Uroda

Dbaj o włosy i pomagaj!

Firma Perfect Salon, polski dystrybutor profesjonalnych kosmetyków do włosów (JOICO, Paul Mitchell i SexyHair), jest organizatorem akcji „Dbaj o włosy i pomagaj!”. 

Przez cały październik możesz kupić wybrane produkty JOICO w promocyjnej cenie, wspierając przy tym Fundację Gajusz. Fundacja Gajusz prowadzi pierwsze w centralnej Polsce hospicjum dla nieuleczalnie chorych dzieci. Kup oryginalne szampony JOICO Defy Damage, JOICO K‑Pak, JOICO K‑Pak Color Therapy (o pojemności 300 ml) i… pomagaj. Część tej kwoty firma Perfect Salon przekaże bowiem Fundacji Gajusz. 

Dbaj o włosy i pomagaj! JOICO

To kolej­na taka ini­cja­ty­wa fir­my Per­fect Salon. W mar­cu fir­ma zor­ga­ni­zo­wa­ła akcję cha­ry­ta­tyw­ną #PSdla­zwie­rza­ków, prze­ka­zu­jąc ponad 8 000 zł Przy­tu­li­sku w Har­bu­to­wi­cach i Kudła­te­mu Kum­plo­wi z War­sza­wy. W ramach jed­no­ra­zo­wej wizy­ty, za sym­bo­licz­ną kwo­tę 50 zł, moż­na było wów­czas zre­ali­zo­wać pro­fe­sjo­nal­ny zabieg kolo­ry­za­cji i pie­lę­gna­cji wło­sów w Aka­de­mii Per­fect Salon na tere­nie Kra­ko­wa oraz War­sza­wy. Mimo pan­de­micz­nych oko­licz­no­ści, akcja cie­szy­ła się ogrom­nym zain­te­re­so­wa­niem i zakoń­czy­ła sukcesem.

Tym razem przed­sta­wi­cie­le fir­my Per­fect Salon wyty­po­wa­li 3 best­sel­le­ry JOICO. Przez cały paź­dzier­nik są one sprze­da­wa­ne w auto­ry­zo­wa­nych punk­tach sprze­da­ży inter­ne­to­wej i salo­nach fry­zjer­skich w pro­mo­cyj­nej cenie (zamiast 109 zł za 59 zł). Fir­ma zobo­wią­za­ła się prze­ka­zać 2 zł za każ­dą sprze­da­ną butel­kę pod­opiecz­nym Fun­da­cji Gajusz. Pro­duk­ty, któ­re obej­mu­je akcja, to kultowe:

  • JOICO K‑Pak szampon - gwarantuje odżywienie nawet najbardziej zniszczonych włosów,

  • JOICO K‑Pak Color Therapy szampon - zapewnia rekonstrukcję koloryzowanych włosów,

  • JOICO Defy Damage szampon – chroni włosy przed szkodliwymi czynnikami środowiskowymi oraz zapewnia ochronę przed stylizacją na gorąco.

Fun­da­cja GAJUSZ pro­wa­dzi rów­nież Hospi­cjum Domo­we dla Dzie­ci Zie­mi Łódz­kiej, dzię­ki cze­mu cho­re dzie­ci mogą być wśród bli­skich. Ponad­to zapew­nia opie­kę psy­cho­lo­gów, wolon­ta­riu­szy i arte­te­ra­peu­tów na oddzia­łach onko­lo­gicz­nych Szpi­ta­la Kli­nicz­ne­go nr 4 w Łodzi. Od 2016 r. pro­wa­dzi pierw­szy w regio­nie łódz­kim (i jeden z nie­licz­nych w kra­ju) Inter­wen­cyj­ny Ośro­dek Pre­adop­cyj­ny – TULI LULI. Pro­wa­dzi też hospi­cjum per­ina­tal­ne – poma­ga maleń­stwom, o któ­rych już przed uro­dze­niem wia­do­mo, że nie zosta­ną z nami na dłu­go. Rodzi­na otrzy­mu­je wów­czas bez­płat­ne, pro­fe­sjo­nal­ne wspar­cie. Pro­pa­gu­je wie­dzę na temat lecze­nia, reha­bi­li­ta­cji i skut­ków dłu­go­trwa­łych cho­rób u dzieci.

Chcesz pomóc? Pamię­taj, że tyl­ko pro­duk­ty z holo­gra­ma­mi pocho­dzą od ofi­cjal­ne­go dys­try­bu­to­ra kosme­ty­ków JOICO na ryn­ku pol­skim i bio­rą udział w akcji. Link do auto­ry­zo­wa­nych punk­tów sprze­da­ży: https://joicopolska.pl/6,9,0,0,autoryzowana-siec-sprzedazy* .

Jeśli poszu­ku­jesz kosme­ty­ków naj­wyż­szej jako­ści, któ­re odży­wią Two­je wło­sy, wypró­buj kul­to­wych szam­po­nów JOICO i przy oka­zji… zrób coś dobrego.

*z wyłą­cze­niem DOUGLAS Pol­ska. 

Tekst: mate­ria­ły prasowe/Kasandra Zawal

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Kosmetyki do stylizacji włosów – JOICO nadchodzi z NOWOŚCIAMI!

Kosme­ty­ki do sty­li­za­cji wło­sów powin­ny nieść za sobą sze­reg róż­no­rod­nych korzy­ści dla wło­sów – od utrwa­le­nia po ochro­nę ter­micz­ną. Z taki­mi pro­duk­ta­mi nad­cho­dzi JOICO, czy­li pro­fe­sjo­nal­na mar­ka do wło­sów, któ­rą wyróż­nia­ją inno­wa­cyj­ne tech­no­lo­gie, zawar­te w…
Więcej
UrodaWłosy

Jak odpowiednio chronić włosy latem?

Nasza wie­dza na temat świa­do­mej i bez­piecz­nej eks­po­zy­cji skó­ry na słoń­ce wzra­sta z roku na rok, wciąż jed­nak nie­wie­le mówi się o let­niej ochro­nie w kon­tek­ście wło­sów. A szko­da – pro­mie­nio­wa­nie UVA i UVB może…
Więcej
Uroda

Kupuj świadomie w trosce o swoją skórę i włosy - podróbki kosmetyków

Każ­da nasza decy­zja, któ­rą podej­mu­je­my jako kon­su­men­ci, ma real­ny wpływ na daną mar­kę.  Nie od dziś bowiem wia­do­mo, że popyt gene­ru­je podaż. W ostat­nim cza­sie na ryn­ku poja­wia się mnó­stwo pod­ró­bek kosme­ty­ków, a zain­te­re­so­wa­nie nimi…
Więcej