FilmKultura

Do zobaczenia! Zapowiedzi filmowe

Tekst: Karo­li­na Błasz­kie­wicz

Za chwi­lę poże­gna­my rok 2014, a był on (kolej­nym) wspa­nia­łym cza­sem dla kine­ma­to­gra­fii. Oglą­da­li­śmy nie­sa­mo­wi­te fil­my, a za część z nich trzy­ma­li­śmy kciu­ki pod­czas osca­ro­wej cere­mo­nii. Te chwi­le są już jed­nak za nami, a co nas cze­ka w nie­da­le­kiej przy­szło­ści?

W lutym cze­ka nas pre­mie­ra dłu­go ocze­ki­wa­nych „Tajem­nic Lasu”. W fil­mo­wej wer­sji kul­to­we­go musi­ca­lu zagra­ją: Meryl Stre­ep, John­ny Deep, Emi­ly Blunt, Chris Pine i Anna Ken­drick. Zacza­ro­wa­ne knie­je kry­ją sple­cio­ne losy baj­ko­wych boha­te­rów, szu­ka­ją­cych dla sie­bie nowych ról… Będzie­cie zasko­cze­ni!

Marzec będzie nale­żeć do Odważ­nej. Sequ­el adap­ta­cji książ­ki „Insur­gent” roz­pocz­nie się tam, gdzie poże­gna­li­śmy Beatri­ce Prior. Walecz­na dziew­czy­na o twa­rzy Sha­ile­ne Woodley, sta­wi czo­łu soju­szo­wi, kie­ro­wa­ne­mu przez Kate Win­slet. Zapo­wia­da się moc­ne kino, nie tyl­ko dla mło­dych femi­ni­stek.

Femi­nist­kom może nie spodo­bać się za to Kop­ciu­szek, a jed­nak war­to dać mu szan­sę! Kla­sycz­na histo­ria Disneya zosta­ła nie­co odświe­żo­na, choć  fabu­ły nie zmie­nio­no –  i dobrze. Pięk­na ani­ma­cja nauczy­ła bowiem set­ki dziew­czy­nek, że nowa para butów może odmie­nić życie.  Za taki morał nale­żą się grom­kie bra­wa i tłu­my przed kasą bile­to­wą. Kop­ciusz­kiem będzie Lily James, Księ­ciem – Richard Mad­den, maco­chą zaś Cate Blan­chett, a Dobrą Wróż­ką sama Hele­na Bon­ham Car­ter. Pre­mie­ra: 13 mar­ca.

O tym, że siła jest kobie­tą, prze­ko­na nas rów­nież Bla­ke Live­ly. Jako Ada­li­ne, na sku­tek wypad­ku w tajem­ni­czy spo­sób prze­sta­je się sta­rzeć. Zmu­szo­na do samot­nej wędrów­ki przez kolej­ne deka­dy, utrzy­ma swo­ją przy­pa­dłość w sekre­cie. Radzi sobie do cza­su, gdy poznaj męż­czy­znę, dla któ­re­go zapra­gnie się zatrzy­mać. Czy to zro­bi, prze­ko­na­my się w kwiet­niu, bo wte­dy do kin wej­dzie Age of Ada­li­ne. U boku 27-let­niej aktor­ki poja­wią się m.in. Har­ri­son Ford, Ellen Bur­styn i Michiel Huisman.

Zasta­na­wia­li­ście się, jak Pio­truś stał się słyn­nym Panem, chłop­cem z Niby­lan­dii? My też! Wkrót­ce pozna­my jego histo­rię, i to od momen­tu naro­dzin do chwi­li, gdy prze­nie­sie się do magicz­ne­go świa­ta. A tam cze­kać na nie­go będzie Czar­no­bro­dy, czy­li nie­moż­li­wy do roz­po­zna­nia Hugh Jack­man, Rooney Mara jako indiań­ska księż­nicz­ka, Tiger Lily oraz Gar­rett Hedlund, któ­ry gra mło­de­go kapi­ta­na Haka. Cie­ka­wi? Pan kina opa­nu­je w lip­cu.

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
FilmKultura

Po tamtej stronie drzwi

Psy­cho­lo­gicz­ny film gro­zy, utrzy­ma­ny w sty­lu słyn­ne­go „Szó­ste­go zmy­słu”.
Więcej
FilmKultura

Kino dla feministki. 5 filmów, które warto obejrzeć

Jakie mamy być? Takie, jak chce­my – sil­ne mimo sła­bo­ści, pięk­ne wbrew temu, co nam się w sobie nie podo­ba, szczę­śli­we bez narzu­co­ne­go męskie­go ramie­nia. Do tego doszły boha­ter­ki obra­zów ze zna­kiem „Girl Power”. Roz­siądź­my…
Więcej
FilmKultura

Wrześniowe nowości filmowe

Jesień w pol­skich kinach zapo­wia­da się napraw­dę inte­re­su­ją­co. Fil­my gro­zy, sen­sa­cyj­ne, i dobre kome­die cze­ka­ją na widzów spra­gnio­nych praw­dzi­wych, fil­mo­wych emo­cji. Nasz redak­cja wybra­ła kil­ka z nich, na któ­re watro war­to poświę­cić wrze­śnio­we wie­czo­ry.
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *