Margaret

Od dzi­siaj może­cie oglą­dać tele­dysk do trze­cie­go sin­gla z debiu­tanc­kie­go albu­mu Margaret!
Po hitach Wasted i Start a Fire czas na utwór “Heart­be­at” czy rów­nież pod­bi­je ser­ca fanów Małgosi?

Margaret

Margaret

Sce­na­riusz i reży­se­ria: Olga Czyżykiewicz
Zdję­cia: Kaje­tan Plis
Mon­taż: Niko­dem Chabior
Kie­row­nik pro­duk­cji: Ali­cja Jagodzińska
Wystą­pił: Patryk Kosmala
Cho­re­ogra­fia: San­dra Rzeźniczak
Asy­stent kame­ry : Woj­tek Szumski
Mistrz oświe­tle­nia: Darek Barwiejuk
Oświe­tla­cze: Roman Macha­ła, Kuba Zawi­stow­ski, Michał Kruk
Sty­li­sta: Bar­tek Indyka
Cha­rak­te­ry­za­cja: Anna Ampulska
Asy­stent­ka Cha­rak­te­ry­za­cji: Kata­rzy­na Przybysz
Fry­zjer: Bar­tek Janusz
Asy­stent fry­zje­ra: Mariusz Dyczkowski
Kie­row­nik pla­nu: Michał Michałowski
Wóz­ka­rze: Andrzej Kal­bar­czyk, Robert Banasiak

Podzię­ko­wa­nia dla:
Arti­stars, Pań­stwo Wydra Jour­ney Life, Helio­graf Sp. z o.o. , Yel­lo­wóz Stu­dio, Fast­me­dia, JJ

 

For Vers-24, Warsaw

_____

Komentarze

komentarzy

About author

Articles

Uważa, że nie ma rzeczy niemożliwych. Wszystko można osiągnąć ciężką pracą i wiarą w swoje siły. Uczennica V liceum w Krakowie, amatorka podróży i dobrych filmów. Nieustannie kursuje między Krakowem i Warszawą. Uwielbia zaczynać dzień od dobrej kawy i włoskiego Vogue'a. Żyje chwilą, marzy o studiach projektowania ubioru w Mediolanie oraz przeszklonym penthousie w Nowym Jorku. Kocha modę, sztukę nowoczesną i piękne wnętrza. Ponad wszystko ceni chwile spędzone w towarzystwie najbliższych przyjaciół oraz okazje poznania nowych zakątków świata.
  Related posts
  KulturaMuzyka

  NAJLEPSZE PLAYLISTY NA SPOTIFY

  Muzy­ka to praw­do­po­dob­nie bar­dzo waż­ny ele­ment dnia wie­lu z nas. Dzię­ki niej począ­tek dnia, czas w pra­cy czy wie­czor­ny relaks może stać się lep­szy. Od kie­dy poja­wi­ła się apli­ka­cja Spo­ty­fi dostęp do naszych ulu­bio­nych wykonawców,…
  Więcej
  Wywiady

  OLENA — NOWE OBLICZE POLSKIEJ SCENY MUZYCZNEJ

  Kim jest Ole­na? To nie­ba­nal­na pio­sen­kar­ka, son­gw­ri­ter i skrzy­pacz­ka. Wła­śnie odby­wa swo­ją tra­sę kon­cer­to­wą po Pol­sce. Jej hit „Demon” pod­bi­ja ser­ca fanów sta­cji radio­wych, takich jak Radio Eska oraz Radio Zet. Imię Ole­na zna­czy Blask…
  Więcej
  KulturaMuzyka

  Let It Go James Bay powrót!

  Lubi­cie nucić Jame­sa Bay­’a?  Koniecz­nie zobacz­cie nowy tele­dy­sku do świet­nie zna­ne­go już hitu “Let it go” Nowa for­ma wizu­al­no-muzycz­nej, bar­dzo smacz­na i inspirująca!
  Więcej

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *