Uroda

Dobro płynące z natury, czyli oleje do pielęgnacji ciała cz. 2

Tekst: Mar­ty­na Ludwi­niak

Prezentujemy Wam kolejne oleje, które dzięki swoim właściwościom pomogą w pielęgnacji skóry
oraz sprawią, że będzie wyglądała świeżo i zdrowo.

6b74cfe92a556f48ab81bd0543eb7b02 

 • Olej koko­so­wy (masło koko­so­we)

Olej koko­so­wy otrzy­my­wa­ny jest poprzez tło­cze­nie i roz­grza­nie kopry, czy­li twar­de­go miąż­szu orze­chów pal­my koko­so­wej (Cocos Nuci­fe­ra). Następ­nie pod­da­wa­ny jest rafi­na­cji, odkwa­sze­niu oraz wybie­le­niu, co pozba­wia go zapa­chu.  Wer­sja tło­czo­na na zim­no zacho­wu­je nie­sa­mo­wi­ty koko­so­wy zapach. Olej ten tward­nie­je w tem­pe­ra­tu­rze poni­żej 25 stop­ni Cel­sju­sza, dla­te­go nazy­wa­ny jest tak­że masłem koko­so­wym. W jego skład wcho­dzą głów­nie nasy­co­ne kwa­sy tłusz­czo­we (m. in. lau­ry­no­wy, któ­ry sta­no­wi ponad 50% tego ole­ju oraz pal­mi­ty­no­wy) oraz nie­na­sy­co­ne kwa­sy tłusz­czo­we (ole­ino­wy, lino­lo­wy, lino­le­no­wy). Dosko­na­le spraw­dza się jako natu­ral­ny kosme­tyk do pie­lę­gna­cji cia­ła i wło­sów.  W ostat­nim cza­sie olej ten stał się bar­dzo popu­lar­ny, dla­te­go bez pro­ble­mu znaj­dzie­my go w każ­dym skle­pie spo­żyw­czym.

Wła­ści­wo­ści ole­ju koko­so­we­go:

 • Zmięk­cza skó­rę, nawil­ża oraz zapo­bie­ga jej prze­su­sza­niu (pole­ca­ny oso­bom z łusz­czy­cą oraz ato­po­wym zapa­le­niem skó­ry),
 • Chro­ni wło­sy przed utra­tą pro­te­in (jako jedy­ny olej), rege­ne­ru­je i nawil­ża wło­sy,
 • Wspo­ma­ga goje­nie się ran,
 • Poma­ga w wal­ce z trą­dzi­kiem mło­dzień­czym,
 • Chro­ni przed szko­dli­wym dzia­ła­niem pro­mie­ni UV,
 • Poma­ga w wal­ce z łupie­żem,
 • Zapo­bie­ga powsta­wa­niu zmarsz­czek,
 • Ma dzia­ła­nie anty­bak­te­ryj­ne i prze­ciw­grzy­bi­cze.

Jak sto­so­wać olej koko­so­wy?

 • Na wło­sy: nało­żyć ole­jek na całą dłu­gość wło­sów i wma­so­wać w skó­rę gło­wy (szcze­gól­nie w przy­pad­ku łupie­żu) i pozo­sta­wić na oko­ło 30 minut – 2 godzi­ny lub na całą noc, następ­nie  dokład­nie umyć wło­sy szam­po­nem. W celu pie­lę­gna­cji  roz­dwo­jo­nych koń­có­wek nało­żyć nie­wiel­ka ilość ole­ju na koń­ców­ki wło­sów.
 • Na cia­ło: jako bal­sam do cia­ła po kąpie­li oraz jako peeling do cia­ła (wymie­sza­ny z brą­zo­wym cukrem); jako bal­sam po opa­la­niu
 • Na twarz: może być sto­so­wa­ny zamiast kre­mu do twa­rzy, czę­sto uży­wa­ny jest do dema­ki­ja­żu.8b4a0e1668931e8e9003e0a578b46f45
 • Olej z awo­ka­do

Olej awo­ka­do pozy­sku­je się z owo­ców (Per­sea Gra­tis­si­ma) rosną­cych w gorą­cym kli­ma­cie obu Ame­ryk. Czas ich doj­rze­wa­nia wyno­si nawet do kil­ku mie­się­cy.  Olej ten tło­czo­ny jest na zim­no i nie jest rafi­no­wa­ny. Ze wzglę­du na swo­je pozy­tyw­ne wła­ści­wo­ści sta­no­wi skład­nik wie­lu kosme­ty­ków, w jego skład wcho­dzą wita­mi­ny A, E, C, D, PP, K, wita­mi­ny z gru­py B oraz skład­ni­ki mine­ral­ne – żela­zo, potas, wapń.  Kwa­sy tłusz­czo­we wcho­dzą­ce w skład ole­ju to głów­nie kwas ole­ino­wy (omega‑9) i kwas lino­lo­wy (omega‑6). Szcze­gól­nie pole­ca­ny jest do pie­lę­gna­cji skó­ry suchej, popę­ka­nej, z egze­ma­mi oraz do suchych i znisz­czo­nych dło­ni. Sty­mu­lu­je tak­że porost wło­sów. Nie jest pole­ca­ny oso­bom, któ­re mają cerę tłu­stą.

Wła­ści­wo­ści ole­ju z awo­ka­do:

 • Odży­wia głę­bo­kie war­stwy skó­ry,
 • Łago­dzi podraż­nie­nia,
 • Nawil­ża skó­rę, dzia­ła prze­ciw­zmarszcz­ko­wo,
 • Zamy­ka pory wło­sa, odży­wia, wzmac­nia, poma­ga w wal­ce z wypa­da­ją­cy­mi wło­sa­mi,
 • Zapo­bie­ga wysu­sza­niu skó­ry,
 • Natu­ral­ny filtr UV,
 • Wspo­ma­ga lecze­nie egze­my i łusz­czy­cy.

Jak sto­so­wać olej z awo­ka­do?

 • Jako ole­jek do opa­la­nia,
 • Pod oczy – redu­ku­je cie­nie pod ocza­mi,
 • Jako krem do rąk,
 • Bez­po­śred­nio na skó­rę twa­rzy oraz na cia­ło,
 • Na suche, znisz­czo­ne wło­sy – zwil­żyć wło­sy, wetrzeć ole­jek, pozo­sta­wić do wysu­sze­nia a następ­nie umyć wło­sy.
 • Olej jojo­ba

Uzy­ski­wa­ny jest  z nasion krze­wu jojo­ba (Sim­mond­sia Chi­nen­sis) i z che­micz­ne­go punk­tu widze­nia jest żół­tym, bez­za­pa­cho­wym woskiem. Jest jed­nym z lżej­szych olej­ków, szyb­ko się wchła­nia i nie powo­du­je uczu­cia  tłu­sto­ści. Zawie­ra wita­mi­ny A, E i F oraz fito­ste­ro­le. Swo­ją budo­wą podob­ny jest do ludz­kie­go sebum, dla­te­go znaj­du­je zasto­so­wa­nie zarów­no w pie­lę­gna­cji skó­ry suchej, jak i tłu­stej. Szcze­gól­nie pole­ca­ny jest do skó­ry z trą­dzi­kiem oraz inny­mi pro­ble­ma­mi der­ma­to­lo­gicz­ny­mi (łusz­czy­ca, łupież). Nie powo­du­je reak­cji aler­gicz­nych oraz podraż­nień. Nie­ste­ty jest to jeden z droż­szych olej­ków, a spo­wo­do­wa­ne jest to tym, iż krzew owo­cu­je rzad­ko, czę­sto dopie­ro po 2 latach, a jego owo­ce nie są licz­ne.

Wła­ści­wo­ści ole­ju jojo­ba:

 • Zapo­bie­ga wysu­sza­niu skó­ry,
 • Regu­lu­je wydzie­la­nie sebum,
 • Ma wła­ści­wo­ści prze­ciw­bak­te­ryj­ne, łago­dzi sta­ny zapal­ne (pole­ca­ny przy trą­dzi­ku),
 • Jest natu­ral­nym fil­trem prze­ciw­sło­necz­nym o SPF 4,
 • Wspo­ma­ga wal­kę z łupie­żem,
 • Nie zaty­ka porów,
 • W cza­sie cią­ży zapo­bie­ga powsta­wa­niu roz­stę­pów,
 • Redu­ku­je zmarszcz­ki powsta­łe w wyni­ku sucho­ści skó­ry,
 • Nawil­ża i odży­wia wło­sy,
 • Chro­ni przed popa­rze­nia­mi sło­necz­ny­mi.

Jak sto­so­wać olej jojo­ba?

 • Wło­sy: wma­so­wać olej w suche wło­sy, zawi­nąć w ręcz­nik i pozo­sta­wić na oko­ło 30 minut do 1 godzi­ny, następ­nie umyć wło­sy szam­po­nem.
 • Bez­po­śred­nio na suche usta oraz dło­nie.
 • Do dema­ki­ja­żu: odro­bi­nę ole­ju nałóż na wacik i wyko­naj dema­ki­jaż oczu oraz twa­rzy.
 • Bez­po­śred­nio na skó­rę twa­rzy.
 • Do stóp: kil­ka kro­pel zma­so­wać w suche i popę­ka­ne sto­py.
 • Bez­po­śred­nio na skór­ki wokół paznok­ci w celu ich zmięk­cze­nia.c8d454972ec827b245e267e416a2f135
 • Olej z opun­cji figo­wej

Wytwa­rza­ny jest z pestek opun­cji figo­wej, któ­rą znaj­dzie­my w kra­jach Ame­ry­ki Łaciń­skiej, Afry­ki  oraz w Maro­ko. W skład ole­ju wcho­dzą głów­nie nie­na­sy­co­ne kwa­sy tłusz­czo­we (90%), wita­mi­ny: E, A, F, K oraz mine­ra­ły: żela­zo, magnez, potas, wapń, cynk i fos­for. Wyka­zu­je sil­ne wła­ści­wo­ści anty­ok­sy­da­cyj­ne i chro­ni przed dzia­ła­niem wol­nych rod­ni­ków.  Nie­ste­ty, zbio­ry odby­wa­ją się tyl­ko raz w roku a pest­ki mają małą zawar­tość ole­ju, pro­duk­cja jest więc cza­so­chłon­na i mało wydaj­na. Obec­nie jest to naj­droż­szy olej na świe­cie. Pole­ca­ny do skó­ry doj­rza­łej.

Wła­ści­wo­ści ole­ju z opun­cji figo­wej:

 • Zapo­bie­ga przed­wcze­sne­mu sta­rze­niu się skó­ry, dzia­ła anty­ok­sy­da­cyj­nie,
 • Zmniej­sza powsta­łe już zmarszcz­ki,
 • Nawil­ża skó­rę suchą i odwod­nio­ną,
 • Łago­dzi podraż­nie­nia,
 • Łago­dzi sta­ny zapal­ne, przy­spie­sza goje­nie się ran,
 • Odbu­do­wu­je barie­rę lipi­do­wą skó­ry,
 • Popra­wia mikro­cyr­ku­la­cję krwi, łago­dzi sta­ny zapal­ne,
 • Zwięk­sza odpor­ność skó­ry na czyn­ni­ki zewnętrz­ne.

Jak sto­so­wać olej z opun­cji figo­wej?

 • Bez­po­śred­nio na skó­rę twa­rzy – odro­bi­nę ole­ju roz­grzej w dło­ni roz­pro­wadź rów­no­mier­nie na wil­got­nej skó­rze twa­rzy.
 • Pod maki­jaż: dodaj kil­ka kro­pel olej­ku do kre­mu do twa­rzy – wzmoc­ni to jego dzia­ła­nie.
 • Do dema­ki­ja­żu twa­rzy – kil­ka kro­pel nanieść na pła­tek kosme­tycz­ny i wyko­nać dema­ki­jaż twa­rzy.

For Vers-24, War­saw

_____

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
UrodaZdrowie

Dobro płynące z natury, czyli oleje do pielęgnacji ciała cz. 1

Odpo­wied­nia pie­lę­gna­cja cia­ła zapew­nia nam dosko­na­ły wygląd zarów­no zimą, jak i latem. Coraz wię­cej osób zaczy­na zwra­cać uwa­gę na to, co dokład­nie znaj­du­je się w skła­dzie ich ulu­bio­nych kosme­ty­ków. Dłu­ga lista skład­ni­ków czę­sto spra­wia, że odkła­da­my kosme­tyk na pół­kę. Coraz więk­szą popu­lar­ność zdo­by­wa­ją 100% ole­je do pie­lę­gna­cji cia­ła. Przed­sta­wia­my Wam naj­po­pu­lar­niej­sze olej­ki, któ­re szyb­ko zdo­by­ły ser­ca wie­lu kobiet na świe­cie, w tym świa­to­wych gwiazd. Wybór jest duży i na pew­no każ­dy znaj­dzie coś dla sie­bie.
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *