Zdrowie

Czym jest dieta raw food?

Pod­sta­wą die­ty raw są przede wszyst­kim suro­we owo­ce i warzy­wa, kieł­ki, orze­chy i ziar­na. Moż­li­we jest tak­że spo­ży­wa­nie suro­wych ryb oraz mię­sa. Die­ta ta zyska­ła szcze­gól­ne uzna­nie wśród cele­bry­tów i gwiazd. Czy die­ta raw jest…

Więcej