PolecaneUrodaVers24 favorites

Dermokosmetyki, na które warto zwrócić uwagę 

Der­mo­ko­sme­ty­ki to kosme­ty­ki der­ma­to­lo­gicz­ne, któ­re od zwy­kłych kosme­ty­ków  róż­nią się  przede wszyst­kim skła­dem. Zawie­ra­ją znacz­nie wię­cej skład­ni­ków aktyw­nych poma­ga­ją­cych zwal­czać kon­kret­ne pro­ble­my, z jaki­mi zma­ga się nasza skó­ra, np. trą­dzi­kiem, pęka­ją­cy­mi naczyn­ka­mi czy ato­po­wym zapaleniem…

Więcej