­kę H&M w bie­żą­cym roku przede wszyst­kim kon­cen­tru­je się na roz­wo­ju i dąże­niu do prze­nie­sie­nia inno­wa­cyj­no­ści na wyż­szy poziom. W ramach kon­cep­tu powsta­nia sze­reg kolek­cji, z któ­rych każ­da z nich…
Więcej
Moda

Spacer po ukwieconej łące - najnowsza kolekcja H&M

Naj­wyż­sza pora budzić się do życia razem z natu­rą. Wio­sna, ach, to Ty! Wraz z powra­ca­ją­cą na nowo do życia natu­rą, cele­bru­jąc pięk­no ukwie­co­nych łąk, mar­ka H&M posta­no­wi­ła stwo­rzyć dziew­czę­cą, lek­ką kolek­cję peł­ną flo­ry­stycz­nych nadru­ków…
Więcej
Moda

Bajkowy i ultra - kobiecy romantyzm - H&M x Simone Rocha

Już od począt­ku 2021 roku H&M nie prze­sta­je zaska­ki­wać i wła­śnie ogła­sza kola­bo­ra­cję z kolej­nym pro­jek­tan­tem, kon­ty­nu­ując wie­lo­let­nia tra­dy­cję współ­pra­cy z wiel­ki­mi doma­mi mody. Tym razem zna­na na świe­cie szwedz­ka sie­ciów­ka połą­czy siły z  z…
Więcej