Należy zdawać sobie sprawę, że koronawirus ma ogromny wpływ na każdego z nas i to bez względu na to, czy zetknęliśmy się z nim bezpośrednio, czy też nie. To dlatego grupa H&M, podobnie jak wiele innych organizacji, w ramach swoich możliwości i jak najlepiej stara się jak pomóc w tej niecodziennej sytuacji. Z uwagi na to, że jesteśmy w tym wszyscy razem, także nasze działania muszą być podejmowane zbiorowo.

Anna Gedda, Head of Sustainability H&M

Anna Ged­da, Head of Susta­ina­bi­li­ty H&M

W tym celu, Pre­zes Zarzą­du gru­py H&M – Hele­na Hel­mers­son skon­tak­to­wa­ła się z Unią Euro­pej­ską w celu zasię­gnię­cia infor­ma­cji, jakie są pierw­sze potrze­by i zaofe­ro­wać pomoc fir­my. Na odpo­wiedź nie trze­ba było dłu­go cze­kać i wkrót­ce ruszy­ły przy­go­to­wa­nia pro­duk­cji środ­ków wypo­sa­że­nia ochron­ne­go dla pra­cow­ni­ków medycz­nych. 

Wyko­rzy­stu­jąc swo­je logi­stycz­ne moż­li­wo­ści w łań­cu­chu dostaw, a tak­że wszel­kie ope­ra­cje zaku­po­we, gru­pa H&M posta­no­wi­ła jak naj­szyb­ciej dostar­czać środ­ki ochro­ny oso­bi­stej szpi­ta­lom, a tak­że pra­cow­ni­kom całej służ­by zdro­wia. Wobec tego, pra­cow­ni­cy poszcze­gól­nych zespo­łów glo­bal­ne­go łań­cu­cha dostaw mar­ki H&M wspól­nie wspie­ra­ją począt­ko­we wysił­ki fir­my na rzecz pomo­cy kra­jom i spo­łecz­no­ściom nie­mal na całym świe­cie.

A wszyst­ko po to, aby pomóc upo­rać się z powszech­ny­mi skut­ka­mi panu­ją­cej na świe­cie pan­de­mii COVID-19.

Tekst: mate­ria­ły prasowe/Marlena Wysoc­ka
Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Moda

Sandra Mansour x H&M – kobiecość, sztuka i natura

Kola­bo­ra­cje dobrze zna­nej na całym świe­cie mar­ki H&M zawsze są ogrom­nym wyda­rze­niem. Tym razem popu­lar­na sie­ciów­ka połą­czy­ła siły wspól­nie z bej­ruc­ką pro­jek­tant­ką San­drą Man­so­ur, two­rząc kolek­cję będą­cą pochwa­łą kobie­co­ści – odważ­ną, a jed­no­cze­śnie ete­rycz­ną, moc­no…
Więcej
ModaNewsroom

Sukienki, których każda z nas potrzebuje tego lata

Czy tak jak my, nie potra­fi­cie wyobra­zić sobie let­nich dni bez zwiew­nej, lek­kiej sukienki?Najgorętszy sezon dopie­ro przed nami. A kie­dy ter­mo­metr się­ga trzy­dzie­stu stop­ni, nie ma nic lep­sze­go niż sukien­ka. Dosko­na­le zda­je­my sobie spra­wę, że…
Więcej
ModaMust havePolecane

10 sukienek na święta z H&M

Gru­dzień to mie­siąc, któ­ry szyb­ko zapeł­nia się świą­tecz­ny­mi impre­za­mi – od kiep­skich i nud­nych spo­tkań w pra­cy, po sza­lo­ne spo­tka­nia ze zna­jo­my­mi do bia­łe­go rana, a wkrót­ce i rodzin­ną kola­cją i impre­zą syl­we­stro­wą. Wów­czas roz­po­czy­na…
Więcej