ModaMust have

Jak wybrać ten, idealny zegarek?

Zegarki nie służą już wyłącznie pokazywaniu czasu. To nieodłączny element stylizacji dzięki, któremu podkreślić możemy swój idealny styl i dodatkowo zaznaczyć swój stosunek do obowiązujących trendów. Żadna kobieta nie zdecyduje się na kupno czasomierza patrząc wyłącznie na jego funkcjonalność czy użyteczność. Każda z nas pod uwagę weźmie cenę, wygląd, wielkość czy kolor. Jednak jak w wśród tylu propozycji znaleźć model idealny dla siebie?

Uniwersalność czy wielkie wyjście?

Przy wybo­rze zegar­ka war­to zadać sobie istot­ne pyta­nie. Na jakie oka­zję będziesz chcia­ła go zało­żyć? Na co dzień, na bar­dziej ofi­cjal­ne wyj­ścia, czy po pro­stu zde­cy­du­jesz się na taki, któ­ry będzie paso­wał do każ­dej sty­li­za­cji? Dzię­ki takie­mu pyta­niu bez pro­ble­mu przej­dziesz pierw­szą selek­cję, podej­miesz spraw­niej­szą decy­zję i nie zmar­nu­jesz swo­je­go cza­su. Naprze­ciw wyma­ga­niom mini­ma­li­stek, któ­re cenią sobie wygo­dę, ale nie chcą rezy­gno­wać ze swo­je­go codzien­ne­go sty­lu wycho­dzi Hen­ry Lon­don Wesmi­ni­ster. Pro­po­nu­je on casu­alo­wy zega­rek, któ­ry bez pro­ble­mu zało­żysz na wyj­ście z kole­żan­ka­mi na kawę, jak i roz­mo­wę o pra­ce. Model przez brą­zo­wy pasek będzie ide­al­nie paso­wał do beżo­wych blu­zek czy dżin­so­wych koszul. Wyróż­niać go będzie nie­tu­zin­ko­wa tar­cza z księ­ży­cem. Kie­dy jed­nak pra­gniesz cze­goś na ofi­cjal­ną kola­cję postaw na model pro­po­no­wa­ny przez fir­mę Nixon. Zega­rek dopra­co­wa­ny jest w naj­drob­niej­szych szcze­gó­łach. Przy jego two­rze­niu uży­te zosta­ły świet­ne mate­ria­ły, a pro­du­cen­ci zagwa­ran­to­wa­li jego odpor­ność na wodę nawet do 50m pod jej powierzch­nią. Oj tak, bar­dzo kocha­my kla­sy­kę połą­czo­ną z nowo­cze­sno­ścią!

Warto zainwestować w ten jedyny!

Cza­sa­mi nie wiesz na jakie oka­zję chcia­ła­byś kupić sobie zega­rek. Jed­nak kie­dy go zoba­czysz nie będziesz mia­ła żad­nych wąt­pli­wo­ści, że to ten jedy­ny. My w redak­cji, zako­cha­ły­śmy się w dwóch mode­lach pro­po­no­wa­nych przez fir­mę LEFF Amster­dam i Larsonn&Jennings. Pierw­sza mar­ka swój funk­cjo­nal­ny zega­rek dedy­ku­ję oso­bom, któ­re w życiu nie decy­du­ją się na żad­ne kom­pro­mi­sy. Dla­te­go też jest to świet­na opcja dla dziew­czyn wie­dzą­cych cze­go chcą. Zega­rek bar­dzo dobrze spraw­dzi się z nie­mal­że z każ­dą sty­li­za­cją. My pro­po­nu­je­my zesta­wić go z sza­rym swe­trem, dzię­ki cze­mu cała uwa­ga sku­pi się tyl­ko na nim. Dru­gi zega­rek (kla­sycz­ny, ale nie­tu­zin­ko­wy) to model zapro­jek­to­wa­ny przez Lar­sonn & Jen­nings. Jego powsta­nie zosta­ło zain­spi­ro­wa­ne XIX wie­kiem, kie­dy to mar­ka two­rzy­ła cza­so­mie­rze z myślą o armii. To wła­śnie dzię­ki połą­cze­niu histo­rii z nowo­cze­sno­ścią kusi on swo­im nie­sztam­po­wym desi­gnem. Jego dodat­ko­wym plu­sem jest skó­rza­ny pasek, któ­ry nada­je mu ele­gan­cji i szy­ku. Dla zaostrze­nia ape­ty­tu dodaj­my, że model powstał w kra­ju zna­nym z two­rze­nia dobrych zegar­ków- Szwaj­ca­rii.

 

Złoto czy srebro?

Przy wybo­rze zegar­ka war­to zasta­no­wić się nad tym, czy w two­jej biżu­te­rii domi­nu­je zło­to czy sre­bro. Dla dziew­czyn, któ­re decy­du­ją się na sre­bro zna­leź­li­śmy dwa zegar­ki. Fir­ma Paul Hewitt przy­go­to­wa­ła model, któ­ry łączy w sobie styl i ele­gan­cję. Jego nie­wąt­pli­wym plu­sem jest nie­bie­ska tar­cza na, któ­rą każ­dy zwró­ci uwa­gę. Zega­rek wyko­na­ny jest ze sta­li nie­rdzew­nej i wła­śnie dzię­ki temu jest on odpor­ny na dzia­ła­nia czyn­ni­ków zewnętrz­nych. Faj­nie połą­czysz go z bia­ły­mi, różo­wy­mi, czy też błę­kit­ny­mi koszu­la­mi. Naszą kolej­ną pro­po­zy­cją jest zega­rek sygno­wa­ny przez Micha­ela Kor­sa. Model ten został stwo­rzo­ny z myślą o pew­nych sie­bie kobie­tach, któ­re wie­dzą jak chcą wyglą­dać i lubią duże, moc­ne zegar­ki. Chro­no­metr Kor­sa ide­al­nie spraw­dzi się razem z roc­ko­wy­mi t‑shirtami, gru­by­mi swe­tra­mi, czy wzo­rzy­sty­mi sukien­ka­mi.

Stylowa Energia

Jesteś w cią­głym ruchu? A two­ją głów­ną dewi­zą przy wybie­ra­niu zegar­ka jest myśl, aby był wygod­ny i po pro­stu dobrze pre­zen­to­wał się na ręce? Dla zapra­co­wa­nych, ale chcą­cych zacho­wać swój styl, przy­go­to­wa­ły­śmy dwa zegar­ki. Jeden od fir­my Hyper­Grand oraz ten, stwo­rzo­ny przez mar­kę Ska­gen. Pierw­szy z nich pasek ma w cało­ści wyko­na­ny ze skó­ry. Oprócz tego cha­rak­te­ry­zu­je go cie­ka­wy design i moż­li­wość korzy­sta­nia z time­ra. Zega­rek ide­al­nie spraw­dzi się na biz­ne­so­wy lunch, czy też szyb­ką kawę w ulu­bio­nej kawiar­ni. Pro­po­nu­je­my łączyć go ze sto­no­wa­ny­mi ciu­cha­mi i mini­ma­li­stycz­ny­mi sukien­ka­mi. Dru­gą pro­po­zy­cją dla aktyw­nej kobie­ty jest model zapre­zen­to­wa­ny przez Duń­ską fir­mę Ska­gen. Jego czar­ny kolor i nowo­cze­sna budo­wa ide­al­nie łączą się z dobrym wyko­na­niem. Nowo­cze­sna for­ma dobrze spraw­dzi się z pro­sty­mi sty­li­za­cja­mi, a mie­nią­ca się rącz­ka zagwa­ran­tu­je, że nie zgi­niesz w tłu­mie. Nam wpadł w oko rów­nież ze wzglę­du na pięk­ną tar­czę, na któ­rej poja­wia się nawet dzień tygo­dnia!

Mamy nadzie­ję, że nasz krót­ki porad­nik choć tro­chę pomógł Ci w dobo­rze zegar­ka i że z naszą pomo­cą znaj­dziesz model, z któ­rym nie roz­sta­niesz się przez lata.

Tekst: Julia Downa­ro­wicz
Kola­że: Lau­ra Osa­ko­wicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Newsroom

Lekkość i minimalizm w nowoczesnym wydaniu - wiosenne spotkanie z marką Swatch

W czwar­tek 6‑go kwiet­nia w kame­ral­nym wnę­trzu kon­cep­tu Odet­te w War­sza­wie odbył się press day mar­ki Swatch. Pod­czas spo­tka­nia zapre­zen­to­wa­ne zosta­ły zegar­ki z naj­now­szej kolek­cji Swatch SKIN. Pre­zen­ta­cji towa­rzy­szy­ło ener­ge­tycz­ne hasło sezo­nu – #YOURMOVE! Nastro­jo­we…
Więcej
Styl życiaTechnologia

Google wprowadza nową platformę dla nowoczesnych zegarków

Kon­cern Google wpro­wa­dził nowy sys­tem ope­ra­cyj­ny Andro­id Wear, zapro­jek­to­wa­ny spe­cjal­nie dla urzą­dzeń prze­no­śnych. Gigant inter­ne­to­wy już daw­no ogło­sił wpro­wa­dze­nie na rynek prze­no­śnych gadże­tów – ele­ganc­kie zegar­ki Google ocze­ki­wa­ne są na całym świe­cie nie mniej niż iWatch.…
Więcej