Heartbeat” nowy teledysk Margaret

Margaret

Od dzi­siaj może­cie oglą­dać tele­dysk do trze­cie­go sin­gla z debiu­tanc­kie­go albu­mu Mar­ga­ret!
Po hitach Wasted i Start a Fire czas na utwór “Heart­be­at” czy rów­nież pod­bi­je ser­ca fanów Mał­go­si?

Margaret

Margaret

Sce­na­riusz i reży­se­ria: Olga Czy­ży­kie­wicz
Zdję­cia: Kaje­tan Plis
Mon­taż: Niko­dem Cha­bior
Kie­row­nik pro­duk­cji: Ali­cja Jago­dziń­ska
Wystą­pił: Patryk Kosma­la
Cho­re­ogra­fia: San­dra Rzeź­ni­czak
Asy­stent kame­ry : Woj­tek Szum­ski
Mistrz oświe­tle­nia: Darek Bar­wie­juk
Oświe­tla­cze: Roman Macha­ła, Kuba Zawi­stow­ski, Michał Kruk
Sty­li­sta: Bar­tek Indy­ka
Cha­rak­te­ry­za­cja: Anna Ampul­ska
Asy­stent­ka Cha­rak­te­ry­za­cji: Kata­rzy­na Przy­bysz
Fry­zjer: Bar­tek Janusz
Asy­stent fry­zje­ra: Mariusz Dycz­kow­ski
Kie­row­nik pla­nu: Michał Micha­łow­ski
Wóz­ka­rze: Andrzej Kal­bar­czyk, Robert Bana­siak

Podzię­ko­wa­nia dla:
Arti­stars, Pań­stwo Wydra Jour­ney Life, Helio­graf Sp. z o.o. , Yel­lo­wóz Stu­dio, Fast­me­dia, JJ

 

For Vers-24, War­saw

_____
Komentarze

komen­ta­rzy