UrodaZdrowie

Dieta 5:2

Die­ta 5:2 dr. Mosleya jest kolej­ną nowo­ścią, któ­ra przy­wę­dro­wa­ła do nas z USA. Ma wie­lu prze­ciw­ni­ków i zwo­len­ni­ków, plu­sów i minu­sów. Do każ­dych nowo­ści nale­ży podejść z roz­sąd­kiem i dozą nie­uf­no­ści dla­te­go też my dzi­siaj…

Więcej