Uroda

Dobro płynące z natury, czyli oleje do pielęgnacji ciała cz. 2

Tekst: Mar­ty­na Ludwi­niak Pre­zen­tu­je­my Wam kolej­ne ole­je, któ­re dzię­ki swo­im wła­ści­wo­ściom pomo­gą w pie­lę­gna­cji skó­ry oraz spra­wią, że będzie wyglą­da­ła świe­żo i zdro­wo.   Olej koko­so­wy (masło koko­so­we) Olej koko­so­wy otrzy­my­wa­ny jest poprzez tło­cze­nie i…

Więcej
UrodaZdrowie

Dobro płynące z natury, czyli oleje do pielęgnacji ciała cz. 1

Odpo­wied­nia pie­lę­gna­cja cia­ła zapew­nia nam dosko­na­ły wygląd zarów­no zimą, jak i latem. Coraz wię­cej osób zaczy­na zwra­cać uwa­gę na to, co dokład­nie znaj­du­je się w skła­dzie ich ulu­bio­nych kosme­ty­ków. Dłu­ga lista skład­ni­ków czę­sto spra­wia, że odkła­da­my kosme­tyk na pół­kę. Coraz więk­szą popu­lar­ność zdo­by­wa­ją 100% ole­je do pie­lę­gna­cji cia­ła. Przed­sta­wia­my Wam naj­po­pu­lar­niej­sze olej­ki, któ­re szyb­ko zdo­by­ły ser­ca wie­lu kobiet na świe­cie, w tym świa­to­wych gwiazd. Wybór jest duży i na pew­no każ­dy znaj­dzie coś dla sie­bie.

Więcej