Uroda

Dobro płynące z natury, czyli oleje do pielęgnacji ciała cz. 2

Tekst: Mar­ty­na Ludwi­niak Pre­zen­tu­je­my Wam kolej­ne ole­je, któ­re dzię­ki swo­im wła­ści­wo­ściom pomo­gą w pie­lę­gna­cji skó­ry oraz spra­wią, że będzie wyglą­da­ła świe­żo i zdro­wo.   Olej koko­so­wy (masło koko­so­we) Olej koko­so­wy otrzy­my­wa­ny jest poprzez tło­cze­nie i…

Więcej