PolecaneUrodaVers24 favorites

Dermokosmetyki, na które warto zwrócić uwagę 

Dermokosmetyki to kosmetyki dermatologiczne, które od zwykłych kosmetyków  różnią się  przede wszystkim składem. Zawierają znacznie więcej składników aktywnych pomagających zwalczać konkretne problemy, z jakimi zmaga się nasza skóra, np. trądzikiem, pękającymi naczynkami czy atopowym zapaleniem skóry.

Dermokosmetyki, na które warto zwrócić uwagę 

Der­mo­ko­sme­ty­ki, na któ­re war­to zwró­cić uwa­gę: Nuxe Nuxu­rian­ce Ultra serum, Filor­ga NCTF Rever­se®krem rege­ne­ru­ją­cy ujędr­nia­ją­cy skó­rę,  Embry­olis­se Bon­ne Mine Serum, Hydro­Pep­ti­de krem na siń­ce, obrzę­ki i drob­ne zmarszcz­ki pod ocza­mi, Der­ma­lo­gi­ca AGE smart mul­ti­wi­ta­mi­no­wy krem wzmac­nia­ją­cy kon­tu­ry oczu i ust, Inde­ed Labs Baku­chiol Refa­ce płat­ki do twa­rzy, Insti­tut Esthe­derm Inten­si­ve Vita­mi­ne E serum.

Co wię­cej, nie ma abso­lut­nie żad­nych prze­ciw­ska­zań do sto­so­wa­nia der­mo­ko­sme­ty­ków u osób ze skó­rą zdro­wą, ponie­waż każ­dy może czer­pać z nich korzy­ści dobie­ra­jąc je odpo­wied­nio do swo­ich potrzeb. W przy­pad­ku wie­lu pro­ble­mów skór­nych odpo­wied­nio dobra­ny der­mo­ko­sme­tyk może przy­czy­nić się do popra­wy sta­nu skó­ry, a jed­no­cze­śnie moż­na go sto­so­wać rów­no­le­gle z lecze­niem jak i przed i po tera­pii  dla pod­trzy­ma­nia efektu.

Der­mo­ko­sme­ty­ki to spe­cja­li­stycz­ne pre­pa­ra­ty dostęp­ne wyłącz­nie w apte­kach. To kosme­ty­ki dokład­nie prze­ba­da­ne pod kątem der­ma­to­lo­gicz­nym, prze­zna­czo­ne dla posia­da­czy wyma­ga­ją­cej sko­ry, któ­ra potrze­bu­je spe­cja­li­stycz­nej pielęgnacji.

Skó­ra skłon­na do podraż­nień,  wraż­li­wa czy pro­ble­ma­tycz­na? Z pew­no­ścią zara­dzą temu der­mo­ko­sme­ty­ki o kom­plek­so­wym dzia­ła­niu, któ­re łączy w sobie pie­lę­gna­cję z dzia­ła­niem lecz­ni­czym. Dodat­ko­wo zawie­ra­ją mnó­stwo skład­ni­ków odżyw­czych i wita­min, a  ich for­mu­ła zapew­nia bez­piecz­ne sto­so­wa­nie. Od Cie­bie i Two­jej skó­ry zale­ży, czy powin­naś wybrać der­mo­ko­sme­ty­ki o inten­syw­nym dzia­ła­niu skon­cen­tro­wa­nym na kon­kret­nym pro­ble­mie skór­nym. Jesz­cze inne posia­da­ją zaś boga­te wła­ści­wo­ści inten­syw­nie nawil­ża­ją­ce bądź rege­ne­ru­ją­ce, wspo­ma­ga­ją­ce codzien­ną pie­lę­gna­cję.

Naj­czę­ściej der­mo­ko­sme­ty­ki znaj­du­ją zasto­so­wa­nie przy łusz­czy­cy, ato­po­wym zapa­le­niu sko­ry czy cerze trą­dzi­ko­wej. 

Der­mo­ko­sme­ty­ki to pro­duk­ty powsta­ją­ce w celu roz­wią­za­nia kon­kret­ne­go pro­ble­mu skór­ne­go, dla­te­go skład i recep­tu­ra poszcze­gól­nych w znacz­nym stop­niu może się róż­nić. Nie­któ­re z nich dzia­ła­ją kom­plek­so­wo, tj. jed­no­cze­śnie na sta­ny zapal­ne i likwi­da­cję prze­bar­wień. Waż­ne jed­nak dla ich sku­tecz­no­ści, by były odpo­wied­nio dopa­so­wa­ne do rodza­ju skó­ry, wów­czas sku­pia­ją się na sku­tecz­nym zwal­cze­niu głów­ne­go pro­ble­mu. 

Wśród der­mo­ko­sme­ty­ków znaj­dzie­cie zarów­no kosme­ty­ki oczysz­cza­ją­ce, takie jak żele do mycia twa­rzy, toni­ki, a tak­że kosme­ty­ki prze­zna­czo­ne do pie­lę­gna­cji -  kre­my, serum, olej­ki i emul­sje. Spo­śród  der­mo­ko­sme­ty­ków dostęp­ne są nie tyl­ko kosme­ty­ki do twa­rzy stwo­rzo­ne spe­cjal­nie dla kobiet, ale rów­nież der­mo­ko­sme­ty­ki dla męż­czyzn i dzie­ci. Przede wszyst­kim nale­ży jed­nak pamię­tać, że każ­da skó­ra posia­da inne potrze­by i z takim też zało­że­niem  nale­ży podejść do jej codzien­nej pie­lę­gna­cji, kie­ru­jąc się zarów­no skła­dem, jak opi­nią spe­cja­li­stów – dermatologów.

Komentarze

komentarzy