Styl życiaTechnologia

Google wprowadza nową platformę dla nowoczesnych zegarków

Kon­cern Google wpro­wa­dził nowy sys­tem ope­ra­cyj­ny Andro­id Wear, zapro­jek­to­wa­ny spe­cjal­nie dla urzą­dzeń prze­no­śnych. Gigant inter­ne­to­wy już daw­no ogło­sił wpro­wa­dze­nie na rynek prze­no­śnych gadże­tów – ele­ganc­kie zegar­ki Google ocze­ki­wa­ne są na całym świe­cie nie mniej niż iWatch. Ale doko­nać tego kor­po­ra­cja ma zamiar w spo­sób dokład­nie prze­my­śla­ny: spe­cjal­nie dla nowe­go urzą­dze­nia Google popra­wił sys­tem ope­ra­cyj­ny Andro­id w wer­sji mobil­nej Wear.

Moto_360_Cafe

Cechą cha­rak­te­ry­stycz­ną nowych “mózgów” urzą­dzeń prze­no­śnych jest uszcze­gó­ło­wie­nie jego funk­cji. Na przy­kład, teraz za pomo­cą zegar­ków opar­tych na sys­te­mie Andro­id, użyt­kow­nik będzie mógł zamó­wić tak­sów­kę, otwo­rzyć drzwi gara­żu, odpo­wie­dzieć na wia­do­mość, dowie­dzieć się szcze­gó­łów na temat aktyw­no­ści fizycz­nej w trak­cie same­go ćwi­cze­nia, wyko­ny­wać serię pole­ceń gło­so­wych (za pomo­cą Google Now) i wie­le wię­cej. Zegar­ki wypo­sa­żo­ne są dodat­ko­wo w ekran doty­ko­wy, co jesz­cze bar­dziej zain­te­re­so­wa­ło konsumentów.

3-934564

Google już teraz współ­pra­cu­je z wie­lo­ma gigan­ta­mi tech­no­lo­gicz­ny­mi, taki­mi jak Asus, LG, HTC, Moto­ro­la i Sam­sung (wie­le z nich już przed­sta­wi­ło swo­je wer­sje zegar­ków opar­tych na Adn­ro­id Wear), ale pla­nu­je pod­jąć się sze­re­gu kola­bo­ra­cji modo­wych. Wszyst­ko ma roz­po­cząć się od fir­my Fossil.

Pierw­szy zega­rek z funk­cją Andro­id Wear uka­że się w sprze­da­ży naj­praw­do­po­dob­niej już latem tego roku.

Komentarze

komentarzy

Related posts
ModaMust have

Jak wybrać ten, idealny zegarek?

Zegar­ki nie słu­żą już wyłącz­nie poka­zy­wa­niu cza­su. To nie­od­łącz­ny ele­ment sty­li­za­cji dzię­ki, któ­re­mu pod­kre­ślić może­my swój ide­al­ny styl i dodat­ko­wo zazna­czyć swój sto­su­nek do obo­wią­zu­ją­cych tren­dów. Żad­na kobie­ta nie zde­cy­du­je się na kup­no cza­so­mie­rza patrząc…
Więcej
Newsroom

Lekkość i minimalizm w nowoczesnym wydaniu - wiosenne spotkanie z marką Swatch

W czwar­tek 6‑go kwiet­nia w kame­ral­nym wnę­trzu kon­cep­tu Odet­te w War­sza­wie odbył się press day mar­ki Swatch. Pod­czas spo­tka­nia zapre­zen­to­wa­ne zosta­ły zegar­ki z naj­now­szej kolek­cji Swatch SKIN. Pre­zen­ta­cji towa­rzy­szy­ło ener­ge­tycz­ne hasło sezo­nu – #YOURMOVE! Nastrojowe…
Więcej
Styl życiaTechnologia

Jak zdobyć popularność na Instagramie?

Jesz­cze kil­ka lat temu nikt o nim nie sły­szał, dziś mobil­ny album zdjęć świe­ci trium­fy na całym świe­cie, zdo­by­wa­jąc coraz więk­szą popu­lar­ność wśród młodych(choćby duchem), pięk­nych i twór­czych osób.
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *