H&M Studio SS17 lookbook

Pró­by opi­su tej kolek­cji mogły­by się zmie­ścić w sło­wach: gra­cja i roman­tyzm bale­tu połą­czo­na z duchem spor­tu. Per­nil­la Wohl­fart, design and cre­ati­ve direc­tor w H&M mówi o niej nastę­pu­ją­co: “Jest to kolek­cja z pozy­tyw­nym prze­ka­zem nadziei  oraz opty­mi­zmu. Moż­na  w niej dostrzec zna­jo­mość prze­szło­ści połą­czo­ną z ener­gią dnia dzi­siej­sze­go, co two­rzy dro­gę ku przy­szło­ści”.

H&M Studio SS17 lookbook H&M Studio SS17 lookbook H&M Studio SS17 lookbook H&M Studio SS17 lookbook H&M Studio SS17 lookbook H&M Studio SS17 lookbook H&M Studio SS17 lookbook

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy