Jak wybrać ten, idealny zegarek?

Zegar­ki nie słu­żą już wyłącz­nie poka­zy­wa­niu cza­su. To nie­od­łącz­ny ele­ment sty­li­za­cji dzię­ki, któ­re­mu pod­kre­ślić może­my swój ide­al­ny styl i dodat­ko­wo zazna­czyć swój sto­su­nek do obo­wią­zu­ją­cych…

Lekkość i minimalizm w nowoczesnym wydaniu – wiosenne spotkanie z marką Swatch

W czwar­tek 6-go kwiet­nia w kame­ral­nym wnę­trzu kon­cep­tu Odet­te w War­sza­wie odbył się press day mar­ki Swatch. Pod­czas spo­tka­nia zapre­zen­to­wa­ne zosta­ły zegar­ki z naj­now­szej kolek­cji…

Google wprowadza nową platformę dla nowoczesnych zegarków

Kon­cern Google wpro­wa­dził nowy sys­tem ope­ra­cyj­ny Andro­id Wear, zapro­jek­to­wa­ny spe­cjal­nie dla urzą­dzeń prze­no­śnych. Gigant inter­ne­to­wy już daw­no ogło­sił wpro­wa­dze­nie na rynek prze­no­śnych gadże­tów – ele­ganc­kie zegar­ki…