Google wprowadza nową platformę dla nowoczesnych zegarków

Kon­cern Google wpro­wa­dził nowy sys­tem ope­ra­cyj­ny Andro­id Wear, zapro­jek­to­wa­ny spe­cjal­nie dla urzą­dzeń prze­no­śnych. Gigant inter­ne­to­wy już daw­no ogło­sił wpro­wa­dze­nie na rynek prze­no­śnych gadże­tów – ele­ganc­kie zegar­ki Google ocze­ki­wa­ne są na całym świe­cie nie mniej niż iWatch. Ale doko­nać tego kor­po­ra­cja ma zamiar w spo­sób dokład­nie prze­my­śla­ny: spe­cjal­nie dla nowe­go urzą­dze­nia Google popra­wił sys­tem ope­ra­cyj­ny Andro­id w wer­sji mobil­nej Wear.

Moto_360_Cafe

Cechą cha­rak­te­ry­stycz­ną nowych “mózgów” urzą­dzeń prze­no­śnych jest uszcze­gó­ło­wie­nie jego funk­cji. Na przy­kład, teraz za pomo­cą zegar­ków opar­tych na sys­te­mie Andro­id, użyt­kow­nik będzie mógł zamó­wić tak­sów­kę, otwo­rzyć drzwi gara­żu, odpo­wie­dzieć na wia­do­mość, dowie­dzieć się szcze­gó­łów na temat aktyw­no­ści fizycz­nej w trak­cie same­go ćwi­cze­nia, wyko­ny­wać serię pole­ceń gło­so­wych (za pomo­cą Google Now) i wie­le wię­cej. Zegar­ki wypo­sa­żo­ne są dodat­ko­wo w ekran doty­ko­wy, co jesz­cze bar­dziej zain­te­re­so­wa­ło kon­su­men­tów.

3-934564

Google już teraz współ­pra­cu­je z wie­lo­ma gigan­ta­mi tech­no­lo­gicz­ny­mi, taki­mi jak Asus, LG, HTC, Moto­ro­la i Sam­sung (wie­le z nich już przed­sta­wi­ło swo­je wer­sje zegar­ków opar­tych na Adn­ro­id Wear), ale pla­nu­je pod­jąć się sze­re­gu kola­bo­ra­cji modo­wych. Wszyst­ko ma roz­po­cząć się od fir­my Fos­sil.

Pierw­szy zega­rek z funk­cją Andro­id Wear uka­że się w sprze­da­ży naj­praw­do­po­dob­niej już latem tego roku.
Komentarze

komen­ta­rzy